Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn tiếng Anh lớp 7

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ENGLISH 7 - REVISION FOR THE FIRST TERM
1. Present simple tense.(Thì hiện tại đơn)
- Form:
(+) S(I,they,you,we,Lan and Nam,danh từ số nhiều) + V + O
(-) S + don’t/doesn’t + V+ O
S (she ,he,it,Lan,danh từ số ít) + Vs / es + O
(?) Do/Does + S + V + O ?
-Use:Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thói quen và
thường đi với các trạng từ chỉ tần suất như:usually,often,sometimes,never,always.
Note:S(she,he,it,Lan,danh từ số ít) ta mượn trợ động từ “does” trong câu phủ định và câu nghi vấn
S (I,they,you,we,Lan and Nam,danh từ số nhiều) ta mượn trợ động từ “do” trong câu phủ định và câu
nghi vấn
*Cách thêm “–s/-es”:
Thông thường ta thêm “–s” vào sau động từ . ex:He opens the door
Động từ tận cùng bằng “y”:
Trước “y” là một nguyên âm(a,e,o,u,i) ta thêm “s” .Ex:She plays the piano very well.
Trước “y’ là một phụ âm (p,t,k….)ta đổi « y » thành »i » rồi thêm ’ES’.ex :He studies English
Những động từ tận cùng bằng “–x,-s,-o,-ch,-sh,-ss,-z” ta thêm “ES”(ES được đọc là /iz/)
Ex:He often watches T.V after dinner
2. Present progressive Tense ( Thì hiện tại tiếp diễn )
-Form :(+) S + is / am/ are + V-ing + O
Ex : I’m learning English now.
( - ) S + is / am/ are + not + V-ing + O
He isn’t learning English now.
( ?) Is / Am / Are + S + V-ing + O ?
Is he reading books now?
- Use: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm nói và thường dùng với các
từ now,at the moment,at present,at this time,right now.
-Cách thêm “-ing”:
Thông thường ta thêm “-ing” vào sau động từ: ex: learn –learning
Những động từ tận cùng bằng “e” câm,ta bỏ “e” thêm ‘ing” ex: write –writing
Những động từ tận cùng bằng một phụ âm,trước nó là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm và thêm “-ing”
ex:run-running
Những động từ tận cùng bằng “ie”,chúng ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “_ing” ex:lie-lying
3. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)
- Form : (+) S + will / shall + V + O
Ex: He will finish his homework tomorrow .
(-) S+ won’t / shan’t + V + O
Lan won’t go to the zoo next week.
(?) Will / Shall + S + V + O ?
Will you do this exercise ?
-Use:Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai
và thường đi với các từ:tomorrow,next day,next week…..
4. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )
- Form :(-)S + am/is/are going to + V +O
(-)S + am/is/are + not + going to + V +O
(?)Am/Is/Are + S + going to + V +O?
- Use : Thì tương lai gần diễn tả một dự định,một kế hoạch sẽ xảy ra trong tương lai
5 ...
ENGLISH 7 - REVISION FOR THE FIRST TERM
1. Present simple tense.(Thì hiện tại đơn)
- Form:
(+) S
(I,they,you,we,Lan and Nam,danh từ số nhiều)
+ V + O
S
(she ,he,it,Lan,danh từ số ít)
+ V
s / es
+ O
(-) S + don’t/doesn’t + V+ O
(?) Do/Does + S + V + O ?
-Use:Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thói quen và
thường đi với các trạng từ chỉ tần suất như:usually,often,sometimes,never,always.
Note:S(she,he,it,Lan,danh từ số ít) ta mượn trợ động từ “does” trong câu phủ định và câu nghi vấn
S (I,they,you,we,Lan and Nam,danh từ số nhiều) ta mượn trợ động từ “do” trong câu phủ định và câu
nghi vấn
*Cách thêm “–s/-es”:
Thông thường ta thêm “–s” vào sau động từ . ex:He opens the door
Động từ tận cùng bằng “y”:
Trước “y” là một nguyên âm(a,e,o,u,i) ta thêm “s” .Ex:She plays the piano very well.
Trước “y’ là một phụ âm (p,t,k….)ta đổi « y » thành »i » rồi thêm ’ES’.ex :He studies English
Những động từ tận cùng bằng “–x,-s,-o,-ch,-sh,-ss,-z” ta thêm “ES”(ES được đọc là /iz/)
Ex:He often watches T.V after dinner
2. Present progressive Tense ( Thì hiện tại tiếp diễn )
-Form :(+) S + is / am/ are + V
-ing
+ O Ex : I’m learning English now.
( - ) S + is / am/ are + not + V
-ing
+ O He isn’t learning English now.
( ?) Is / Am / Are + S + V
-ing
+ O ? Is he reading books now?
- Use: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm nói và thường dùng với các
từ now,at the moment,at present,at this time,right now.
-Cách thêm “-ing”:
Thông thường ta thêm “-ing” vào sau động từ: ex: learn –learning
Những động từ tận cùng bằng “e” câm,ta bỏ “e” thêm ‘ing” ex: write –writing
Những động từ tận cùng bằng một phụ âm,trước nó là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm và thêm “-ing”
ex:run-running
Những động từ tận cùng bằng “ie”,chúng ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “_ing” ex:lie-lying
3. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)
- Form : (+) S + will / shall + V + O Ex: He will finish his homework tomorrow .
(-) S+ won’t / shan’t + V + O Lan won’t go to the zoo next week.
(?) Will / Shall + S + V + O ? Will you do this exercise ?
-Use:Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai
và thường đi với các từ:tomorrow,next day,next week…..
4. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )
- Form :(-)S + am/is/are going to + V +O
(-)S + am/is/are + not + going to + V +O
(?)Am/Is/Are + S + going to + V +O?
- Use : Thì tương lai gần diễn tả một dự định,một kế hoạch sẽ xảy ra trong tương lai
5 .Các hình thức so sánh của tính từ:
*Comparative:So saùnh hôn
- Tính từ một âm tiết: Adjective –er + than Ex: I’m stronger than you.
- Tính từ hai âm tiết trở lên: More + adj +than Ex: My sister is more beautiful than I.
*Superlative:So sánh nhất
-Tính từ một âm tiết : The + Adj –est Ex: He is the tallest student in his class.
- Tính từ có hai âm tiết trở lên: The + most + adj Ex:Hoa is the most beautiful girl in my class
1
Ôn tập môn tiếng Anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn tiếng Anh lớp 7 - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ôn tập môn tiếng Anh lớp 7 9 10 849