Ktl-icon-tai-lieu

Prepare for writing test

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP:
Phần Introduction trong IELTS Writing task 2 sẽ cần 2 câu:
1.
Giới thiệu topic của bài (viết bằng cách paraphrase lại câu đề
bài)
2.
Trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung (Có 5 dạng chính
khi thi ielts task 2: Opinion, Discuss, Discuss + opinion, Problems +
Solutions, 2-part question. Với mỗi dạng ta có 1 template trả lời cho
phần này riêng).
Lời khuyên khi viết Introduction của task 2:
1.
Viết nhanh, ngắn gọn. Lưu ý là phần thân bài mới quan trọng và
cần dành thời gian nhiều, không phải Introduction.
2.
Không để dành bất cứ quan điểm nào vào phần kết luận. Nếu
đề bài hỏi quan điểm bản thân -> viết ngay ở phần introduction

VÍ DỤ:
Cùng quan sát các ví dụ sau và xem cách thầy Simon trả lời cho từng
dạng câu hỏi.

OPINION:
Quan điểm “hoàn toàn”

Ex1: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid
work in their free time to help the local community. They believe this would
benefit both the individual teenager and society as a whole.
Do you agree or disagree?
-> INTRODUCTION:

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial
for both the individual and society as a whole. However, I do not agree
that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.
Ex 2: Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and
historical attractions. To what extent do you agree or disagree with this
opinion?
It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more
than local residents to visit important sites and monuments. I completely
disagree with this idea.

Quan điểm “một phần”

When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what
extent do you agree or disagree?
-> INTRODUCTION:
Many people choose their jobs based on the size of the salary
offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key
consideration when deciding on a career, because I believe that other
factors are equally important.

DISCUSSION:
Some people believe that studying at university or college is the best route
to a successful career, while others believe that it is better to get a job
straight after school.
Discuss both views.
-> INTRODUCTION:
When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job
or continue their education. While there are benefits to getting a job
straight after school, there are also good reasons why it might be
beneficial to go to college or university.

DISCUSSION + OPINION:
Some people regard video games as har...
PHƯƠNG PHÁP:
Phần Introduction trong IELTS Writing task 2 sẽ cần 2 câu:
1. Giới thiệu topic của bài (viết bằng cách paraphrase lại câu đề
bài)
2. Trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung (Có 5 dạng chính
khi thi ielts task 2: Opinion, Discuss, Discuss + opinion, Problems +
Solutions, 2-part question. Với mỗi dạng ta có 1 template trả lời cho
phần này riêng).
Lời khuyên khi viết Introduction của task 2:
1. Viết nhanh, ngắn gọn. Lưu ý là phần thân bài mới quan trọng và
cần dành thời gian nhiều, không phải Introduction.
2. Không để dành bất cứ quan điểm nào vào phần kết luận. Nếu
đề bài hỏi quan điểm bản thân -> viết ngay ở phần introduction
VÍ DỤ:
Cùng quan sát các ví dụ sau và xem cách thầy Simon trả lời cho từng
dạng câu hỏi.
OPINION:
Quan điểm “hoàn toàn”
Ex1: 


Do you agree or disagree?
 !"#$%" &
Prepare for writing test - Trang 2
Prepare for writing test - Người đăng: Nguyễn Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Prepare for writing test 9 10 564