Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi toeic

Được đăng lên bởi ton long tuan
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 3159 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Every truth has four corners as a teaher I give you one corner and it is for you find
the other three!

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH 2013
PHƯƠNG PHÁP LÀM TỐT ĐỀ THI TOEIC
Trước khi đi vào lý thuyết và bài tập hãy xét một số câu trong đề thì đại học các năm
trước, để xem chúng ta nên học cái gì? ứng dụng lý thuyết như thế nào để xử lý tốt các
tình huống trong đề thi?.
1 câu hỏi đầu tiên trong được trích trong bộ đề đại học
1. Applicants are advised to fill out an application form concisely to impress
potential employees, within being too
or boring.
a. repeating
b. repetition
c. repeatitive
d. repeat
- Câu hỏi trên là 1 câu hỏi về ngữ pháp :
- Skill: từ cần biết từ cần điền có chức năng ngữ pháp gì (không quan tâm với các
từ bên trên)
- Chúng ta thấy:
a. repeating (gerund)
b. repetition (n)
c. repeatitive (adj)
d. repeat (v)
chú ý: VERY về chức năng ngữ pháp thì cũng giống như TOO
(to be) being too (very) + adj, LOẠI a, b or d
Tuy nhiên biết thế nhưng có bạn chọn đáp án A, có bạn chọn C
- Các bạn chọn a cũng có cơ sở vì vẫn có một số V+ING= ADJ
Tại sao trường hợp này là sai?????
Tại vì các bạn chọn đáp án A là do có học mà học chưa hết, tại sao anh nói thế vì
trường hợp thêm ING, ED vào động từ để tạo thành tính từ thì chỉ gặp trong những
động từ làm cho ai như thế nào đó? Còn ở đây động từ repeat không có nghĩa là
làm cho ai như thế nào. OK!
A ví dụ nè: TO + excite, interest, amuse, surprise, bore, disappoint +Sb
ví dụ:
a. This film is interesting (CĐ, vì bản chất là nó thú vị)
b. I am interested in this film (BĐ, nó tác động vào người xem)
Khi anh lấy 2 ví dụ này, có bạn thắc mắc hỏi tại sao câu b là câu bị động mà không có
giới từ BY bởi vì cấu trúc INTEREST IN tương đối hay nên người ta sử dụng luôn
giới từ IN không dùng BY theo sau the film (cái gì cũng có ngoại lệ mà)
ĐÁP ÁN C
Câu hỏi thứ 2 trong được trích trong bộ đề đại học
2. We are opening a fully renovated condominium
located in a quiet setting
and complete with many amenities.
a. conveniently
b. correctly
c. greatly
d. widely
- Câu hỏi về từ vựng: cần phải dịch mà đừng có dịch hết, chỉ lược giản
Page 1 of 185

Every truth has four corners as a teaher I give you one corner and it is for you find
the other three!

Dich thế này thôi mấy đứa ak: chúng tôi mở một cái gì đó…..ở một vị trí như thế nào
đó??? Và đầy đủ tất cả cái gì đó là được OK!
Vậy vị trí là phải vị trí tiện lợi, xét nghĩa các đáp án t...
Every truth has four corners as a teaher I give you one corner and it is for you find
the other three!


 !"#$%&
'()* +,$% "-. /0 (1%
"  !-2
 !"#$%&'"(%)*(+,*-&./ (+0 #(+,*-12&3&4%#5
1. 
 
a.   6+7879(%(%:7 
 !"#$
;<%==>%&'%&(!)*+"#,34 5+%
6,,7
-.$
a. /0
b. /0
c. /10
d. /0
#?@>AB:3 #C *D*-*-E8#F8(#G H*--%I*-*#.
/0/0219J1,+K
"L*#%)*1%M((#M*#.*- N14* #5*&F8F*J N14* #5*
F 14* #5*9 H*- N OPQ:G:R* NS2(PIATUVW
4%P9,(+.X*-#/8*YL=YP9%ZZZZZ
34,#45(##)556'4)',
6789:;<=(>%(?4@%,AB"
(>%=YS #,9%*#.(#M*Y,&NCDE((>%+7879(FG)H
6'IJK
@LM$3I2N2O
@L$
a. 3/P,Q.)-R0
b. 9/SP)#(>67N0
J.T@L)4UU4R(>FG)
V%SWE,.-9:3<X<O39:6Y(Z67[LG
V%9:FG\SW/#,])4^0

!"#$%(#C(+,*-&./ (+0 #(+,*-12&3&4%#5
2. _ `

a. ,*:7*%7*(=L   
!%a$ '*8#[%K\ #SY&]*- NK\ ##M(J #^=./ -%[*
8+ )9:9;<
ôn thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi toeic - Người đăng: ton long tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
ôn thi toeic 9 10 609