Ktl-icon-tai-lieu

Phát âm tiếng anh

Được đăng lên bởi llovellace
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Collect ed by Nguyeãn Thaønh Ñaït

Taøi lieäu hoïc tieáng Anh
Quy Taéc Phaùt AÂm Tieáng Anh

1

Study, study more, stydy forever

Collect ed by Nguyeãn Thaønh Ñaït
I.

Mét sè quy t¾c ph¸t ©m cña ©m /i:/
Ph¸t ©m lµ /i:/ nh÷ng nhãm ch÷ sau ®©y.
1. Nhãm ea(-)
Nh÷ng tõ cã tËn cïng b»ng ea hoÆc ea víi mét phô ©m.
Ex:
sea
/si:/
= biÓn
seat
/si:t/
= chç ngåi
to please
/pli:z/
= lµm hµi lßng
peace
/pi:s/
= hßa b×nh
* Ngo¹i lÖ:
§a sè c¸c tõ cã nhãm ea(-) ®äc /i:/, trõ vµi tõ th«ng dông sau ®©y:
break
/breik/
= vì, lµm vì, g y
breakfast
/’brekfOst/
= b÷a ®iÓm t©m
great
/greit/
= vÜ ®¹i
to measure
/’meJ O/
= ®o l−êng
= kho¸i l¹c
pleasure
/’pleJ O/
2. Nhãm ee(-)
Nh÷ng tõ tËn cïng b»ng ee hay ee víi mét phô ©m hay hai phô ©m:
Ex:
bee
/bi:/
= con ong
beet
/bi:t/
= cñ c¶i ®−êng
tree
/tri:/
= c©y
green
/gri:n/
= xanh lôc, ch−a cã kinh nghiÖm
3. Nhãm (-)e
Mét sè tõ th«ng dông
be
/bi:/
= th×, lµ
she
/Si:/
= chÞ Êy, c« Êy
we
/wi:/
= chóng t«i, chóng ta
evil
/’i:vl/
= xÊu xa
Egypt
/i:dzipt/
= n−íc Ai CËp
secret
/’si:krit/
= bÝ mËt
secretive
/’sikri:tiv or
= Ýt nãi, kÝn ®¸o
’si:kretive/
4. Nhãm e(-)e
Nh÷ng ®éng tõ cã mét phô ©m ë gi÷a hai ch÷ e
Ex:
even
/’i:vOn/
= ngay c¶ ®Õn
evening
/’i:vOnin/
= chiÒu tèi
complete
/kOm’pli:t/
= hoµn toµn
5. Nhãm ie(-)
Nhãm ie víi mét hay hai phô ©m
Ex:
chief

/fi:f/

= ng−êi ®øng ®Çu, «ng xÕp
2
Study, study more, stydy forever

Collect ed by Nguyeãn Thaønh Ñaït
believe
/bi’li:v/
= tin t−ëng
belief
/bi’li:f/
= lßng tin, niÒm tin
relieve
/ri’li:v/
= lµm nhÑ, bít ®au buå
6. Nhãm ei(-)
Nhãm ei víi mét hay hai phô ©m vµ chØ ®i sau ©m /s/ hay ch÷ c, s míi ®äc lµ
/i:/
Ex:
deceive
/di’si:v/
receive
/ri’si:v/
receipt
/ri’si:t/
7. Nhãm (-)ese
TiÕp vÜ ng÷ nµy chØ quèc tÞch
Vietnamese
/vietnO’mi:z/
Chinese
/fai’ni:z/

= ®¸nh lõa, lõa ®¶o
= nhËn ®−îc
= giÊy biªn lai

= ng−êi ViÖt, tiÕng ViÖt
= ng−êi Trung Quèc

II. Mét sè quy t¾c ph¸t ©m cña ©m /i/.
Ph¸t ©m lµ /i/ nh÷ng nhãm ch÷ sau ®©y.
1. Nhãm i(-)
Trong nh÷ng tõ mét ©m tiÕt vµ tËn cïng b»ng mét hoÆc hai phô ©m sau nguyªn
©m i (i + phô ©m).
Ex:
big
/big/
= to, lín
to dig
/dig/
= ®µo lªn
thick
/Tik/
= dµy, ®Çn ®én
thin
/Tin/
= máng, gÇy
2. e ®äc lµ /i/
Trong nh÷ng tiÕp ®Çu ng÷: “be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre”
Ex:
become
/bi’kcm/
behave
/be’heiv/
decide
/di’said/
renew
/ri’nju/
return
/ri’tO:n/
exchange
/iks’feing/
eradicate
/i’radikeit/
embitter
/im’bitO/
enslave
/in’sleiv/
predict
/pri’dikt/
report
/ri’po:/
3. TiÕp vÜ ng÷ vµ c¸c ch÷ tËn cïng
- age
passage
/’pasig/
3

= trë nªn
= c− xö
= quyÕt ®Þn...
Collect ed by Nguyeãn Thaønh Ñaït
Study, study more, stydy forever
1
Taøi lieäu hoïc tieáng Anh
Quy Taéc Phaùt AÂm Tieáng Anh
Phát âm tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát âm tiếng anh - Người đăng: llovellace
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phát âm tiếng anh 9 10 272