Ktl-icon-tai-lieu

PV english

Được đăng lên bởi Ngọc Sơn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Question 1: Tell me a little about yourself? - Nói cho tôi biết 1 chút về bản than bạn?
Giới thiệu bản thân:
I grew up in Soc Trang and I studied Electronic telecom communication, I worked at ITC
Mekong company for two months and I enjoy bicycling and football.
Tôi lớn lên ở Sóc trăng và tôi học ngành Điện tử viễn thong. Tôi làm việc ở công ty ITC
Mekong khoảng 2 tháng và tôi thích đạp xe đạp and chơi đá bóng.
Giới thiệu về tính cách liên quan tới công việc:
I’m an easy going person that works well with everyone. When I work, I want to work
hard. And outside of work, I like to relax and read newspaper.
Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Khi làm việc, tôi muốn làm
việc chăm chỉ, và lúc rãnh rỗi tôi thích thư giãn và đọc báo.

Question 2: What are your Strengths? – Thế mạnh của bạn là j?
I believe my strongest trait is attention to detail. This trait has helped me tremendously in
this field of work.
Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm đến từng chi tiết. Đặc trưng này giúp
tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

Question 3: What are your weaknesses? – Điểm yếu của bạn là j?
This might be bad, but in University I found that procrastinated a lot. I realized this
problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of scheadule.
Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học tôi thấy rằng tôi hay chần chừ, tôi đã nhận ra vấn
đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời gian.

Question 4: What are your short term goals? – Các mục tiêu ngắn hạn của bạn?
My short term goal is to find a postion where I can use a knowledge and Strengths that I
have. I want to partake in the growth and success of the company I work for!
Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm 1 vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà
tôi có. Tôi muốn cùng chia sẽ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho!

Question 4: What are your long term goals? – Các mục tiêu dài hạn của bạn?
I want to become a valued employes of a company. I want to make a difference and I’m
willing work hard to achieve this goal.
Tôi muốn trở thành 1 nhân viên được quý trọng của 1 công ty, tôi muốn tạo nên 1 sự khác
biệt và tôi sẵn sang làm việc chăm chỉ để đạc được mục tiêu này.

...
Question 1: Tell me a little about yourself? - Nói cho tôi biết 1 chút về bản than bạn?
Giới thiệu bản thân:
I grew up in Soc Trang and I studied Electronic telecom communication, I worked at ITC
Mekong company for two months and I enjoy bicycling and football.
Tôi lớn lên ở Sóc trăng và tôi học ngành Điện tử viễn thong. Tôi làm việc ở công ty ITC
Mekong khoảng 2 tháng và tôi thích đạp xe đạp and chơi đá bóng.
Giới thiệu về tính cách liên quan tới công việc:
I’m an easy going person that works well with everyone. When I work, I want to work
hard. And outside of work, I like to relax and read newspaper.
Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Khi làm việc, tôi muốn làm
việc chăm chỉ, và lúc rãnh rỗi tôi thích thư giãn và đọc báo.
Question 2: What are your Strengths? – Thế mạnh của bạn là j?
I believe my strongest trait is attention to detail. This trait has helped me tremendously in
this field of work.
Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm đến từng chi tiết. Đặc trưng này giúp
tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.
Question 3: What are your weaknesses? – Điểm yếu của bạn là j?
This might be bad, but in University I found that procrastinated a lot. I realized this
problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of scheadule.
Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học tôi thấy rằng tôi hay chần chừ, tôi đã nhận ra vấn
đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời gian.
Question 4: What are your short term goals? – Các mục tiêu ngắn hạn của bạn?
My short term goal is to find a postion where I can use a knowledge and Strengths that I
have. I want to partake in the growth and success of the company I work for!
Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm 1 vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà
tôi có. Tôi muốn cùng chia sẽ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho!
PV english - Trang 2
PV english - Người đăng: Ngọc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PV english 9 10 513