Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa because, because of, since

Được đăng lên bởi trantuanthanhhp1987-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Because of, Because, As, Since, Now that và For
Cách sử dụng của Because of, Because, As, Since, Now that và For
Các từ/ cụm từ này đều được sử dụng để đưa ra nguyên nhân của một hành động
hay một tình huống nào đó. Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng trong cách sử
dụng.
1. Because of
Là giới từ. Because of được sử dụng khi nguyên nhân đưa ra được diễn đạt dưới
hình thức một danh từ hoặc đại từ:
They are here because of us. (Họ ở đây là vì chúng tôi).
He walked slowly because of his bad leg. (Ông ấy đi chậm vì cái chân đau).
2. Because, As, Since, Now that và For là các liên từ.
a. Because được sử dụng khi mà nguyên nhân được nêu ra là phần quan trọng
nhất của câu nói hoặc viết. Mệnh đề có chứa because thường đứng ở cuối câu:
Ví dụ:
- I went to Spain last summer because I wanted the guarantee of sunshine on
every day of my holiday.
(Tôi đã đi Tây Ban Nha vào mùa hè vừa rồi vì tôi muốn đảm bảo rằng mỗi ngày
trong kỳ nghỉ của tôi phải tràn ngập ánh nắng).
b. As và Since được sử dụng khi nguyên nhân được nêu ra đã được mọi người
biết rồi và vì thế thường là kém quan trọng hơn so với các phần khác của câu nói
hoặc viết. Mệnh đề có chứa As hoặc Since thường đứng đầu câu:
Ví dụ:
- As the performance had already started, we went up to the balcony and
occupied some empty seats there.
(Vì buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi, chúng tôi lên ban công và ngồi vào mấy ghế còn
trống).
- We thought that, since we were in the area, we'd stop and see them.
(Chúng tôi nghĩ là, vì đã đến đó rồi, chúng tôi nên ghé thăm họ).
c. Now that được dùng khi nguyên nhân được nêu ra đang diễn ra hoặc vừa mới
diễn ra.
Ví dụ:
- Now that the kids have left home, we've got a lot of extra space. (Bây giờ bọn
trẻ không sống cùng nữa, chúng tôi thấy rất rộng rãi).
d. For được dùng khi nguyên nhân được nêu ra chỉ là thêm vào câu nói, không có
chủ đích từ ban đầu. For không bao giờ được đặt ở đầu câu và thường được dùng
trong văn viết hơn là văn nói:
Ví dụ:
I decided to stop the work I was doing – for it was very late and I wanted to go to
bed.

(Tôi đã quyết định không làm công việc mà tôi đang làm nữa – vì công việc đó
quá muộn mà tôi thì muốn đi ngủ).

...
Because of, Because, As, Since, Now that và For
Cách sử dụng của Because of, Because, As, Since, Now that và For
Các từ/ cụm từ này đều được sử dụng để đưa ra nguyên nhân của một hành động
hay một tình huống nào đó. Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng trong cách sử
dụng.
1. Because of
Là giới từ. Because of được sử dụng khi nguyên nhân đưa ra được diễn đạt dưới
hình thức một danh từ hoặc đại từ:
They are here because of us. (Họ ở đây là vì chúng tôi).
He walked slowly because of his bad leg. (Ông ấy đi chậm vì cái chân đau).
2. Because, As, Since, Now that và For là các liên từ.
a. Because được sử dụng khi mà nguyên nhân được nêu ra là phần quan trọng
nhất của câu nói hoặc viết. Mệnh đề có chứa because thường đứng ở cuối câu:
Ví dụ:
- I went to Spain last summer because I wanted the guarantee of sunshine on
every day of my holiday.
(Tôi đã đi Tây Ban Nha vào mùa hè vừa rồi vì tôi muốn đảm bảo rằng mỗi ngày
trong kỳ nghỉ của tôi phải tràn ngập ánh nắng).
b. As và Since được sử dụng khi nguyên nhân được nêu ra đã được mọi người
biết rồi và vì thế thường là kém quan trọng hơn so với các phần khác của câu nói
hoặc viết. Mệnh đề có chứa As hoặc Since thường đứng đầu câu:
Ví dụ:
- As the performance had already started, we went up to the balcony and
occupied some empty seats there.
(Vì buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi, chúng tôi lên ban công và ngồi vào mấy ghế còn
trống).
- We thought that, since we were in the area, we'd stop and see them.
(Chúng tôi nghĩ là, vì đã đến đó rồi, chúng tôi nên ghé thăm họ).
c. Now that được dùng khi nguyên nhân được nêu ra đang diễn ra hoặc vừa mới
diễn ra.
Ví dụ:
- Now that the kids have left home, we've got a lot of extra space. (Bây giờ bọn
trẻ không sống cùng nữa, chúng tôi thấy rất rộng rãi).
d. For được dùng khi nguyên nhân được nêu ra chỉ là thêm vào câu nói, không có
chủ đích từ ban đầu. For không bao giờ được đặt ở đầu câu và thường được dùng
trong văn viết hơn là văn nói:
Ví dụ:
I decided to stop the work I was doing – for it was very late and I wanted to go to
bed.
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa because, because of, since - Trang 2
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa because, because of, since - Người đăng: trantuanthanhhp1987-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa because, because of, since 9 10 894