Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp crazy english

Được đăng lên bởi hanh-dinh1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 3 lần
tiếng Anh do một giáo viên người Trung Quốc tên là Lý Dương khởi xướng ra. Lúc đầu,
phương pháp học tiếng Anh Crazy English không được ủng hộ bởi nó đi ngược lại các mô
hình và khái niệm giảng dạy truyền thống. Không những thế, Crazy English còn ph ải ch ịu sự
khinh miệt và ghê tởm của nhiều người Trung Quốc truyền Phương pháp học tiếng Anh
Crazy English cuồng nhiệt (Crazy English) là phương pháp học thống, những người luôn yêu
mến bản sắc phương Đông về sự kiềm chế, khiêm tốn và điều độ. Nhưng Lý Dương vẫn
không bỏ cuộc, ông kiên trì phát triển, tuyên truyền phương pháp này qua các học trò của
mình, và dần thu được những thành công cực kỳ to lớn. Cho đến bây giờ, Crazy English đã
trở thành phương pháp học tiếng Anh của hơn 20 triệu người ở Trung Quốc, Nhật Bản và
Hàn Quốc. Hơn một trăm hãng thông tấn từ 30 nước, bao gồm cả từ Mỹ, Canada, Australia
đã phỏng vấn ông, và đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã làm một chương trình phát hình
trực tiếp về phương pháp Crazy English. Một bộ phim tài liệu về ông đã được làm. Sau đây,
chúng ta sẽ cùng làm quen với những tư tưởng của phương pháp học tiếng Anh thú vị này.
Nguyên lý
Phương pháp học tiếng Anh Crazy English dựa trên nguyên lý rằng đơn vị cơ bản trong giao
tiếp là câu. Trong mỗi tình huống giao tiếp, chỉ có một số lượng nhất định câu được sử dụng,
chỉ cần nắm vững được các câu này là có thể giao tiếp tốt trong tình huống đó. Crazy
English khuyên nên học thuộc các câu. Câu được học thuộc cả về ngữ âm, ngữ điệu, chữ
viết và ý nghĩa, trong đó đặc biệt chú trọng đến ngữ âm và ngữ điệu. Và như vậy, người học
sẽ nghe được một câu hoàn chỉnh, từ đó cũng nói được một câu hoàn chỉnh, đồng thời có
thể luyện được cách phát âm chuẩn của cả câu. Theo cách truyền thống, người ta học từ
vựng, rồi sử dụng ngữ pháp nối các từ thành câu để sử dụng, cách thức như thế sẽ bó buộc
ngôn ngữ vào một cái khung chật chội, trong lúc ngôn ngữ luôn thiên biến vạn hóa, nhiều
“tiếng lóng” và nghĩa bóng, mà ngữ pháp chính quy không thể theo sát và biểu đạt nổi. Vì
vậy, chỉ có cách học thuộc lòng cả câu thì mới nắm vững được toàn bộ ý nghĩa cũng như các
sắc thái biểu cảm của câu đó.
Phương pháp học tiếng Anh Crazy English đưa ra lý luận rằng, chỉ cần học thuộc một số
lượng mẫu câu nhất định thì sẽ giao tiếp được bằng tiếng Anh: học 500 câu cơ bản – giao
tiếp được bằng tiếng Anh, học 5000 câu cơ bản – viết văn được bằng tiếng Anh, học 50000
câu cơ bản – trở thành một nhà ngôn ngữ học tiếng Anh. Khi tích lũy đủ một số lượng câu
nhất định, th...
