Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt thì HTĐ và thì HTTT

Được đăng lên bởi Trung Tin Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN BIỆT THÌ HTD & HTTD
Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

Dạng thức của động
từ

S + V(s, es)/is/are/am + ...

S + is/am/are + Ving + ...

Cách dùng

+ Hành động xảy ra thường xuyên
Ví dụ: He plays football everyday

+ Hành động đang xảy ra ở
thời điểm nói
Ví dụ: He is playing football

+ Diễn tả sự thật, chân lý, điều hiển
nhiên
Ví dụ: Water freezes at 0° C or 32°
F(Nước đóng băng ở nhiệt độ 0° C hoặc
32°F)

+ Diễn tả hàng động mang
tính tạm thời
Ví dụ: She is staying with
friends at present

+ Lịch trình, thời gian biểu
Ví dụ: The train leaves at 9 pm tonight

+ Kế hoạch được sắp sẵn lịch
Ví dụ: We are joining a
birthday party tonight

Các động từ thường
dùng ở thì

Giác quan(Senses): see, hear, smell,
taste, feel
Opinion(Quan điểm): agree, disagree,
consider, believe, think
Emotion(Cảm xúc): love, hate, dislike,
like, enjoy
Other: appear, belong, want, need, wish

Động từ dùng chỉ sự thay
đổi: get, change, become,
begin, increase, improve, fall

Các trạng từ chỉ
thời gian thường đi
kèm để nhận biết

Every day, every month, once a week,
always, usually, often, sometimes,
occationally, seldom/rarely, never

At present, at the moment,
now, right now, Listen!,
Look!

THE PRESENT CONTINIOUS TENSE
ở thể phủ định thi hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là :
S + BE-NOT + V - ing +(0)
Ví dụ:
I'm not looking. My eyes are closed tightly.
They aren't arriving until Tuesday.
Ví dụ 1: I am not studying. = I’m not studying.
Ví dụ 2: The cat is not playing. = The cat isn’t playing.
Ở thể nghi vấn thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là :
(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?
chú ý : nhận biết câu nghi vấn bằng dấu " ? " nhé
TRUNGTINTRAN

Ví dụ:
Who is Kate talking to on the phone?
Isn't he coming to the dinner?
Ví dụ 1: Is he reading? Yes, he is. /No, he isn’t.
Ví dụ 2: Are they reading? Yes, they are. / No, they aren’t.
Ví dụ 3: Is the dog playing? Yes, it is. / No, it isn’t.
Câu khăng định cấu trúc thì hiện tại đơn có dạng
- S + be (am/is/are) + V-ing + (O)
chú ý :
nếu " he ,she ,it " hoặc chủ ngữ là số " ít "thì đi với " is " nhé
nếu chủ ngữ mà " I " thì đi với " am "
nếu chủ ngữ là " we , you , they " hoặc số nhiêu thì đi với " are "
LUYỆN TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
1. Where ___________you (live)____________?
- I (live)______________in Xuan Hoa town.
2. What _______________he (do) ______________now?
- He (water)_________________flowers in his garden.
3. What _______________she (do)_____________?
- She(be)______________a teacher.
4.____________you (be) i...
PHÂN BIỆT THÌ HTD & HTTD
Hiện tại đơn Hiện tại tiếp diễn
Dạng thức của động
từ
S + V(s, es)/is/are/am + ... S + is/am/are + Ving + ...
Cách dùng + Hành động xảy ra thường xuyên
Ví dụ: He plays football everyday
+ Diễn tả sự thật, chân lý, điều hiển
nhiên
Ví dụ: Water freezes at 0° C or 32°
F(Nước đóng băng ở nhiệt độ 0° C hoặc
32°F)
+ Lịch trình, thời gian biểu
Ví dụ: The train leaves at 9 pm tonight
+ Hành động đang xảy ra ở
thời điểm nói
Ví dụ: He is playing football
+ Diễn tả hàng động mang
tính tạm thời
Ví dụ: She is staying with
friends at present
+ Kế hoạch được sắp sẵn lịch
Ví dụ: We are joining a
birthday party tonight
Các động từ thường
dùng ở thì
Giác quan(Senses): see, hear, smell,
taste, feel
Opinion(Quan điểm): agree, disagree,
consider, believe, think
Emotion(Cảm xúc): love, hate, dislike,
like, enjoy
Other: appear, belong, want, need, wish
Động từ dùng chỉ sự thay
đổi: get, change, become,
begin, increase, improve, fall
Các trạng từ chỉ
thời gian thường đi
kèm để nhận biết
Every day, every month, once a week,
always, usually, often, sometimes,
occationally, seldom/rarely, never
At present, at the moment,
now, right now, Listen!,
Look!
THE PRESENT CONTINIOUS TENSE
ở thể phủ định thi hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là :
S + BE-NOT + V - ing +(0)
Ví dụ:
I'm not looking. My eyes are closed tightly.
They aren't arriving until Tuesday.
Ví dụ 1: I am not studying. = I’m not studying.
Ví dụ 2: The cat is not playing. = The cat isn’t playing.
Ở thể nghi vấn thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là :
(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?
chú ý : nhận biết câu nghi vấn bằng dấu " ? " nhé
TRUNGTINTRAN
Phân biệt thì HTĐ và thì HTTT - Trang 2
Phân biệt thì HTĐ và thì HTTT - Người đăng: Trung Tin Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân biệt thì HTĐ và thì HTTT 9 10 814