Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TINY TALK 1A

Được đăng lên bởi Son Goku
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3114 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TINY TALK 1A
Unit

1
Hello

Period
- Hi, Hello

- in pairs &
groups

2

- Introduce name: I’m----

- in pairs &
groups

3-4

- “Hi!Hello!” song
- Greetings
- Extra activities: games..

- Extra activities

5-6

- My name’s ---- Good morning

- in pairs &
groups

7-8

- Revise how to introduce name
+ I’m---+ My name’s---- Greetings
- Extra activities
- “ My name’s Benny” song

- in pairs &
groups

9

- How are you?
- Fine, thank you.

- Extra activities

10

- I’m a boy/girl/teacher.

- Extra activities

11-12
4
In the

Notes

1

2
Good morning

3
Girls and Boys

Main content

13

- Revise asking about health
- Extra activities
- “ How are you, Sue?” song
- Thank you
- You’re welcome

- Extra activities
- in pairs &
groups

14

- Classroom objects: book, crayon,
puppet

15-16

- Unit review
- Extra activities
- Coloring and drawing
- “ Thank you, You’re welcome”

17

- Up, down

-in groups

18

- Up, down, turn around, jump

-in groups

19-20

- Unit review
- Extra activities
- “ Up, down, turn around” song

21-2223

- Review units 1-5
- Extra activities

24

- Count 1,2,3,4,5

- in pairs

25

- How many?
- Count 1,2,3,4,5

- in pairs

26-27

- Unit review
- Extra activities
- “ Count to five” song

28

- Ask for food
- How to respond

- in pairs

29

- Food
- Ask for food

- in pairs

classroom

5
Morning
exercises

Review 1

6
Numbers

7
Snack time

30
8
Colors

31

- Unit review
- Extra activities
- Coloring and drawing
- “ The snack time song”
- Colors

- Extra activities

- in pairs &
groups

32

- Colors
- I like--- Me, too.

33-34

- Unit review
- Extra activities
- Coloring and drawing
- “ I like pink” song

35

- Goodbye, Bye
- See you tomorrow

- in pairs &
groups

36

- Classroom commands: Clean up, Line
up, Stand up…

- in groups

37-38

- Unit review
- Extra activities
- “ The bye bye song”

39

- It’s a car. It’s blue

- in groups

40

- Means of transport.
- It’s a----- It’s-----

- in pairs

41-42

- Unit review
- Extra activities
- Coloring and drawing
- “ Stand up, sit down”.

- Extra activities

Review 2

43-4445

- Review units 6-10
- Extra activities

- Extra activities

Revision

46-47

- Review units 1-10
- Extra activities

- Extra activities

Final test

48

- 30 minute-test

- Extra activities

9
Ready to go

10
On the bus

- in pairs &
groups

...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TINY TALK 1A
Unit Period Main content Notes
1
Hello
1 - Hi, Hello
- in pairs &
groups
2 - Introduce name: I’m----
- in pairs &
groups
3-4
- “Hi!Hello!” song
- Greetings
- Extra activities: games..
- Extra activities
2
Good morning
5-6
- My name’s ----
- Good morning
- in pairs &
groups
7-8
- Revise how to introduce name
+ I’m----
+ My name’s----
- Greetings
- Extra activities
- “ My name’s Benny” song
- in pairs &
groups
3
Girls and Boys
9
- How are you?
- Fine, thank you.
- Extra activities
10 - I’m a boy/girl/teacher. - Extra activities
11-12
- Revise asking about health
- Extra activities
- “ How are you, Sue?” song
- Extra activities
4
In the
13 - Thank you
- You’re welcome
- in pairs &
groups
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TINY TALK 1A - Trang 2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TINY TALK 1A - Người đăng: Son Goku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TINY TALK 1A 9 10 797