Ktl-icon-tai-lieu

Noun phrase

Được đăng lên bởi Lien Truong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 11: CỤM DANH TỪ
(NOUN PHRASES)
CẤU TRÚC CỦA CỤM DANH TỪ
(THE STRUCTURE OF NOUN PHRASES)
Cụm danh từ đầy đủ bao gồm một danh từ chính và các phụ ngữ đứng trước và sau nó. Dưới đây là bảng
thành phần và trật tự trong cụm danh từ:
Bảng 1
Hạn định từ
Bổ ngữ đứng
Danh từ chính
Bổ ngữ đứng sau
Determiner(s)
trước
Head noun
Post modifier(s)
Pre-modifier
Four of
the
outstanding
students
of physics
from the
National
University
1. Hạn định từ (Determiners):
- Articles (a/an, the)
- Demonstratives (this, that, those, these)
- Numerals ( one, three or 4th)
- Possessives (my, his, their)
- Quantifiers (some, many, any)
Trong cụm danh từ, thành tố đầu tiên là các hạn định từ (determiner). Các hạn định từ thường đứng đầu một
cụm danh từ.
Các nhóm từ sau có thể đóng vai trò hạn định từ.
Thứ nhất là mạo từ a/an và the
Thứ hai là các từ chỉ định như this, that, those, these
Thứ ba là các từ chỉ số (one, three) hoặc thứ tự ( như 3 rd, 4th)
Thứ tư là các từ sở hữu (my, his, their)
Thứ năm là các lượng từ (some, many, any…)
Chú ý, một cụm danh từ có thể có một hoặc nhiều hạn định từ. Cụm danh từ trong ví dụ trên có hạn định từ.
Định từ thứ nhất là four -một từ chỉ số lượng“ numeral” và định từ thứ 2 là mạo từ xác định the.
Bài tập thực hành:
1. his first test
2. These two cars
3. Some of his friends
4. The three main factors
5. A good student
Chữa bài:
Cụm danh từ thứ nhất có hai hạn định từ (determiners) là từ sở hữu his và từ chỉ thứ tự first
Cụm danh từ thứ hai có có hai hạn định từ (determiners) là từ chỉ định these và số từ two
Cụm danh từ thứ ba có có hai hạn định từ (determiners) là lượng từ some và từ sở hữu his
Cụm danh từ thứ tư có có hai hạn định từ (determiners) là mạo từ the số từ three
Cụm danh từ thứ năm chỉ có một hạn định từ (determiners) là mạo từ a
2. Bổ ngữ (Modifiers):
- Pre-modifier: nouns and/or adjectives
- Post-modifier: (prepositional phrase or a relative clause)

1

Thành tố thứ hai là bổ ngữ, modifiers.
Bổ ngữ chia làm hai nhóm: bổ ngữ đứng trước( pre-modifier) và bổ ngữ đứng sau (post-modifer).
Bổ ngữ đứng trước thường là một tính từ, một danh từ (danh từ này làm bổ ngữ cho danh từ chính đứng sau
nó), hoặc có thể là cả hai, một tính từ và một danh từ, như ví dụ trên.
Bổ ngữ đứng sau có thể là một cụm giới từ hoặc một mệnh đề liên hệ...
BÀI 11: CỤM DANH TỪ
(NOUN PHRASES)
CẤU TRÚC CỦA CỤM DANH TỪ
(THE STRUCTURE OF NOUN PHRASES)
Cụm danh từ đầy đủ bao gồm một danh từ chính và các phụ ngữ đứng trước và sau nó. Dưới đây là bảng
thành phần và trật tự trong cụm danh từ:
Bảng 1
Hạn định từ
Determiner(s)
Bổ ngữ đứng
trước
Pre-modifier
Danh từ chính
Head noun
Bổ ngữ đứng sau
Post modifier(s)
Four of the outstanding students of physics from the
National
University
1. Hạn định từ (Determiners):
- Articles (a/an, the)
- Demonstratives (this, that, those, these)
- Numerals ( one, three or 4
th
)
- Possessives (my, his, their)
- Quantifiers (some, many, any)
Trong cụm danh từ, thành tố đầu tiên các hạn định từ (determiner). Các hạn định từ thường đứng đầu một
cụm danh từ.
Các nhóm từ sau có thể đóng vai trò hạn định từ.
Thứ nhất là mạo từ a/an và the
Thứ hai là các từ chỉ định như this, that, those, these
Thứ ba là các từ chỉ số (one, three) hoặc thứ tự ( như 3
rd
, 4
th
)
Thứ tư là các từ sở hữu (my, his, their)
Thứ năm là các lượng từ (some, many, any…)
Chú ý, một cụm danh từ thể một hoặc nhiều hạn định từ. Cụm danh từ trong dụ trên hạn định từ.
Định từ thứ nhất là four -một từ chỉ số lượng“ numeral” và định từ thứ 2 là mạo từ xác định the.
Bài tập thực hành:
1. his first test
2. These two cars
3. Some of his friends
4. The three main factors
5. A good student
Chữa bài:
Cụm danh từ thứ nhất có hai hạn định từ (determiners) là từ sở hữu his và từ chỉ thứ tự first
Cụm danh từ thứ hai có có hai hạn định từ (determiners) là từ chỉ định these và số từ two
Cụm danh từ thứ ba có có hai hạn định từ (determiners) là lượng từ some và từ sở hữu his
Cụm danh từ thứ tư có có hai hạn định từ (determiners) là mạo từ the số từ three
Cụm danh từ thứ năm chỉ có một hạn định từ (determiners) là mạo từ a
2. Bổ ngữ (Modifiers):
- Pre-modifier: nouns and/or adjectives
- Post-modifier: (prepositional phrase or a relative clause)
1
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
Noun phrase - Trang 2
Noun phrase - Người đăng: Lien Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Noun phrase 9 10 111