Ktl-icon-tai-lieu

Prop ositional

Được đăng lên bởi 1412122
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
Prop ositional
1.2
1 mệnh đề
Prop ositional
1.3
Definition (Averro es)
Các ol để phân biệt b etween sự thật và
giả.
Định nghĩa (Penguin Encyclop Edia)
Các nghiên cứu có hệ thống chính th ức
của các nguyên tắc của suy luận hợp lệ
và đúng lý luận.
Định nghĩa (D iscr ETE Toán - Rosen)
Quy tắc của được sử dụng để phân biệt
giữa hợp lệ và không hợp lệ
lập luận toán học.
Prop ositional
1.4
Ứng dụng Khoa học Máy tính
• Thiết kế các mạch máy tính
• Xây dựng các chương trình máy tính
• Thẩm tra việc tness correc của chương
trình
• Xây dựng ofs pro tự động
• inte lligence nhân tạo
• Nhiều hơn ...
Prop ositional
1.5
Prop ositional
Định nghĩa
Một đề xuất là một câu khai báo đó là
đúng hoặc sai,
nhưng không phải cả hai.
Ví dụ
• Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
• Thành phố New York là thủ đô của Hoa
Kỳ.

•1+1=2
•2+2=3
Prop ositional
1.6
Ví dụ
Ví dụ (Mà trong số này là ositions prop?)
• Làm thế nào dễ dàng là !
• Đọc kỹ.
• Xây dựng H1 là ở thành phố Hồ C hi
Minh.
• 4> 2
• 2 n ≥ 100
• Mặt trời vòng quanh trái đất.
• Để ngày là thứ năm.
• Prop osition chỉ khi ti tôi được chỉ định
Prop ositional
1.7
Ký hiệu
• ositions Prop được ký hiệu là p, q,. . .
• Các giá trị thật ("trị chân") là đúng (T)
hoặc sai (F)
Prop ositional
1.8
Ators Op er
Phủ nhận - "Phủ định": ¬p
Bảng: Sự thật Bảng Phủ
p ¬p
TF
FT
Prop ositional
1.9
Ators Op er
Kết hợp - "Hội": p ∧ q
"P và q"
pqp∧q
TTT
TFF
FTF
FFF

Tôi đang giảng dạy DM1 và nó là
mưa ngày hôm nay.
Phân ly - "Tuyển": p ∨ q
"P hoặc q"
pqp∨q
TTT
TFT
FTT
FFF
Chúng ta cần những sinh viên có
kinh nghiệm trong Java hay C ++.
Ngày mai, tôi sẽ ăn phở hay bún
bo.
Prop ositional
1.10
Ators Op er
Exclusive OR - Tuyển loại: p ⊕ q
"P hoặc q (nhưng không phải cả hai)"
pqp⊕q
TTF
TFT
FTT
FFF
Hàm ý - Kéo theo: p → q
"Nếu p thì q"
pqp→q
TTT
TFF
FTT
FFT
Nếu trời mưa, vỉa hè sẽ được
ướt.
Prop ositional
1.11
More expr essions cho ngụ ý p → q
• nếu p thì q
• p nghĩa q
• p là đủ cho q
• q nế u p

• p chỉ khi q: "" Tôi sẽ đi dự tiệc chỉ khi tôi
hoàn thành việc học tập. "
• q trừ ¬p
• Nếu bạn nhận được 100% vào cuối
cùng, bạn sẽ nhận được 10 lớp.
• Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ vào buổi
chiều này, sau đó 2 + 3 = 5.
Prop ositional
1.12
Báo cáo có điều kiện p → q Từ
• q → p (converse - đảo)
• ¬q → ¬p (contrapositive - phản đảo)
• Chứng minh contrapositive có bảng sự
thật cùng với
p→q
Prop ositional
1,13
tập thể dục
Chuyện này và contrapositive những điều
sau đây là những gì
câu lệnh điều kiện
"Nếu anh p đặt trò chơi trực tuyến để o
nhiều, bạn gái của mình rời bỏ anh....
Ch ng 1ươ
Prop ositional
1.2
1 m nh đ
Prop ositional
1.3
Definition (Averro es)
Các ol đ phân bi t b etween s th t và
gi .
Đ nh nghĩa (Penguin Encyclop Edia)
Các nghiên c u có h th ng chính th c
c a các nguyên t c c a suy lu n h p l
và đúng lý lu n.
Đ nh nghĩa (D iscr ETE Toán - Rosen)
Quy t c c a đ c s d ng đ phân bi t ượ
gi a h p l và không h p l
l p lu n toán h c.
Prop ositional
1.4
ng d ng Khoa h c Máy tính
• Thi t k các m ch máy tínhế ế
• Xây d ng các ch ng trình máy tính ươ
• Th m tra vi c tness correc c a ch ng ươ
trình
• Xây d ng ofs pro t đ ng
• inte lligence nhân t o
• Nhi u h n ... ơ
Prop ositional
1.5
Prop ositional
Đ nh nghĩa
M t đ xu t là m t câu khai báo đó là
đúng ho c sai,
nh ng không ph i c hai.ư
Ví d
• Hà N i là th đô c a Vi t Nam.
• Thành ph New York là th đô c a Hoa
Kỳ.
• 1 + 1 = 2
• 2 + 2 = 3
Prop ositional
1.6
Ví d
Ví d (Mà trong s y là ositions prop?)
• Làm th nào d dàng là !ế
• Đ c kỹ.
• Xây d ng H1 là thành ph H C hi
Minh.
• 4> 2
• 2 n ≥ 100
• M t tr i vòng quanh trái đ t.
• Đ ngày là th năm.
• Prop osition ch khi ti tôi đ c ch đ nh ượ
Prop ositional
1.7
Ký hi u
• ositions Prop đ c ký hi u là p, q,. . .ượ
• Các giá tr th t ("tr chân") là đúng (T)
ho c sai (F)
Prop ositional
1.8
Ators Op er
Ph nh n - "Ph đ nh": ¬p
B ng: S th t B ng Ph
p ¬p
T F
F T
Prop ositional
1.9
Ators Op er
K t h p - "H i": p ế q
"P và q"
p q p q
T T T
T F F
F T F
F F F
Prop ositional - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Prop ositional - Người đăng: 1412122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Prop ositional 9 10 612