Ktl-icon-tai-lieu

Passive voice

Được đăng lên bởi Thanh Xuân Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Passive voice
Chuyên đề Luyn thi Tt nghip THPT và Luyn thi Đại hc, Cao đẳng 2009
CHUYÊN ĐỀ LUYN THI TT NGHIP THPT
VÀ LUYN THI ĐẠI HC, CAO ĐẲNG 2009
Môn: TING ANH
Chuyênđề: MT S CÁCH CHUYN SANG B ĐỘNG ĐẶC BIT
I. MC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Chuyên đề này ni tiếp chuyên đề hôm trước chúng ta đã hc để m rng thêm kiến
thc cho các em v mt s cách chuyn sang b động ca các động t đặc bit. Đây là
nhng trường hp đặc bit cn lưu ý để giúp các em tránh sai sót trong quá trình làm bài.
II. KIN THC CƠ BN
1. Somebody + want/ like/expect + someone to do something
Î Somebody + want /like/expect + something + to be done
Ví d:
The teacher wants us to prepare our lessons carefully.
Î The teacher wants our lessons to be prepared carefully.
They expected me to finish my work early.
Î they expected my work to be finished early.
2. Somebody + agree/arrange/determind/decide + to do something
Î Somebody + agree/arange/determind/decide + that something + should be +
done
Ví d:
She decided to rebuild the house
Î She decided that the house should be rebuilt.
3. They/it + need(s) + doing Î they/ it + need(s) + to be done
Ví d:
The house needs cleaning Î The house needs to be cleaned.
The chickens need feeding Î The chickens need to be fed.
Hai cu trúc này có th chuyn đổi li cho nhau, c hai cu trúc này đều mang
nghĩa b động.
4. Somebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + do
something
Î Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone +
do something
Î Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported to do
something
Ví d:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit Trang 1
Passive voice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Passive voice - Người đăng: Thanh Xuân Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Passive voice 9 10 823