Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16

Được đăng lên bởi tinynguyen131998
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16
Unit 9 : THE POST OFFICE
1. Vocabulary
equipped with :trang bị với
well-trained : được đào tạo tốt
Eg: We offer the best services with a well-trained staff, who are always thoughtful
and courteous to customers
courteous to = friendly: lịch sự, nhã nhặn
subscribe to : đăng kí
deliver something to someone : phân phát
spacious = large : lớn
speedy = rapid = quick : nhanh
2. Language focus
a. Defining relative clauses
Đối với người:
- Who dùng trong trường hợp từ liên hệ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu chính (đứng trước động
từ: S + V +…). Các từ dễ thấy: He, She, You, The boy, A little girl……
Eg : The woman is a famous director. She lives next door.
Từ liên hệ: The woman và She chỉ người
She đứng trước động từ lives => chủ ngữ => dùng Who
=> The woman who lives next door is a famous director.
- Whom dùng trong trường hợp từ liên hệ đóng vai trò là tân ngữ trong câu chính (đứng sau một động từ
có chủ ngữ: S + V + O…). Các từ dễ thấy: Him, Her, You

Eg: Do you know the woman. I’ve just talked to her
Từ liên hệ: The woman và her
Her đứng sau động từ talked to => tân ngữ = > dùng whom
=> Do you know the woman whom I’ve just talked to.
- Whose dùng trong trường họp đại từ liên hệ đóng vai trò là sở hữu trong câu chính (đứng trước danh
từ: S + Noun…) Các từ dễ thấy: His, Her, Your, Hero’s
Eg: A friend of mine helped me to get a job. Her father is the manager of a company.
Từ liên hệ: A friend và Her
Her đứng trước danh từ father => từ sở hữu => dùng whose
=> A friend of mine whose father is the manager of a company helped me to get a job.
Đối với vật:
- Which dùng cho cả trường hợp đại từ liên hệ đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ trong câu chính ( chủ
ngữ: S + V; tân ngữ S + V + O).
Eg:
The buiding is being restored. It was buit more than a century ago.
Từ liên hệ: The building và It, chỉ vật => dùng which
=> The building which was built more than a century ago is being restored
The church is 200 years old. Our class visited it.
Từ liên hệ: The church và it , chỉ vật => dùng which
=> The church which our class visited is 200 years old.
The garden looks beautiful. I plant some flowers in this garden
Từ liên hệ: The garden và this garden, chỉ vật => dùng which
The garden which I plant some flowers looks beautiful.

- Whose dùng trong trường hợp đại từ liên hệ đóng vai trò sở hữu (tương tự như với người)
Eg: John found a cat. His leg was broken
Từ liên hệ: a cat và His
His là từ sở hữu => dùng whose
=> John found a c...
Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16
Unit 9 : THE POST OFFICE
1. Vocabulary
equipped with :trang bị với
well-trained : được đào tạo tốt
Eg: We offer the best services with a well-trained staff, who are always thoughtful
and courteous to customers
courteous to = friendly: lịch sự, nhã nhặn
subscribe to : đăng kí
deliver something to someone : phân phát
spacious = large : lớn
speedy = rapid = quick : nhanh
2. Language focus
a. Defining relative clauses
Đối với người:
- Who dùng trong trường hợp từ liên hệ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu chính (đứng trước động
từ: S + V +…). Các từ dễ thấy: He, She, You, The boy, A little girl……
Eg : The woman is a famous director. She lives next door.
Từ liên hệ: The womanShe chỉ người
She đứng trước động từ lives => chủ ngữ => dùng Who
=> The woman who lives next door is a famous director.
- Whom dùng trong trường hợp từ liên hệ đóng vai trò là tân ngữ trong câu chính (đứng sau một động từ
có chủ ngữ: S + V + O…). Các từ dễ thấy: Him, Her, You
Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16 - Người đăng: tinynguyen131998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn Tập Anh Văn Học Kì II lớp 11 Unit 9 – Unit 16 9 10 887