Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập ngữ pháp tiếng anh 8

Được đăng lên bởi Minh Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
«n tËp ng÷ ph¸pb¶n tiÕng anh líp 8 häc k× II
1. Cc¸ch sö dông cña " in order (not) to vµ so as (not) to + V ":
in order (not) to + V (
®Ó,nh»m môc ®Ých lµm (hoÆc kh«ng) lµm g×...)
so as (not) to
VD : I get up early in order to / so as to go to the class on time
I get up early in order not to be late for the class.
2. Th× t¬ng lai ®¬n gi¶n :
a, DiÔn t¶ hµnh ®éng sÏ s¶y ra trong t¬ng lai :
Tõ nhËn biÕt : tomorrow , next+ thêi gian, in the future , in 2015,in 2020...
( + ) S + will/ shall +V....
(-) S + will/ shall + not +V.... Yes ,S + will / shall
(?) Will/ shall + S + +V.... ?
No,S + will / shall + not
ViÕt t¾t: will not = won't ; shall not = shan't
b , th× t¬ng lai ®¬n gi¶n diÔn t¶ lêi høa :
VD: Lan promises . She will study
harder
c , th× t¬ng lai ®¬n gi¶n diÔn t¶ lêi ®Ò nghÞ , yªu cÇu:
VD: Will you turn on the light please? - sure.
Shall I get you a drink ? - No, thanks.
3. MÖnh ®Ò tÝnh tõ:
a, Adjective + an infinitive ( tÝnh tõ ®i víi ®éng tõ nguyªn thÓ )
VD: It is difficult to answer these questions
It + be + adj + to + V ....
b,TÝnh tõ + mÖnh ®Ò that
VD: She is happy that she is the best student in the class.
S + be + adjective + That + S + V
(chia theo th× cña c©u).. (mÖnh ®Ò tÝnh tõ)
4. C©u bÞ ®éng ;
a. Th× hiÖn t¹i ®¬n : S + is , am , are + VpII +....+ ( by + o )
b, Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn : S + is , am , are + being + VpII +....+ ( by + O)
c, Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh : S + have/ has + been + VpII + ....+ (by + O)
d, Th× qu¸ khø ®¬n : S + was/ were + VpII +....+ ( by + O )
e.Th× qu¸ khø tiÕp diÔn : S + was/ were + being + VpII +....+ ( by + O )
f. Th× t¬ng lai ®¬n vµ c¸c trî ®éng tõ khuyÕt thiÕu:
S + will/ shall/ can/ could/ must/should/ may + (not) + be + VpII ...+ (by +O)
have (has ) to / ought to / / might
c¸ch chuûªn tõ c©u chñ ®éng vÒ c©u bÞ ®éng
:
B1 : ph©n tÝch thµnh phÇn c©u chñ ®éng: chñ ng÷ (S) , ®éng tõ(V) ,t©n ng÷(O) , c¸c thµnh phÇn phô ,c¸c
tr¹ng tõ nhËn biÕt vµ x¸c ®Þnh th× cña c©u.
B2: x¸c ®Þnh c©u chñ ®éng lµ c©u kh¼ng ®Þnh , phñ ®Þnh , hay c©u hái..vµ ®éng tõ chÝnh lµ theo qui t¾c hay
bÊt qui t¾c.
B3: chuyÓn t©n ng÷ cña c©u chñ ®éng lµm chñ ng÷ cña c©u bÞ ®éngvµ xem nã lµ sè Ýt hay sè nhiÒu.
B4 : thªm to be (¸p dông c«ng thøc c©u bÞ ®éng cña c¸c th×)
B5 : ®a ®éng tõ chÝnh vÒ d¹ng ph©n tõ hai ®øng sau to be,chÐp c¸c thµnh phÇn phô cßn l¹i cña c©u,thªm
"by" + t©n ng÷ (lµ chñ ng÷ cña c©u chñ ®éng) nÕu cÇn.
Chó ý :nh÷ng chñ ng÷ kh«ng cÇn thªm " by + O ": people, someone, somebody, anybody, anyone,no one ,
no body, everyone,everybody,....
5,
C©u bÞ ®éng rót gän
: VD; The novel written by NguyÔn Du is very interesting.
Ôn tập ngữ pháp tiếng anh 8 - Trang 2
Ôn tập ngữ pháp tiếng anh 8 - Người đăng: Minh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập ngữ pháp tiếng anh 8 9 10 736