Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình và Thiết bị anh 67

Được đăng lên bởi buithichau181
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾNG ANH 6
NĂM HỌC 2015 – 2016
The first semester (Học kì I)
TIẾT
CT

1
2

Unit

Unit 1: My
new school

TÊN BÀI DẠY

Introduction
Lesson 1: Getting started

3

Lesson 2: A closer look 1

4
5
6
7

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: skills 2

8

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Getting started

9

Unit 2: My
home

10

Lesson 2: A closer look 1

11
12
13
14

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: skills 2

15

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Getting started

16

Unit 3: My
friends

17

Lesson 2: A closer look 1

18
19
20
21

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: skills 2

22

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Language,
Grammar, Everyday English
Lesson 2: Skills

23
24

Review 1

THIẾT BỊ

Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker

Computer,
speaker

GHI CHÚ

25

Test 1

26
27

Correction
Lesson 1: Getting started

Unit 4: My
neighbourh
ood

28

Lesson 2: A closer look 1

29
30
31
32

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills1
Lesson 6: skills2

33

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Getting started

34
35

Unit 5:
National
wonders of
the world

Lesson 2: A closer look 1

36
37
38
39

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: skills 2

40

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Language
Test 2

41
42

Review 2

43
44
45

Correction
Unit 6: Our Lesson 1: Getting started
Tet holiday
Lesson 2: A closer look 1

46
47
48
49

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skill 1
Lesson 6: skill 2

50

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 2: Skills

51

Review 2

Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker

Computer,
speaker
Computer,
speaker
Computer,
speaker

Computer,
speaker
Computer,
speaker

52
53
54

TIẾT
CT

55

Revision
Revision
Computer,
speaker
The second semester ( Học kì II)

The 1st term test

Unit

56

Lesson 1: Getting started
speaker
Lesson 2: A closer look 1

57
58
59
60

Lesson 3: A closer look 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: skills 2

61

Lesson 7: Looking back and
project
Lesson 1: Getting started

62
63

Unit 7:
Televisi...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾNG ANH 6
NĂM HỌC 2015 – 2016
The first semester (Học kì I)
TIẾT
CT
Unit TÊN BÀI DẠY THIẾT BỊ GHI CHÚ
1 Unit 1: My
new school
Introduction
2 Lesson 1: Getting started Computer,
speaker
3 Lesson 2: A closer look 1 Computer,
speaker
4 Lesson 3: A closer look 2
5 Lesson 4: Communication
6 Lesson 5: Skills 1
7 Lesson 6: skills 2 Computer,
speaker
8 Lesson 7: Looking back and
project
Computer,
speaker
9 Unit 2: My
home
Lesson 1: Getting started Computer,
speaker
10 Lesson 2: A closer look 1 Computer,
speaker
11 Lesson 3: A closer look 2
12 Lesson 4: Communication
13 Lesson 5: Skills 1
14 Lesson 6: skills 2 Computer,
speaker
15 Lesson 7: Looking back and
project
16 Unit 3: My
friends
Lesson 1: Getting started Computer,
speaker
17 Lesson 2: A closer look 1 Computer,
speaker
18 Lesson 3: A closer look 2
19 Lesson 4: Communication
20 Lesson 5: Skills 1
21 Lesson 6: skills 2 Computer,
speaker
22 Lesson 7: Looking back and
project
23 Review 1 Lesson 1: Language,
Grammar, Everyday English
24 Lesson 2: Skills Computer,
speaker
Phân phối chương trình và Thiết bị anh 67 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình và Thiết bị anh 67 - Người đăng: buithichau181
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân phối chương trình và Thiết bị anh 67 9 10 867