Ktl-icon-tai-lieu

Pronounciation

Được đăng lên bởi Baoyen Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I)
Phần phát âm
1. A. hat
2. A. living room
3. A. bought
4. A. sure
5. A. much
6. A. holiday
7. A. may
8. A. bread
9. A. begin
10. A. preety
11. A. hot
12. A. reading
13. A. write
14. A. children
15. A. their
16. A. date
17. A. fly
18. A. think
19. A. eight
20. A. new
21. A. unit
22. A. vase
23. A. aloud
24. A. mother
25. A. happy
26. A. moon
27. A. man
28. A. first
29. A. children
30. A. finish
31. A. thanks
32. A. where
33. A. here
34. A. city
35. A. monday
36. A. books
37. A. film
38. A. nine
39. A. now

( Lớp 4) – Pronounciation:
B. map
C. cinema
B. Dining room C. music
B. daught
C. cough
B. soup
C. sugar
B. cut
C. put
B. health
C. hobby
B. bad
C. dad
B. read
C. dead
B. repeat
C. repair
B. fly
C. by
B. dolls
C. short
B. speaking
C. teaching
B. wonderful
C. world
B. school
C. kitchen
B. here
C. there
B. face
C. farmer
B. my
C. sky
B. climb
C. fine
B. eighth
C. weight
B. beauty
C. knew
B. use
C. computer
B. page
C. date
B. now
C. mouse
B. they
C. their
B. daily
C. physical
B. school
C. cool
B. hand
C. land
B. third
C. shirt
B. chemistry
C. chat
B. big
C. birthday
B. Thursday
C. they
B. dear
C. clear
B. here
C. bear
B. cup
C. become
B. sunday
C. thursday
B. students
C. thinks
B. of
C. feel
B. this
C. fine
B. know
C. down

D. cat
D. science
D. sight
D. machine
D. sun
D. hour
D. matter
D. head
D. message
D. why
D. born
D. theater
D. weekend
D. teacher
D. wear
D. nation
D. tiny
D. min
D. height
D. desk
D. campus
D. data
D. close
D. Thursday
D. july
D. poor
D. class
D. fish
D. kitchen
D. music
D. nothing
D. hear
D. engineer
D. cooking
D. marths
D. delights
D. roof
D. nice
D. how

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A. small
A. america
A. nine
A. you
A. dog
A. angry
A. cow
A. turn
A. six
A. two
A. fun

B. tall
B. slim
B. fine
B. music
B. clock
B. language
B. brown
B. burn
B. mix
B. who
B. run

C. call
C. visit
C. mine
C. students
C. hobby
C. danger
C. crow
C. busy
C. fine
C. zoo
C. use

D. lamp
D. china
D. bird
D. colour
D. no
D. dance
D. now
D. must
D. it
D. door
D. uncle

II, Điền chữ cái còn thiếu trong từ ( Lớp 5 ) – Fill the blank
SCHO_L
A. H
2. P_RTY
A. O
3. FA_MER
A. M
4. T_ACHER
A. E
5. _ROM
A. X
6. A_GAIN
A. M
7. M_SIC
A. U
8. CLASS_OOM
A. T
9. H_W
A. A
10. FOOTB_LL
A. E
11. S_ENCE
A. I
12. PUZZ_L
A. K
13. D_TE
A. O
1.

B. C

C. O

D. E

B. L

C. A

D. M

B. S

C. L

D. R

B. U

C. F

D. I

B. U

C. F

D. H

B. G

C. T

D. R

B. O

C. A

D. E

B. C

C. R

D. M

B. O

C. U

D. E

B. S

C. A

D. L

B. U

C. H

D. R

B. O

C. U

D. E

B. A

C. ...
I) Phần phát âm ( Lớp 4) – Pronounciation:
1. A. hat B. map C. cinema D. cat
2. A. living room B. Dining room C. music D. science
3. A. bought B. daught C. cough D. sight
4. A. sure B. soup C. sugar D. machine
5. A. much B. cut C. put D. sun
6. A. holiday B. health C. hobby D. hour
7. A. may B. bad C. dad D. matter
8. A. bread B. read C. dead D. head
9. A. begin B. repeat C. repair D. message
10. A. preety B. fly C. by D. why
11. A. hot B. dolls C. short D. born
12. A. reading B. speaking C. teaching D. theater
13. A. write B. wonderful C. world D. weekend
14. A. children B. school C. kitchen D. teacher
15. A. their B. here C. there D. wear
16. A. date B. face C. farmer D. nation
17. A. fly B. my C. sky D. tiny
18. A. think B. climb C. fine D. min
19. A. eight B. eighth C. weight D. height
20. A. new B. beauty C. knew D. desk
21. A. unit B. use C. computer D. campus
22. A. vase B. page C. date D. data
23. A. aloud B. now C. mouse D. close
24. A. mother B. they C. their D. Thursday
25. A. happy B. daily C. physical D. july
26. A. moon B. school C. cool D. poor
27. A. man B. hand C. land D. class
28. A. first B. third C. shirt D. fish
29. A. children B. chemistry C. chat D. kitchen
30. A. finish B. big C. birthday D. music
31. A. thanks B. Thursday C. they D. nothing
32. A. where B. dear C. clear D. hear
33. A. here B. here C. bear D. engineer
34. A. city B. cup C. become D. cooking
35. A. monday B. sunday C. thursday D. marths
36. A. books B. students C. thinks D. delights
37. A. film B. of C. feel D. roof
38. A. nine B. this C. fine D. nice
39. A. now B. know C. down D. how
Pronounciation - Trang 2
Pronounciation - Người đăng: Baoyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Pronounciation 9 10 918