Ktl-icon-tai-lieu

Nouns and articles

Được đăng lên bởi trungnamkbang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3222 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lesson 2: Nouns and Articles
0 Comments |
Danh từ (Nouns)
Bất kỳ ngôn ngữ nào khi phân tích văn phạm của nó đều phải nắm được các từ loại của nó và các
biến thể của từ loại này. Trước hết chúng ta tìm hiểu về danh từ là từ loại quen thuộc nhất và đơn
giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ.
I. Định nghĩa và phân loại
Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.
Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.
Danh từ cụ thể (concrete nouns): chia làm hai loại chính:
•
•
•

Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại
như: table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường)…
Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng như: Peter, Jack, England…
Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness (sự hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp),
health (sức khỏe)…

II. Danh từ đếm được và không đếm được (countable and uncountable nouns)
•

•

Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi
chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào
loại đếm được. Ví dụ: boy (cậu bé), apple (quả táo), book (quyển sách), tree (cây)…
Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không
đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông
qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại
không đếm được. Ví dụ: meat (thịt), ink (mực), chalk (phấn), water (nước)…

Số nhiều của danh từ
Một được xem là số ít (singular). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi
theo số ít và số nhiều.
I. Nguyên tắc đổi sang số nhiều
1. Thông thường danh từ lấy thêm ‘S’ ở số nhiều.
•
•

chair – chairs
girl – girls

•

dog – dogs

2. Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH lấy thêm ‘ES’ ở số nhiều.
•
•

potato – potatoes
box – boxes

•

bus – buses

•

buzz – buzzes

•

watch – watches

•

dish – dishes

Ngoại lệ:
a) Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O chỉ lấy thêm S ở số nhiều.
•
•

cuckoos
cameos

•

bamboos

•

curios

•

studios

•

radios

b) Những danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh chỉ lấy thêm S
ở số nhiều.
•
•

pianos
photos

•

dynamo

•

magnetos

•

kilos

•

mementos

•

solos

3. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I trước khi lấy thêm ES.
•
•

lady – ladies
story – stories

4. Những danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều.
•
•

leaf – leaves
knife – knives

Ngoại lệ:
a) Những dan...
Lesson 2: Nouns and Articles
0 Comments |
Danh từ (Nouns)
Bất kỳ ngôn ngữ nào khi phân tích văn phạm của nó đều phải nắm được các từ loại của nó và các
biến thể của từ loại này. Trước hết chúng ta tìm hiểu về danh từ là từ loại quen thuộc nhất và đơn
giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ.
I. Định nghĩa và phân loại
Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.
Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.
Danh từ cụ thể (concrete nouns): chia làm hai loại chính:
Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại
như: table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường)…
Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng như: Peter, Jack, England…
Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness (sự hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp),
health (sức khỏe)…
II. Danh từ đếm được và không đếm được (countable and uncountable nouns)
Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi
chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào
loại đếm được. Ví dụ: boy (cậu bé), apple (quả táo), book (quyển sách), tree (cây)…
Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không
đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông
qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại
không đếm được. Ví dụ: meat (thịt), ink (mực), chalk (phấn), water (nước)…
Số nhiều của danh từ
Một được xem số ít (singular). Từ hai trở lên được xem số nhiều (plural). Danh từ thay đổi
theo số ít và số nhiều.
I. Nguyên tắc đổi sang số nhiều
1. Thông thường danh từ lấy thêm ‘S’ ở số nhiều.
chair – chairs
girl – girls
Nouns and articles - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nouns and articles - Người đăng: trungnamkbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nouns and articles 9 10 322