Ktl-icon-tai-lieu

Past Continuous Tense

Được đăng lên bởi Lồng Đèn Kéo Quân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PAST CONTINUOUS TENSE
1. Diễn tả hành động xảy ra vào thời điểm được xác định trong quá khứ
EX: I was having dinner at 7 o’clock yesterday evening
-

What were you doing at 9 a.m this morning?

2. Diễn tả những hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ
EX: While my mother was cooking, my father and I were cleaning the floor
I was reading a short story while she was drawing a picture
3. Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác, ngắn chen vào làm ngắt quãng
hành động đó. Hành động chen vào thường ngắn dùng thời quá khứ đơn.
EX: When I was walking in the park, I saw Lan
The bell rang when they were sleeping
While we were watching TV, he came.
2. Trạng từ thời gian đi cùng:
-At this time last night, at 7 o’clock yesterday……………….
3. Cấu trúc:
(+)

S + WAS/WERE

+ V-ING

EX: Karen was watching TV at 7 o’clock last night
Lan and her friends were dancing in the Youth club at 8 pm
(-)

S + WASN’T/WEREN’T + V-ING

She wasn’t teaching Maths yesterday afternoon
They weren’t talking about their children at 3 p.m yesterday.
(?)

WAS/WERE + S + V-ING?

Were you asking about my dream?
Was your brother planting trees in the garden yesterday?
PRACTICE
Question I: Choose the best answers:
1. When we ……………….dinner, our friends …………
a. had/called

b. were having/ called

2. We …………… to music at 7 o’clock last night

c. had/was calling

a. were listening

b. listened

c. was listening

3. They …………….home at 7 o’clock last night and then took a bath
a. got

b. were getting

c. get

4. My mother……………TV while my father ………………newspapers
A was watching/ was read

b. watched/was reading

c. was watching/was reading

5. What ……………she ………………yesterday? She got up and then went to school
a. did/do

b. was /doing

c. did/doing

6. What ……………..she……………..at 10 a.m yesterday?
a. was/doing

b. did/doing

c. were/doing

7. We …………………an accident while we were driving a car in the street.
a. saw

b. were seeing

c. was seeing

8. What …………you…………. about when I came?
A were/ talking

b. did/talk

c. were/talk

9. Yesterday at 9 pm Nam and Lan ………………………..their homework
a. were doing

b. did

c. are doing

10. Yesterday Nam and Lan …………………..their homework, then they played some games
a. were doing

b. did

c. are doing

11. Which film …………….you see last night?
a. did

b. were

c. Was

12. When …………..he …………….. in Hue last time?
a. did/arrive

b. was/arrive

c. was/arriving

13. Her sister ……………….a bike to school yesterday when she ……………..down
a. rode/fall

b. rode/fell

c. was ri...
PAST CONTINUOUS TENSE
1. Din t hành đng xy ra vào thi đim đưc xác đnh trong quá kh
EX: I was having dinner at 7 o’clock yesterday evening
- What were you doing at 9 a.m this morning?
2. Din t nhng hành đng xy ra đng thi trong quá kh
EX: While my mother was cooking, my father and I were cleaning the floor
I was reading a short story while she was drawing a picture
3. Din t mt hành đng đang xy ra thìmt hành đng khác, ngn chen vào làm ngt quãng
hành đng đó. Hành đng chen vào thưng ngn dùng thi quá kh đơn.
EX: When I was walking in the park, I saw Lan
The bell rang when they were sleeping
While we were watching TV, he came.
2. Trng t thi gian đi cùng:
-At this time last night, at 7 o’clock yesterday……………….
3. Cu trúc:
(+) S + WAS/WERE + V-ING
EX: Karen was watching TV at 7 o’clock last night
Lan and her friends were dancing in the Youth club at 8 pm
(-) S + WASN’T/WEREN’T + V-ING
She wasn’t teaching Maths yesterday afternoon
They weren’t talking about their children at 3 p.m yesterday.
(?) WAS/WERE + S + V-ING?
Were you asking about my dream?
Was your brother planting trees in the garden yesterday?
PRACTICE
Question I: Choose the best answers:
1. When we ……………….dinner, our friends …………
a. had/called b. were having/ called c. had/was calling
2. We …………… to music at 7 o’clock last night
Past Continuous Tense - Trang 2
Past Continuous Tense - Người đăng: Lồng Đèn Kéo Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Past Continuous Tense 9 10 61