ti ng Anh do m t giáo viên ng i Trung Qu c tên là Lý D ng kh i x ng ra. Lúc u, ế ườ ươ ư đầ
ph ng pháp h c ti ng Anh Crazy English không c ng h b i nó i ng c l i các mô ươ ế đượ đ ư
hình và khái ni m gi ng d y truy n th ng. Không nh ng th , Crazy English còn ph i ch u s ế
khinh mi t và ghê t m c a nhi u ng i Trung Qu c truy n Ph ng pháp h c ti ng Anh ườ ươ ế
Crazy English cu ng nhi t (Crazy English) là ph ng pháp h c th ng, nh ng ng i luôn yêu ươ ư
m n b n s c ph ng ông v s ki m ch , khiêm t n và i u . Nh ng Lý D ng v n ế ươ Đ ế đ độ ư ươ
không b cu c, ông kiên trì phát tri n, tuyên truy n ph ng pháp này qua các h c trò c a ươ
mình, và d n thu c nh ng thành công c c k to l n. Cho n bây gi , Crazy English ã đượ đế đ
tr thành ph ng pháp h c ti ng Anh c a h n 20 tri u ng i Trung Qu c, Nh t B n và ươ ế ơ ườ
Hàn Qu c. H n m t tr m hãng thông t n t 30 n c, bao g m c t M , Canada, Australia ơ ă ướ
ã ph ng v n ông, và ài truy n hình NHK c a Nh t B n ã làm m t ch ng trình phát hìnhđ đ đ ươ
tr c ti p v ph ng pháp Crazy English. M t b phim tài li u v ông ã c làm. Sau ây, ế ươ đ đượ đ
chúng ta s cùng làm quen v i nh ng t t ng c a ph ng pháp h c ti ng Anh thú v này. ư ưở ươ ế
Nguyên lý
Ph ng pháp h c ti ng Anh Crazy English d a trên nguyên lý r ng n v c b n trong giao ươ ế đơ ơ
ti p là câu. Trong m i tình hu ng giao ti p, ch có m t s l ng nh t nh câu c s d ng,ế ế ượ đị đượ
ch c n n m v ng c các câu này là có th giao ti p t t trong tình hu ng ó. Crazy đượ ế đ
English khuyên nên h c thu c các câu. Câu c h c thu c c v ng âm, ng i u, ch đượ đ
vi t và ý ngh a, trong ó c bi t chú tr ng n ng âm và ng i u. Và nh v y, ng i h cế ĩ đ đặ đế đ ư ườ
s nghe c m t câu hoàn ch nh, t ó c ng nói c m t câu hoàn ch nh, ng th i có đượ đ ũ đượ đ
th luy n c cách phát âm chu n c a c câu. Theo cách truy n th ng, ng i ta h c t đượ ườ
v ng, r i s d ng ng pháp n i các t thành câu s d ng, cách th c nh th s bó bu c để ư ế
ngôn ng vào m t cái khung ch t ch i, trong lúc ngôn ng luôn thiên bi n v n hóa, nhi u ế
“ti ng lóng” và ngh a bóng, mà ng pháp chính quy không th theo sát và bi u t n i. Vì ế ĩ đ
v y, ch có cách h c thu c lòng c câu thì m i n m v ng c toàn b ý ngh a c ng nh các đượ ĩ ũ ư
s c thái bi u c m c a câu ó. đ
Ph ng pháp h c ti ng Anh Crazy English a ra lý lu n r ng, ch c n h c thu c m t s ươ ế đư
l ng m u câu nh t nh thì s giao ti p c b ng ti ng Anh: h c 500 câu c b n – giao ượ đị ế đượ ế ơ
ti p c b ng ti ng Anh, h c 5000 câu c b n – vi t v n c b ng ti ng Anh, h c 50000 ế đượ ế ơ ế ă đượ ế
câu c b n – tr thành m t nhà ngôn ng h c ti ng Anh. Khi tích l y m t s l ng câu ơ ế ũ đ ố ư
nh t nh, thì trình ti ng Anh c a ng i h c s t nhiên gi i lên b t ng . đị độ ế ư
Lý D ng cho r ng, h c thu c là “ph ng pháp duy nh t” h c t t ti ng Anh, tuy t i khôngươ ươ ế đố
có cách th hai. Ông quan ni m: “Sách c nhi u l n t kh c s hi u; c thu c 300 bài đọ Đọ
th ng, không bi t làm th c ng bi t ngâm th ; Bài vi t c nhi u, vi t v n hay tuy t; ơ Đườ ế ơ ũ ế ơ ế đọ ế ă
Tr c l sau quen”. H c thu c ph i h c thu c tri t , t c n khi ng m vào máu th t ướ để đế
không th nào quên. h c thu c c nh v y thì ph ng pháp t t nh t là l p i l p l i Để đượ ư ươ đ
th t nhi u l n, 100 l n, 1000 l n, … n m c có th “bu t mi ng nói ra b t c lúc nào, b t đế
c âu”, h n n a su t i c ng không th quên. Gi ng h t nh ng b c i s võ thu t đ ơ đ ũ đ ư
luy n võ v y.
H c thu c lòng chính là i m m u ch t giúp hình thành kh n ng ngôn ng . Trí nh hình đ ă
thành sau hàng tr m, hàng ngàn l n “luy n t p l p i l p l i” g i là “trí nh c b p”. Chính ă đ ơ
phương pháp crazy english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp crazy english - Người đăng: hanh-dinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
phương pháp crazy english 9 10 919