Ktl-icon-tai-lieu

ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3

Được đăng lên bởi Không Có
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Hỏi màu sắc và trả lời:

Vd: Những cây bút / màu xanh dương
 What colour are the pens?
They are blue.

1. Những bông hoa / trắng, vàng và cam
………………………………………………………………………………………………
2. Con khủng long / màu xanh lá, xám và đen.
………………………………………………………………………………………………
3. Những quả táo / màu cam, vàng và xanh
………………………………………………………………………………………………
4. Con vẹt / màu trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ và xám
………………………………………………………………………………………………
5. Con cá vàng / màu cam, vàng và đỏ
………………………………………………………………………………………………
6. Những quyển vở / xanh dương và tím.
………………………………………………………………………………………………
7. Những cái ghế / màu nâu, xanh dương, xanh lá, và tím
………………………………………………………………………………………………
8. Cái xe tải / màu đỏ, nâu, xanh dương, cam, vàng và trắng
………………………………………………………………………………………………
II.

Đặt câu hỏi và trả lời

Vd: your pen / red // no/-> Is your pen red? – No, it isn’t.
1. This ruler / blue // Yes
……………………………………………………………………………………………
2. Your parrots/ purple // No
……………………………………………………………………………………………
3. Your school bags / pink// Yes
……………………………………………………………………………………………
4. The apples / orange // No
……………………………………………………………………………………………

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.

Complete the sentences with have or has
My brothers /not / some rabbits
-> ………………………………………………
His friend/ beautiful wardrobe. -> ………………………………………………………
Our teachers / nice Ao dai.
-> ………………………………………………………
He /not / ugly cupboard.
-> ……………………………………………………
Her parents /not / big farm.
-> ……………………………………………………
Tinh & An / many nice goldfish. -> …………………………………………………
Tien / not/ dinosaur.
-> ………………………………………………………
Hanh / little fish
.
-> …………………………………………………….
They/ not / colorful little fish. .
-> …………………………………………..…
Make negative and question sentences (phủ định và câu hỏi)

1. There are many beautiful fish in the pond.
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
2. This is an big statue of HCM.
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
3. We are lovely friends
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
4. Tuan has a large cupboard in the kitchen
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
5. There is a colorful butterfly in that nice flower.
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
6. My teacher is very strict.
-> ……………………………………………………………………………………
-> ……………………………………………………………………………………
7. My parents have a tall wardrobe in the bedroom.
-> ……………………………………………………………………………………
-> ...
I. Hỏi màu sắc và trả lời: Vd: Những cây bút / màu xanh dương
What colour are the pens? They are blue.
1. Những bông hoa / trắng, vàng và cam
………………………………………………………………………………………………
2. Con khủng long / màu xanh lá, xám và đen.
………………………………………………………………………………………………
3. Những quả táo / màu cam, vàng và xanh
………………………………………………………………………………………………
4. Con vẹt / màu trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ và xám
………………………………………………………………………………………………
5. Con cá vàng / màu cam, vàng và đỏ
………………………………………………………………………………………………
6. Những quyển vở / xanh dương và tím.
………………………………………………………………………………………………
7. Những cái ghế / màu nâu, xanh dương, xanh lá, và tím
………………………………………………………………………………………………
8. Cái xe tải / màu đỏ, nâu, xanh dương, cam, vàng và trắng
………………………………………………………………………………………………
II. Đặt câu hỏi và trả lời
Vd: your pen / red // no/-> Is your pen red? – No, it isn’t.
1. This ruler / blue // Yes
……………………………………………………………………………………………
2. Your parrots/ purple // No
……………………………………………………………………………………………
3. Your school bags / pink// Yes
……………………………………………………………………………………………
4. The apples / orange // No
……………………………………………………………………………………………
ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3 - Trang 2
ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3 - Người đăng: Không Có
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3 9 10 8