Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập ngữ pháp bằng Tiếng Anh lớp 8 Học Kì I

Được đăng lên bởi Hien Bui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
kiÕn thøc ng÷ ph¸p TRỌNG t©m tiÕng anh líp 8 häc kú I
1. Th× hiÖn t¹i ®¬n gi¶n : tõ nhËn biÕt: usually, always , sometimes, never, everyday, everymorning,
once,twice, three times....
V (I, you, we, they, Nam and Lan)
V
V+ -es (she , he , it, Lan vµ nh÷ng ®éng tõ cã ch÷ c¸i
cuèi lµ : sh , ch, s, x, o)
V+ -s ( she , he, it, Lan vµ nh÷ng ®éng tõ cßn l¹i)
- C©u kh¼ng ®Þnh: S + V (s,es)......
- C©u phñ ®Þnh:
S + don't/ doesn't + V......
C©u nghi vÊn?
Do/ Does + S + V .... ?
Yes,S + do/does
No, S + don't/ doesn't.
2.Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn: tõ nhËn biÕt: now , at present, at the moment, look! listen!be careful!..
C©u kh¼ng ®Þnh: S + is, am, are + V+ -ing..........
C©u phñ ®Þnh:
S + is, am, are + not + V+ -ing..........
Yes , S + is, am, are
C©u nghi vÊn?
Is, Am, Are + S + Ving........?
No, S + is, am, are+not
3.Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh :tõ nhËn biÕt: since (tõ), for(trong kho¶ng), already(®·, råi) just(võa
míi) yet(cha ) recently,lately(gÇn ®©y).....
Have/ Has (not) + V (pp- cét 3)....
Have(I,you,we,they,Lan and Mai)
Has (she ,he, it, Lan)
4.Th× qu¸ khø ®¬n: tõ nhËn biÕt: yesterday, last, ago, in 2008,when I was young....
C©u kh¼ng ®Þnh
+ S + V(ed)......
C©u phñ ®Þnh: - S + did not + V....
Yes,S + did
C©u nghi vÊn:
? Did + S + V..... ?
No, S + didn't
Was (I,she,he, it ,Lan)
be
Were(You, we, they,Lan and Hoa)
5.Th× t¬ng lai dù ®Þnh: tõ nhËn biÕt:next summer vacation, tonight, this afternoon, this evening, next
weekend....
C©u kh¼ng ®Þnh : + S + is, am, are + going to + V....
C©u phñ ®Þnh: - S + is, am, are + not + going to + V....
C©u nghi vÊn: ? Is,Am ,Are + S + going to + V....?
Yes , S + is, am, are
No, S + is, am, are+not
6.Th× t¬ng lai ®¬n: tõ nhËn biÕt: tomorrow, next week, in the future......
C©u kh¼ng ®Þnh : + S + will + V......
C©u phñ ®Þnh:
- S + will not + V.....
Yes ,S + will
C©u nghi vÊn: ? ? Will + S + V .....?
No, S + will not(won't)
7. C©u víi enough: ®ñ, kh«ng ®ñ ®Ó lµm g×.
Víi tÝnh tõ: S + be (not) + enough +(for + O) + to + V....
Víi tr¹ng tõ: S + V + adv + enough +(for + O) + to + V....
Víi danh tõ: S + V + enough + N +(for + O) + to + V....
8.C©u gi¸n tiÕp : a, c©u ®Ò nghÞ yªu cÇu:
S + asked // told + O + (not) + to + V...
b, c©u khuyªn nhñ:
S 1 + said + S2+ should + (not) + V .....
hoÆc
:
S + advised + O + (not) + to + V.....
9. c©u so s¸nh: - a,c©u so s¸nh h¬n: S + be /V + adj ng¾n ( er) // more adj dµi + than + O
b,c©u so s¸nh nhÊt: S + be /V + the adj est // the most adj dµi ............
*chuyÓn mét sè tÝnh tõ vÒ d¹ng so s¸nh h¬n vµ so s¸nh...
kiÕn thøc ng÷ ph¸p TRỌNG t©m tiÕng anh líp 8 häc kú I
1. Th× hiÖn t¹i ®¬n gi¶n : tõ nhËn biÕt: usually, always , sometimes, never, everyday, everymorning,
once,twice, three times....
