Ktl-icon-tai-lieu

Of course. Let me see

Được đăng lên bởi betin758
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Of course.
Let me see
You know
Are you ready?
Let me remember!
Can you explain?
I think it’s very detailed.
Oh, It sounds good!
Now we’ll move on to talkshow
Hurry up!
In my opinion, I think…
I very admired him
Congratulation group 1
I think that…
I'm going to give you some information

As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
That's all I have to say
Well that's it from me. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. )

This clearly shows …
Điều này cho thấy rõ ràng...
From this, we can understand how / why…
Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao...
Good question. I really don't know! What do you think?
Just kidding!
Right!
What a pity!

...
Of course.
Let me see
You know
Are you ready?
Let me remember!
Can you explain?
I think it’s very detailed.
Oh, It sounds good!
Now we’ll move on to talkshow
Hurry up!
In my opinion, I think…
I very admired him
Congratulation group 1
I think that…
I'm going to give you some information
As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
That's all I have to say
Well that's it from me. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. )
This clearly shows …
i u này cho th y rõ ràng...Đ
From this, we can understand how / why
T ây, chúng ta có th hi u làm th nào / t i sao... đ ế
Good question. I really don't know! What do you think?
Just kidding!
Right!
What a pity!
Of course. Let me see - Trang 2
Of course. Let me see - Người đăng: betin758
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Of course. Let me see 9 10 98