Ktl-icon-tai-lieu

Phát âm tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thoang Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PRONUNCIATION
I. Sounds: Âm tiết
VOWELS: NGUYÊN ÂM
No.
Pure vowels
Dipthongs
Tripthongs
(Thuần nguyên
(Nguyên âm
(Nguyên âm
âm)
đôi)
ba)
1.
/iː/ = i dài hơi
/aɪ/ = ai
/eɪə/ = ây-ơ
2.
/ʌ/ = â
/aʊ/ = ao
/aɪə/ = ai-ơ
3.
/aː/ = a dài hơi
/oʊ/ , /əʊ/ = âu
/ɔɪə/ = oi-ơ
4.
/æ/ = e nhẹ
/eə/ = e-ơ
/əʊə/ = âu-ơ
5.
/ə/ = ơ
/eɪ/ = ây
/aʊə/ = ao-ơ
6.
/ɛ/ = e
/ɪə/ = ia
7.
/ɜː/ = ơ lưỡi
/ɔɪ/ = oi
8.
/ɪ/ = i ngắn hơi
/ʊə/ = ua
9.
/ɒ/ = a
10. /ɔː/ = o
11. /ʊ/ = u
12. /uː/ = u dài hơi
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
II. Practice: give the word based on the transcription
1. /ˈbjuːti/

2. /ˈrækɪt/

3. /ˈterəbl/

4. /ɪkˈspɪəriəns/

5. /ˈpriːviəs/

6. /əˈtend/

7. /ˈstjuːdnt/

8. /ˈpaʊə(r)/

9. /ˈjestədeɪ/

10. /ˈmjuːzɪk/

11. /ˈjeləʊ/

12. /mjuːˈziːəm/

13. /ˈkjuːkʌmbə(r)/ 
14. /tjuːˈɪʃən/

15. /ˈkjʊəriəs/


CONSONANTS: PHỤ ÂM
Consonants
Double
(Phụ âm)
consonants
(Phụ âm kép)
/p/ = p
/pl/ = pồ
/b/ = b
/bl/ = bồ
/m/ = m
/rl/ = rồ
/w/ = qu
/ml/ = mồ
/f/ = f
/nl/ = nồ
/v/ = v
/dl/ = đồ
/θ/ = th lưỡi
/gl/ = gồ
/ð/ = đ
/sl/ = sồ
/t/ = t
/d/ = đ
/s/ = s
/z/ = z
/n/ = n
/l/ = l
/ʃ/ = s cong lưỡi
/ʒ/ = z
/dʒ/ = ch
/tʃ/ = ch
/r/ = r
/j/ = d
/k/ = k
/g/ = g
/ŋ/ = ng
/h/ = h

SOUNDS REPRESENTED IN WORDS
No.
1.

2.

3.

4.

Âm tiết
/iː/







chữ cái đại diện
ee
ea
e+P+e
“ei” + P
ie

Ví dụ
+ sheep, leek, cheese…
+ meal, tea, heat, dream…
+ scene, complete…
+ receive, ceiling, receipt…
+ grief, believe, relief…

friend  /frend/
science  /ˈsaɪəns/

/ʌ/







o+P
u+P
“um”, “un” đầu câu
oo
ou

+ come, honey…
+ gun, smug, cup….
+ umbrella, unable…
+ blood, flood….
+ country, couple…

does  /dʌz/

/aː/






ar
ua
au
ear

+ bar, start, hard…
+ guard,
+ aunt, draught…
+ heart, hearken…






age
“be”, “de”, “re” đầu câu
P+i+P
ui

+ village, courage, voyage…
+ begin, decide, return…
+ win, miss, ship, bit, grin….
+ build, guilt, guitar….

P+e+P
P + ea + P

+ hen, men, ten, pen….
+ dead, head, bread, ready..

/ɪ/

5.

/e/




6

/æ/



P+a+P

+ cat, pat, paddle…

7

/ɒ/



P+o+P

+ shot, lock, cot, pot, dog…








or
ou
au
all
aw
oar

+ horse, cord, sport..
+ court, four
+ caught, pause, auction
+ tall, call, fall…
+ awful, dawn, draw…
+ coarse, board, oar, soar…





P+o+P
oo
ou

+ wolf, woman
+ book, look, wool…
+ could, should, would

8

9
10
11
12

/ɔː/

/ʊ/

Ngoại lệ

father  /ˈfɑː.ðə/

many, anyone
her, term, interpret

shall

13

...
PRONUNCIATION
I. Sounds: Âm tiết
VOWELS: NGUYÊN ÂM CONSONANTS: PHỤ ÂM
No. Pure vowels
(Thuần nguyên
âm)
Dipthongs
(Nguyên âm
đôi)
Tripthongs
(Nguyên âm
ba)
Consonants
(Phụ âm)
Double
consonants
(Phụ âm kép)
1. /iː/ = i dài hơi /aɪ/ = ai /eɪə/ = ây-ơ /p/ = p /pl/ = pồ
2. /ʌ/ = â /aʊ/ = ao /aɪə/ = ai-ơ /b/ = b /bl/ = bồ
3. /aː/ = a dài hơi /oʊ/ , /əʊ/ = âu /ɔɪə/ = oi-ơ /m/ = m /rl/ = rồ
4. /æ/ = e nhẹ /eə/ = e-ơ /əʊə/ = âu-ơ /w/ = qu /ml/ = mồ
5. /ə/ = ơ /eɪ/ = ây /aʊə/ = ao-ơ /f/ = f /nl/ = nồ
6. /ɛ/ = e /ɪə/ = ia /v/ = v /dl/ = đồ
7. /ɜː/ = ơ lưỡi /ɔɪ/ = oi /θ/ = th lưỡi /gl/ = gồ
8. /ɪ/ = i ngắn hơi /ʊə/ = ua /ð/ = đ /sl/ = sồ
9. /ɒ/ = a /t/ = t
10. /ɔː/ = o /d/ = đ
11. /ʊ/ = u /s/ = s
12. /uː/ = u dài hơi /z/ = z
13. /n/ = n
14. /l/ = l
15. /ʃ/ = s cong lưỡi
16. /ʒ/ = z
17. /dʒ/ = ch
18. /tʃ/ = ch
19. /r/ = r
20. /j/ = d
21. /k/ = k
22. /g/ = g
23. /ŋ/ = ng
24. /h/ = h
II. Practice: give the word based on the transcription
1. /ˈbjuːti/
2. /ˈrækɪt/
3. /ˈterəbl/
4. /ɪkˈspɪəriəns/
5. /ˈpriːviəs/
6. /əˈtend/
7. /ˈstjuːdnt/
8. /ˈpaʊə(r)/
9. /ˈjestədeɪ/
10. /ˈmjuːzɪk/
11. /ˈjeləʊ/
12. /mjuːˈziːəm/
13. /ˈkjuːkʌmbə(r)/
14. /tjuːˈɪʃən/
15. /ˈkjʊəriəs/
Phát âm tiếng Anh - Trang 2
Phát âm tiếng Anh - Người đăng: Thoang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phát âm tiếng Anh 9 10 310