Ktl-icon-tai-lieu

Present continuos

Được đăng lên bởi nhuphuong19121989
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Practice
I. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. They (go) to school.

. ................................

2. Lan and Hoa (have) breakfast.

. . ................................

3. My father (read) a book.

. ................................

4. The students ( do) their HW.

. ................................

5. They (brush) their teeth.

. ................................

6. Mr and Mrs Smith (travel) to Hanoi.

. ................................

7. My sister (not do) her homework. She (sleep)

. ................................

8. His parents (not work) in the factory. They (do) the

. ................................

gardening.

. ................................

9. The girl (not do) the housework. She (watch) TV.

. ................................

10. Nga (read) a book now?

. ................................

11. They (play) a game in the yard?

. ................................. ................

12. The children (wash) their clothes?

................

13. Your mother (travel) to Danang now?

. ................................

14. What Mr Hung (read) now?

. ................................

He (listen) to the radio.

. ................................

15. She (travel) to work by car?

. ................................

II. Dùng từ gợi ý , viết thành câu hoàn chỉnh ở thì Hiện tại tiếp diễn.
1. They/ play/ soccer/ at present.

..................................................................

2. She/listen/ music/ in room.

.................................................................

3. My sister/ read/ book/ her room.

.................................................................

4. My mother/ work/ in the garden/ now

.................................................................

5. Nga and Phuong/ watch/ TV/ now

.................................................................

6. - What/ she/ do/ at the moment.?

.................................................................

- She/ cook the dinner.

.................................................................

7. -Where/ you/ go/ now?

.................................................................

- I/ go/ the post office.

.................................................................

8. - What/ the students/ do/ in the class/ now?

.................................................................

- They/ talk.

.................................................................

9. He /do/his housework/ now?

...................................
Practice
I. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. They (go) to school.
2. Lan and Hoa (have) breakfast.
3. My father (read) a book.
4. The students ( do) their HW.
5. They (brush) their teeth.
6. Mr and Mrs Smith (travel) to Hanoi.
7. My sister (not do) her homework. She (sleep)
8. His parents (not work) in the factory. They (do) the
gardening.
9. The girl (not do) the housework. She (watch) TV.
10. Nga (read) a book now?
11. They (play) a game in the yard?
12. The children (wash) their clothes?
13. Your mother (travel) to Danang now?
14. What Mr Hung (read) now?
He (listen) to the radio.
15. She (travel) to work by car?
. ................................
. . ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................. ................
................
. ................................
. ................................
. ................................
. ................................
II. Dùng từ gợi ý , viết thành câu hoàn chỉnh ở thì Hiện tại tiếp diễn.
1. They/ play/ soccer/ at present.
2. She/listen/ music/ in room.
3. My sister/ read/ book/ her room.
4. My mother/ work/ in the garden/ now
5. Nga and Phuong/ watch/ TV/ now
6. - What/ she/ do/ at the moment.?
- She/ cook the dinner.
7. -Where/ you/ go/ now?
- I/ go/ the post office.
8. - What/ the students/ do/ in the class/ now?
- They/ talk.
9. He /do/his housework/ now?
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
III. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
1
Present continuos - Trang 2
Present continuos - Người đăng: nhuphuong19121989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Present continuos 9 10 96