V (I, you, we, they, Nam and Lan)
V V+ -es (she , he , it, Lan vµ nh÷ng ®éng tõ cã ch÷ c¸i
cuèi lµ : sh , ch, s, x, o)
V+ -s ( she , he, it, Lan vµ nh÷ng ®éng tõ cßn l¹i)
- C©u kh¼ng ®Þnh: S + V (s,es)......
- C©u phñ ®Þnh: S + don't/ doesn't + V......
C©u nghi vÊn? Do/ Does + S + V .... ? Yes,S + do/does
No, S + don't/ doesn't.
2.Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn: tõ nhËn biÕt: now , at present, at the moment, look! listen!be careful!..
C©u kh¼ng ®Þnh: S + is, am, are + V+ -ing..........
C©u phñ ®Þnh: S + is, am, are + not + V+ -ing..........
Yes , S + is, am, are
C©u nghi vÊn? Is, Am, Are + S + Ving........? No, S + is, am, are+not
3.Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh :tõ nhËn biÕt: since (tõ), for(trong kho¶ng), already(®·, råi) just(võa
míi) yet(cha ) recently,lately(gÇn ®©y).....
Have/ Has (not) + V (pp- cét 3)....
Have(I,you,we,they,Lan and Mai)
Has (she ,he, it, Lan)
4.Th× qu¸ khø ®¬n: tõ nhËn biÕt: yesterday, last, ago, in 2008,when I was young....
C©u kh¼ng ®Þnh + S + V(ed)......
C©u phñ ®Þnh: - S + did not + V.... Yes,S + did
C©u nghi vÊn: ? Did + S + V..... ?
No, S + didn't
Was (I,she,he, it ,Lan)
be
Were(You, we, they,Lan and Hoa)
5.Th× t¬ng lai dù ®Þnh: tõ nhËn biÕt:next summer vacation, tonight, this afternoon, this evening, next
weekend....
C©u kh¼ng ®Þnh : + S + is, am, are + going to + V....
C©u phñ ®Þnh: - S + is, am, are + not + going to + V....
C©u nghi vÊn: ? Is,Am ,Are + S + going to + V....? Yes , S + is, am, are
No, S + is, am, are+not
6.Th× t ¬ng lai ®¬n: tõ nhËn biÕt: tomorrow, next week, in the future......
C©u kh¼ng ®Þnh : + S + will + V......
C©u phñ ®Þnh: - S + will not + V..... Yes ,S + will
C©u nghi vÊn: ? ? Will + S + V .....?
No, S + will not(won't)
7. C©u víi enough: ®ñ, kh«ng ®ñ ®Ó lµm g×.
Víi tÝnh tõ: S + be (not) + enough +(for + O) + to + V....
Víi tr¹ng tõ: S + V + adv + enough +(for + O) + to + V....
Víi danh tõ: S + V + enough + N +(for + O) + to + V....
8.C©u gi¸n tiÕp : a, c©u ®Ò nghÞ yªu cÇu:
S + asked // told + O + (not) + to + V...
b, c©u khuyªn nhñ: S 1 + said + S2+ should + (not) + V .....
hoÆc : S + advised + O + (not) + to + V.....
9. c©u so s¸nh: - a,c©u so s¸nh h¬n: S + be /V + adj ng¾n ( er) // more adj dµi + than + O
b,c©u so s¸nh nhÊt: S + be /V + the adj est // the most adj dµi ............
*chuyÓn mét sè tÝnh tõ vÒ d¹ng so s¸nh h¬n vµ so s¸nh nhÊt d¹ng ®Æc biÖt:
1. good - better - the best 4. much, many - more - the most
2. bad - worse - the worst. 5. far -- farther/further -- the farthest/furthest
3. little - less - the least 6. happy - happier - the happiest
1
Ôn tập ngữ pháp bằng Tiếng Anh lớp 8 Học Kì I - Trang 2
Ôn tập ngữ pháp bằng Tiếng Anh lớp 8 Học Kì I - Người đăng: Hien Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập ngữ pháp bằng Tiếng Anh lớp 8 Học Kì I 9 10 564