Ktl-icon-tai-lieu

Phát âm

Được đăng lên bởi buithu1610
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú ý phát âm
Measure /ˈmeʒər/
pleasure /ˈpleʒər/
Egypt /ˈiːdʒɪpt /
complete /kəmˈpliːt /
Massage /məˈsɑːʒ /
Measage /ˈmesɪdʒ/

Climate /ˈklaɪmət /
temperate /ˈtempərət /
booklet /ˈbʊklət/

woman /ˈwʊmən/
women /ˈwɪmɪn /
among/ əˈmʌŋ /
author /ˈɔːθər/

august /ˈɔːɡəst /
wall /wɔːl /
warn /wɔːrn/

pour /pɔːr /
flew /fluː /
dove /dʌv/

particular /pərˈtɪkjələr/
work /wɜːrk /
walk /wɔːk/

capacity /kəˈpæsəti /
comb /koʊm/

dine /daɪn /
mouse /maʊs/

towel /ˈtaʊəl/
flour /ˈflaʊər/
surface /ˈsɜːrfɪs /
procedure /prəˈsiːdʒər /
president /ˈprezɪdənt/
telegram /ˈtelɪɡræm/

ceremony /ˈserəmoʊni /
schedule /ˈskedʒuːl/

...
Chú ý phát âm
Measure /ˈmeʒər/
pleasure /ˈpleʒər/
Egypt /ˈiːdʒɪpt /
complete /kəmˈpliːt /
Massage /məˈsɑːʒ /
Measage /ˈmesɪdʒ/
Climate /ˈklaɪmət /
temperate /ˈtempərət /
booklet /ˈbʊklət/
woman /ˈwʊmən/
women /ˈwɪmɪn /
among/ əˈmʌŋ /
author /ˈɔːθər/
august /ˈɔːɡəst /
wall /wɔːl /
warn /wɔːrn/
pour /pɔːr /
flew /#uː /
dove /dʌv/
particular /pərˈtɪkjələr/
work /wɜːrk /
walk /wɔːk/
capacity /kəˈpæsəti /
comb /koʊm/
dine /daɪn /
mouse /maʊs/
Phát âm - Trang 2
Phát âm - Người đăng: buithu1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phát âm 9 10 808