Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập các thì Tiếng anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập các thì tiếng anh
A. CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP CHÍNH:
I. Thì:
1. Simple present(Hiện tại đơn):



Be-> am/ is/ are
Have-> have/ has

khẳng định
phủ định
nghi vấn
He/ she/ it + V-s/es
I/ You/ We/ They +V
He/ she/ it + doesn’t + V
I/ You/ We/ They +don’t + V
Does + he/ she/ it +V?
Do + I/ you/ we/ they +V?


Use:

a. Diễn tả thói quen ở hiện tại :
b.Diễn tả sự thật, chân lí



Trạng từ thường gặp: never, sometimes, usually, often, always, as a rule,
normally…
Ex: -Mr Vy usually gets up at 4:40 a.m

-Do you go to school on Sunday?
-Lan doesn’t know how to use a computer.
2. Present continuous (Hiện tại tiếp diễn) S + am/ is/ are + Ving


Use:

a. Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói
b. Diễn tả dự định tương lai có mốc thời gian cụ thể.



Trạng từ thường gặp: now, at present, at this moment, right now
Ex: -I’m learning English now

-My mother isn’t cooking lunch at this moment.
-What are you doing this evening?
3. Present perfect (Hiện tại hoàn thành): S+ have/ has/ + PP
khẳng định
phủ định

nghi vấn
He/ She/ It +has +PP
I/ You/ We/ They +have + PP
He/ She/ It +hasn’t +PP
I/ You/ We/ They +haven’t + PP
Has+ He/ She/ It +PP?
Have+ I/ You/ We/ They + PP?


Use:

a. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
b. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ để lại kết quả ở hiện tại
c. Diễn tả kinh nghiệm



Trạng từ thường gặp : never, just, ever, recently, already, yet, lately, for, since,
so far….
Ex: -They have just built a hospital in this area

-Tom hasn’t eaten Chinese food before
-How long have you lived here?
4. Simple past (Quá khứ đơn)



Be-> was/ were
Have/ has-> had

khẳng định
phủ định
nghi vấn
S+ V-ed/V2
S+ didn’t + V
Did+S +V?



Use: Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Trạng từ thường gặp : yestersay, ago, last….

Ex : - I went to three day ago
-Did you watch TV last night?
-Peter wasn’t at home yesterday evening
5. Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) : S+ was/ were + Ving



Use: Diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm quá khứ
Ex: - I was watching TV at 5 p.m yesterday.

-Were they having lunch when you called?
6. Past perfect (Quá khứ hoàn thành) S+ had + PP




Use: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn thành trước 1 hành động khác ở quá khứ.
Trạng từ thường gặp : after, before

7. Simple future (tương lai đơn):
khẳng định
phủ định
nghi vấn
S+ will + V1
S+ won’t + V1
Will + S + V1?



Use : Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai .
Trạng từ thường gặp : Tomorrow, next…….

Ex : -Wil...
Ôn tập các thì tiếng anh
A. CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP CHÍNH:
I. Thì:
1. Simple present(Hiện ti đơn):
Be-> am/ is/ are
Have-> have/ has
khẳng định
phủ đnh
nghi vấn
He/ she/ it + V-s/es
I/ You/ We/ They +V
He/ she/ it + doesnt + V
I/ You/ We/ They +don’t + V
Does + he/ she/ it +V?
Do + I/ you/ we/ they +V?
Use:
a. Diễn tả thói quen ở hiện tại :
b.Diễn tả sự thật, chân lí
Trạng từ thường gặp: never, sometimes, usually, often, always, as a rule,
normally…
Ex: -Mr Vy usually gets up at 4:40 a.m
-Do you go to school on Sunday?
-Lan doesn’t know how to use a computer.
2. Present continuous (Hiện tại tiếp diễn) S + am/ is/ are + Ving
Use:
a. Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói
b. Diễn tả dự định tương lai có mốc thời gian cụ thể.
Trạng từ thường gặp: now, at present, at this moment, right now
Ex: -I’m learning English now
-My mother isn’t cooking lunch at this moment.
-What are you doing this evening?
3. Present perfect (Hiện tại hoàn thành): S+ have/ has/ + PP
khẳng định
phủ đnh
Ôn tập các thì Tiếng anh - Trang 2
Ôn tập các thì Tiếng anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập các thì Tiếng anh 9 10 328