Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt một số từ Tiếng Anh

Được đăng lên bởi kyuwook
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2760 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1. PHÂN BIỆT OBJECTIVE - GOAL - AIM - TARGET
1. Objective /ɔb'dʤektiv/ = cái mà bạn đang lên kế hoạch để đạt được.
ví dụ: The objective of this plan is to reform the system within 2 years. (mục tiêu của
kế hoạch là cải cách lại hệ thống trong vòng 2 năm.)
2. Goal /goul/= là điều mà bạn hy vọng sẽ đạt được.
ví dụ: He continued to pursue his goal of becoming an actor. (Anh ta vẫn tiếp tục theo
đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ)
3. Aim = là định hướng hay ý định cho việc bạn làm. (chưa cụ thể)
ví dụ: His aim was to improve productivity in the company. (Định hướng/mục tiêu của
anh ấy là cải thiện năng suất của công ty.)
4. Target = là cái bia, cái đích đến, cái kết quả thực tế và cụ thể nhất mà bạn nhắm
tới.
ví dụ: Our target is to reach 1000 members. (mục tiêu của chúng ta là đạt được 1000
thành viên.)
2. Sự khác nhau giữa BEACH, SHORE, COAST, SEA, OCEAN
1. Beach = bãi biển (có bãi cát, sỏi...)
2. Shore = bờ biển (nơi biển và đất liền gặp nhau)
(Tất cả beach đều là shore, nhưng không phải shore nào cũng là beach)
3. Coast = vùng đất sát biển
4. Sea = vùng biển (ví dụ vùng biển Caribbean)
5. Ocean = đại dương
(Ocean bao gồm nhiều Sea)
3. PHÂN BIỆT POSTPONE VÀ DELAY
Postpone:
* Động từ postpone là huỷ bỏ một sự kiện và thay chuyện đó vào một ngày khác (to
change an event to a later time or date).

- The meeting was postponed until further notice=Buổi họp huỷ và sẽ họp khi có thông
cáo mới.
Danh từ là postponement.
Delay:
* Động từ delay là trì hoãn, chỉ chậm lại, nhưng sự kiện vẫn diễn ra.
- The game was postponed because of heavy snow=Cuộc đấu banh bị hoãn vì có tuyết
nhiều.
- The meeting was delayed because the chairman was late=Buổi họp bị trễ vì ông Chủ
tịch tới trễ.
- We cannot delay any longer=Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
- We must act without delay=Chúng ta phải hành động ngay.
- Many people delay sending in their tax returns until the last day=Nhiều người hoãn
khai thuế cho tới ngày chót.
* Danh từ của delay là delay.
- Another delay will postpone the space mission for a year=Một lần hoãn nữa có thể
hoãn cuộc sứ mệnh không gian thêm một năm nữa.
Delay và postpone: nếu có động từ theo sau thì động từ ở thể v-ing.
- He delayed starting=Anh ta hoãn chuyện khởi hành (sẽ đi trễ hơn).
- He postponed leaving=Anh ta hoãn chuyện rời đi (sẽ đi vào hôm khác).
- They’ve decided to postpone having a family until they finish college=Họ quyết định
hoãn có con cho đến khi học xong đại học.
4. Phân biệt 3 chữ dễ dùng nhầm OVERSEAS/FOREIGN/ABROAD
* Ba chữ đề...
1. PHÂN BIỆT OBJECTIVE - GOAL - AIM - TARGET
1. Objective /ɔb'dʤektiv/ = cái mà bạn đang lên kế hoạch để đạt được.
ví dụ: The objective of this plan is to reform the system within 2 years. (mục tiêu của
kế hoạch là cải cách lại hệ thống trong vòng 2 năm.)
2. Goal /goul/= là điều mà bạn hy vọng sẽ đạt được.
ví dụ: He continued to pursue his goal of becoming an actor. (Anh ta vẫn tiếp tục theo
đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ)
3. Aim = là định hướng hay ý định cho việc bạn làm. (chưa cụ thể)
ví dụ: His aim was to improve productivity in the company. (Định hướng/mục tiêu của
anh ấy là cải thiện năng suất của công ty.)
4. Target = là cái bia, cái đích đến, cái kết quả thực tế và cụ thể nhất mà bạn nhắm
tới.
ví dụ: Our target is to reach 1000 members. (mục tiêu của chúng ta là đạt được 1000
thành viên.)
2. Sự khác nhau giữa BEACH, SHORE, COAST, SEA, OCEAN
1. Beach = bãi biển (có bãi cát, sỏi...)
2. Shore = bờ biển (nơi biển và đất liền gặp nhau)
(Tất cả beach đều là shore, nhưng không phải shore nào cũng là beach)
3. Coast = vùng đất sát biển
4. Sea = vùng biển (ví dụ vùng biển Caribbean)
5. Ocean = đại dương
(Ocean bao gồm nhiều Sea)
3. PHÂN BIỆT POSTPONE VÀ DELAY
Postpone:
* Động từ postpone là huỷ bỏ một sự kiện và thay chuyện đó vào một ngày khác (to
change an event to a later time or date).
Phân biệt một số từ Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt một số từ Tiếng Anh - Người đăng: kyuwook
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân biệt một số từ Tiếng Anh 9 10 101