Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn ngữ pháp tiếng Anh

Được đăng lên bởi ngocnhienntt
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Study, study more, study forever!!! Trang 1
Baøi 1: THÌ CUÛA ÑOÄNG TÖØ
I- Hieän taïi ñôn (Simple Present):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
Ex: The last train leaves at 4.45.
II- Hieän taïi tieáp dieãn (Present Continuous):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing
- Caâu hoûi Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh
leänh, ñnghò. Trong caâu thöôøng ccaùc traïng töø: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
Ôn tập môn ngữ pháp tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn ngữ pháp tiếng Anh - Người đăng: ngocnhienntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Ôn tập môn ngữ pháp tiếng Anh 9 10 624