Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7 secrets for english
english learners
(7 bÝ quyÕt cho ng−êi häc tiÕng Anh)
***from Josef Essberger ***

Secret 1: LEARN ABOUT WORD STRESS
(BÝ quyÕt 1: T×m hiÓu träng ©m cña tõ)
Word Stress is golden key number one for speaking and understanding
English. Word Stress is “very important” ... This is one of the “best” ways for you
to understand spoken English – especially English spoken fast.
(Träng ©m cña tõ lµ ch×a khãa vµng sè 1 ®Ó nãi vµ hiÓu tiÕng Anh. Träng ©m
cña tõ rÊt quan träng ... §©y lµ mét trong nh÷ng c¸ch hay nhÊt ®Ó b¹n hiÓu tiÕng
Anh ng−êi ta nãi - ®Æc biÖt lµ tiÕng Anh nãi nhanh).
What is Word Stress? (Träng ©m cña tõ lµ g×?)
Take 3 words: photograph, photographer and photographic, for example. Do
they sound the same when spoken? No! They sound different, because “one”
syllable in each word is “stressed” (stronger than the others).
(H y lÊy vÝ dô 3 tõ: photograph, photographer vµ photographic. Khi nãi lªn,
chóng nghe cã gièng nhau kh«ng? Kh«ng! Chóng nghe kh¸c nhau v× trong mçi
ch÷ cã mét vÇn ®−îc nhÊn m¹nh h¬n c¸c vÇn kh¸c).
PHotograph
phoTOgrapher
photoGHRAPHic
This happens in ALL words with 2 or more syllables: TEACHer, JaPAN,
CHINa, aBOVE, converSAtion, INteresting, imPORtant, deMAND, etCETera.
The syllables that are not stressed are ‘weak’ or ‘small’ or ‘quiet’. Native
speakers of English listen for the stressed syllables, not the weak syllables. If you

use Word Stress in your speech, you will instantly and automatically improve
your pronunciation and your comprehension.
If you have an English teacher, ask her to help you understand Word Stress.
Try to hear the stress in words each time you listen to English – on the radio, or in
films for example. Your first step is to “hear” and recorgnise it. After that, you
can “use” it!
(§iÒu nµy x¶y ra trong tÊt c¶ c¸c tõ cã 2 vÇn trë lªn ... C¸c vÇn kh«ng nhÊn
th× gäi lµ ‘yÕu’ hay ‘nhÑ’. Ng−êi b¶n ng÷ nãi tiÕng Anh l¾ng nghe c¸c vÇn ®−îc
nhÊn chø hä kh«ng ®Ó ý nghe nh÷ng vÇn ‘yÕu’. NÕu b¹n sö dông träng ©m cña tõ
trong lêi nãi, b¹n sÏ nhanh chãng vµ tù ®éng trau giåi c¸ch ph¸t ©m vµ kh¶ n¨ng
hiÓu cña m×nh trë nªn kh¸ h¬n.
NÕu b¹n cã gi¸o viªn d¹y th× h y nhê gi¸o viªn gióp ®Ó hiÓu träng ©m cña
tõ. H y cè nhËn ra träng ©m c¸c tõ mçi khi b¹n nghe tiÕng Anh – trªn ra®i«,
trong phim ch¼ng h¹n. B−íc ®Çu tiªn lµ ‘nghe’ vµ nhËn ra nã. Sau ®ã b¹n cã thÓ
‘dïng’ nã.)
More about Word Stress (with audio files):

A best friend is like a four lea...
7 secrets for e
7 secrets for e7 secrets for e
7 secrets for english
nglishnglish
nglish learners
learners learners
learners
(7 bÝ quyÕt cho ng−êi häc tiÕng Anh)
***from Josef Essberger http://englishclub.com/***
Secret 1: LEARN ABOUT WORD STRESS
(BÝ quyÕt 1: T×m hiÓu träng ©m cña tõ)
Word Stress is golden key number one for speaking and understanding
English. Word Stress is “very important” ... This is one of the “best” ways for you
to understand spoken English – especially English spoken fast.
(Träng ©m cña lµ ch×a khãa vµng 1 ®Ó nãi hiÓu tiÕng Anh. Träng ©m
cña rÊt quan träng ... §©y mét trong nh÷ng c¸ch hay nhÊt ®Ó b¹n hiÓu tiÕng
Anh ng−êi ta nãi - ®Æc biÖt lµ tiÕng Anh nãi nhanh).
What is Word Stress? (Träng ©m cña tõ lµ g×?)
Take 3 words: photograph, photographer and photographic, for example. Do
they sound the same when spoken? No! They sound different, because one”
syllable in each word is “stressed” (stronger than the others).
(Hy lÊy vÝ dô 3 tõ: photograph, photographer vµ photographic. Khi nãi lªn,
chóng nghe gièng nhau kh«ng? Kh«ng! Chóng nghe kh¸c nhau trong mçi
ch÷ cã mét vÇn ®−îc nhÊn m¹nh h¬n c¸c vÇn kh¸c).
PHotograph
phoTOgrapher
photoGHRAPHic
This happens in ALL words with 2 or more syllables: TEACHer, JaPAN,
CHINa, aBOVE, converSAtion, INteresting, imPORtant, deMAND, etCETera.
The syllables that are not stressed are ‘weak’ or ‘small’ or quiet’. Native
speakers of English listen for the stressed syllables, not the weak syllables. If you
Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả 9 10 420