Ktl-icon-tai-lieu

phát âm trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Đăng Khoa Bùi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Cách phát âm nguyên âm
- Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) đều
được phát âm thành /i:/. Trường hợp e (me), ie (piece) cũng được phát âm như
trên nhưng không nhiều.
- Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/.
- Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/.
Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/. Các chữ viết
là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha:
t/).
- Các chữ được viết là ae (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm sẽ
là /ei/.
- Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r –
sau r không phải là một nguyên âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại
được phát âm là /a:/.
- Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là [ai].
Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng
không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát âm là /ai/.
- Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát
âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm).
- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có
trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner...
- Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài) khi đứng
sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi
từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các
trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...
- Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp
sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại
lệ or (word), ear (heard)
- Các chữ cái được phát âm là/ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form, norm).
Các trường hợp ngoại lệ
khác: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk),augh (taught), ough (thou
ght), four (four).
- Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví dụ: boy, coin...

- Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy
nhiên chúng cũng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.

Cách phát âm phụ âm
- TH có 2 cách phát âm là /θ/ (three) và /ð/ (then). Trong một số từ chỉ tên người
và tên nơi chốn TH được phát âm là /t/ (Thailand, Thomas).
- Các chữ SH, S đứng đầu từ (shoe, sugar); SH, SS, TI, C đứng giữa từ
(fashion, Russia, nation, ocean); SH đứng cuối từ (finish) đều được phát âm
là /ʃ/....
Cách phát âm nguyên âm
- Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) đều
được phát âm thành /i:/. Trường hợp e (me), ie (piece) cũng được phát âm như
trên nhưng không nhiều.
- Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/.
- Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/.
Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/. Các chữ viết
ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha:
t/).
- Các chữ được viết là a-
e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm sẽ
/ei/.
- Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau ar
sau r không phải là một nguyên âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại
được phát âm là /a:/.
- Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là [ai].
Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng
không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát âm là /ai/.
- Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát
âm như trên (Trừ trường hợp sau ir sau r không phải là một nguyên âm).
- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không
trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner...
- Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài) khi đứng
sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi
từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các
trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...
- Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp
sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại
lệ or (word), ear (heard)
- Các chữ cái được phát âm là/ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form, norm).
Các trường hợp ngoại lệ
khác: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk),augh (taught), ough (thou
ght), four (four).
- Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví dụ: boy, coin...
phát âm trong tiếng anh - Trang 2
phát âm trong tiếng anh - Người đăng: Đăng Khoa Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phát âm trong tiếng anh 9 10 290