Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt will và going to

Được đăng lên bởi Quynh Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cả "will"và "going to" đều đc sử dụng để nói về những hành động
trong tương lai,nhưng phân biệt nó như thế nào?
a)will:
chúng ta sử dụng will khi quyết định làm j` ngay vào lúc nói.Trước
đó,ng` nói chưa hề quyết định làm(chưa hề dự định trước)
example: Ginny:Tom is in hospital now,he's broken his leg
Miley:Really? i don't know.I will visit he tommorrow
(Miley không hề biết trươc là Tom dang nằm viện và ko dự định đi
thăm Tom)
b,going to
chúng ta dùng "going to "khi đã quyết định 1việc tứ trước khi nói
ra.Việc đó có thể đc lên kế hoạch từ nhiều ngày trước
example:Ginny:Tom is in the hospital now,he has broken his leg
Miley:Oh,I know.I'm going to visit him tommrow.
(Miley đã biết là Tom bị tai nạn từ trươc khi nói chuyện vs Ginny và
đang định sẽ đi thăm anh ta vào ngày mai).
c,Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai:
example:
Do you think Tom will get the job?
- Oh dear, it’s already 4 o’clock. We’re going to be late
Chúng ta dùng going to (chứ không dùng will) khi có một cái gì đó ở tình huống hiện tại cho thấy
điều sẽ xảy ra trong tương lai (nhất là tương lai gần). Người nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xảy
ra do có tình huống hiện tại.
- Look at those black clouds. It’s going to rain (the clouds are there now)
I feel terrible, I think I’m going to be sick (I feel terrible now)
Đừng dùng will trong những tình huống như trên. Trong những tình huống khác, tốt hơn ta nên
dùng will
example:- Ann will probably arrive at about 8 o’clock
Jessica: It's my birthday soon. I'll be twenty next Friday.
Deborah: Oh, really? Are you going to have a party?
Jessica: I'm going to have a meal in a restaurantwith a few friends.
Deborah: That'll be nice.

Will cóýnghia
̃ trung dung. Ta dung
̀ will để miêu tả sự kiên
̣ (fact) trong tương lai.
I'll be twenty next Friday.
The spacecraft will come down in the Pacific Ocean tomorrow morning.
Ta dung
̀ “be going to” để miêu tả môṭ dự đinh,
̣
chuyên
̣ ta đãquyêt́ đinh
̣
sẽlam.
̀
We're going to have a meal.
Tom is going to sell his car.
Will không diên
̃ tả dự đinh
̣
(intention).
It's her birthday. She's going to have a meal with her friends.
KHÔNG VIÊT
́ She'll have a meal.

Nhưng ta thương
̀ dung“be
̀
going to”để miêu tả dự đinh
̣
con
̀ dung
̀ “will” để miêu tả chi tiêt́ va ̀
đưa ra lơì binh
̀ luân.
̣
We're all going to have a meal. There'll be about ten of us. - Oh, that'll be nice.
Ta cóthể dungPresent
̀
Continuous giông
́ như “be going to”.
- We're going ...
C "will"và "going to" u c s d ng nói v nh ng hành ng đề đ để độ
trong t ng lai,nh ng phân bi t nó nh th nào?ươ ư ư ế
a)will:
chúng ta s d ng will khi quy t nh làm j` ngay vào lúc nói.Tr c ế đị ướ
ó,ng` nói ch a h quy t nh làm(ch a h d nh tr c)đ ư ế đị ư đị ướ
example: Ginny:Tom is in hospital now,he's broken his leg
Miley:Really? i don't know.I will visit he tommorrow
(Miley không h bi t tr c là Tom dang n m vi n và ko d nh i ế ươ đị đ
th m Tom)ă
b,going to
chúng ta dùng "going to "khi ã quy t nh 1vi c t tr c khi nói đ ế đ ướ
ra.Vi c ó có th c lên k ho ch t nhi u ngày tr c đ đ ế ướ
example:Ginny:Tom is in the hospital now,he has broken his leg
Miley:Oh,I know.I'm going to visit him tommrow.
(Miley ã bi t là Tom b tai n n t tr c khi nói chuy n vs Ginny và đ ế ươ
ang nh s i th m anh ta vào ngày mai).đ đị đ ă
c,Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai:
example:
Do you think Tom will get the job?
- Oh dear, it’s already 4 o’clock. We’re going to be late
Chúng ta dùng going to (chứ không dùng will) khi có một cái gì đó ở tình huống hiện tại cho thấy
điều sẽ xảy ra trong tương lai (nhất là tương lai gần). Người nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xảy
ra do có tình huống hiện tại.
- Look at those black clouds. It’s going to rain (the clouds are there now)
I feel terrible, I think I’m going to be sick (I feel terrible now)
Đừng dùng will trong những tình huống như trên. Trong những tình huống khác, tốt hơn ta nên
dùng will
example:- Ann will probably arrive at about 8 o’clock
Jessica: It's my birthday soon. I'll be twenty next Friday.
Deborah: Oh, really? Are you going to have a party?
Jessica: I'm going to have a meal in a restaurantwith a few friends.
Deborah: That'll be nice.
Will co y nghia trung dung.́ ́ ̃ Ta dung will ê miêu ta s kiên (fact) trong t ng lai.̀ đ ̉ ̉ ự ̣ ươ
I'll be twenty next Friday.
The spacecraft will come down in the Pacific Ocean tomorrow morning.
Ta dung “be going to” ê miêu ta môt d inh, chuyên ta a quyêt inh se lam.̀ ̃ ́ ̃ ̀đ ̉ ̉ ̣ ự đ ̣ ̣ đ đ ̣
We're going to have a meal.
Tom is going to sell his car.
Will không diên ta d inh (intention).̃ ̉ ự đ ̣
It's her birthday. She's going to have a meal with her friends.
KHÔNG VIÊT́ She'll have a meal.
Phân biệt will và going to - Trang 2
Phân biệt will và going to - Người đăng: Quynh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân biệt will và going to 9 10 121