Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tiếng Anh

Được đăng lên bởi bravely-9x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP TIẾNG ANH

Họ tên: -----------------------------------Lớp 3
NGỮ PHÁP
* Các câu hỏi:
Câu hỏi
What’s your name?
What’s his / her name?
How old are you?
How old is he / she?
What color is it?
What color are they?
Who’s this / that?
What’s this / that?
How many books are there?
Have you got a ----?

Câu trả lời
My name’s -----His name / her name is ---I’m eight.
He’s / She’s ten (years old)
It’s blue.
They are red.
This is / That is my mother.
This is a / That is a chair.
There are five books.
Yes, I have.

Ý nghĩa
Bạn tên gì?
Anh ấy / chị ấy tên gì?
Bạn bao nhiêu tuổi
Anh ấy / chị ấy bạo nhiêu tuổi?
Nó màu gì?
Chúng màu gì?
Ai đây / Ai đó?
Cái gì đậy / Cái gì đó?
Có bao nhiêu ---?
Bạn có ---- không?

What are you doing?
Can you swim?

No, I haven’t.
I’m singing.
Yes, I can.

Bạn đang làm gì?
Bạn có thể bơi không?

What can you do?
Where is the computer?
Where are the bags?
How are you?
How is he / she?
What is he / she doing?
Do you like ---?

No, I can’t.
I can ride a bike.
It’s on the desk.
They are on the table.
I’m fine.
He’s / She’s fine.
He is / She is swimming.
Yes, I do.

Bạn có thể làm gì?
---- ở đâu? (số ít)
---- ở đâu? (số nhiều)
Bạn khỏe không?
Anh ấy / chị ấy khỏe không?
Anh ấy / Cô ấy đang làm gì?
Bạn có thích --- không?

Whose is this?
Whose are they?

No, I don’t.
It’s Simon’s.
They are Simon’s.

Cái này của ai?
Những cái này của ai?

** Các cấu trúc:
1. I have got ---- = I’ve got ---Tôi có ---I haven’t got --Tôi không có ---Ex: I’ve got a lot of books. / I’ve got a bike.
I haven’t got a computer.
2. He has / She has got ---- = He’s / She’s got --Anh ấy / Chị ấy có --He hasn’t / She hasn’t got --Anh ấy ? Chị ấy không có --Ex: He’s got a car. / She has got a big house.
He hasn’t got a ball.
3. This + danh từ số ít : cái --- này
That + danh từ số ít : cái --- kia
These + danh từ số nhiều: những cái --- này

This door: cái cửa này
That window: cái cửa sổ kia
These doors: những cái cửa này
1

Those + danh từ số nhiều: những cái --- kia.

Those windows: những cái cửa sổ kia

4. I can --- / I can’t ---: Tôi có thể / Tôi không thể
5. I like ---/ I don’t like ---: Tôi thích / Tôi không thích
6. It’s mine / yours: Nó của tôi / của bạn

I can ride a bike. / I can’t swim.
I like apple but I don’t like orange.
This toy is mine. / This toy is yours.

TỪ VỰNG
* Số đếm (Numbers)
- one
- two
- three
- four
- five
- six
- seven
- eight
- nine
- ten

- eleven
- twelve
- thirteen
- fourteen
- fifteen
- sixteen
- seventeen
- eighteen
- nineteen
- twenty

...
Họ tên: ------------------------------------ ÔN TẬP TIẾNG ANH
Lớp 3
NGỮ PHÁP
* Các câu hỏi:
Câu hỏi Câu trả lời Ý nghĩa
What’s your name? My name’s ------ Bạn tên gì?
What’s his / her name? His name / her name is ---- Anh ấy / chị ấy tên gì?
How old are you? I’m eight. Bạn bao nhiêu tuổi
How old is he / she? He’s / She’s ten (years old) Anh ấy / chị ấy bạo nhiêu tuổi?
What color is it? It’s blue. Nó màu gì?
What color are they? They are red. Chúng màu gì?
Who’s this / that? This is / That is my mother. Ai đây / Ai đó?
What’s this / that? This is a / That is a chair. Cái gì đậy / Cái gì đó?
How many books are there? There are five books. Có bao nhiêu ---?
Have you got a ----? Yes, I have.
No, I haven’t.
Bạn có ---- không?
What are you doing? I’m singing. Bạn đang làm gì?
Can you swim? Yes, I can.
No, I can’t.
Bạn có thể bơi không?
What can you do? I can ride a bike. Bạn có thể làm gì?
Where is the computer? It’s on the desk. ---- ở đâu? (số ít)
Where are the bags? They are on the table. ---- ở đâu? (số nhiều)
How are you? I’m fine. Bạn khỏe không?
How is he / she? He’s / She’s fine. Anh ấy / chị ấy khỏe không?
What is he / she doing? He is / She is swimming. Anh ấy / Cô ấy đang làm gì?
Do you like ---? Yes, I do.
No, I don’t.
Bạn có thích --- không?
Whose is this? It’s Simon’s. Cái này của ai?
Whose are they? They are Simon’s. Những cái này của ai?
** Các cấu trúc:
1. I have got ---- = I’ve got ---- Tôi có ----
I haven’t got --- Tôi không có ----
Ex: I’ve got a lot of books. / I’ve got a bike.
I haven’t got a computer.
2. He has / She has got ---- = He’s / She’s got --- Anh ấy / Chị ấy có ---
He hasn’t / She hasn’t got --- Anh ấy ? Chị ấy không có ---
Ex: He’s got a car. / She has got a big house.
He hasn’t got a ball.
3. This + danh từ số ít : cái --- này This door: cái cửa này
That + danh từ số ít : cái --- kia That window: cái cửa sổ kia
These + danh từ số nhiều: những cái --- này These doors: những cái cửa này
1
Ôn tập tiếng Anh - Trang 2
Ôn tập tiếng Anh - Người đăng: bravely-9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn tập tiếng Anh 9 10 968