Ktl-icon-tai-lieu

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

Được đăng lên bởi tientrung9-98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
1. §a sè c¸c ®éng tõ 2 ©m tiÕt th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt thø 2 :
Example :
En’joy
co’llect
es’cape
de’stroy en’joy re’peat A’llow
as’sist
ac’cept
a’ttract
a’ccent
Ex’plain
de’scend for’get
a’llow
main’tain
con’sent .....

re’lax

Ngo¹i trõ : ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow...
2. §a sè c¸c danh tõ vµ tÝnh tõ 2 ©m tiÕt th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt thø 1
Example : ‘mountain
‘evening
‘butcher
‘carpet
‘busy
‘village
‘birthday ‘porter
‘pretty
‘morning
‘winter
‘beggar
‘table
Ngo¹i trõ : ma’chine

mis’take

a’lone

‘summer
‘handsome

.....

a’sleep .....

3. Danh tõ ghÐp thuêng cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt 1 :
Example :
‘raincoat ‘tea- cup
‘film- maker
‘shorthand
‘bookshop
shortlist ‘airline
‘bedroom
‘typewriter
‘snowstorm
airport
‘dishwasher ‘passport
‘hot- dog
‘bathroom

‘footpath
‘suitcase
‘speed limit ‘sunrise

4. TÝnh tõ ghÐp thuêng cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo tõ thø 1, nhng nÕu tÝnh tõ ghÐp mµ tõ ®Çu tiªn lµ tÝnh
tõ hay tr¹ng tõ (Adjective or adverb) hoÆc kÕt thóc b»ng ®u«i - ED th× träng ©m chÝnh l¹i nhÊn ë tõ thø 2 .
Tu¬ng tù ®éng tõ ghÐp vµ tr¹ng tõ ghÐp cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo tõ thø 2 :
Example :
‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,
Nhưng :
bad- ‘temper
short- ‘sighted
well-‘ informed
ups’tairs
well – ‘done
short- ‘handed
north- ‘east
down- ‘stream
well – ‘dressed ill – ‘treated
down’stairs
north – ‘west ...
5. C¸c tõ kÕt thóc b»ng c¸c ®u«i : how, what, where, .... th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo vÇn 1 :
‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....
6. C¸c tõ 2 ©m tiÕt b¾t ®Çu b»ng A th× träng ©m nhÊn vµo ©m tiÕt thø 2 :
A’bed
a’bout
a’bove
a’back
a’gain
a’lone
A’live
a’go
a’sleep
a’broad
a’side
a’buse

a’chieve
a’fraid

a’like

7. C¸c tõ tËn cïng b»ng c¸c ®u«i , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm
- ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum ,
th× träng ©m nhÊn vµo ©m tiÕt ngay truíc nã :
de’cision
dic’tation
libra’rian
ex’perience
‘premier
so’ciety
arti’ficial
su’perior
ef’ficiency
re’public
mathe’matics
cou’rageous fa’miliar
con’venient
Ngo¹i trõ :

‘cathonic (thiên chúa giáo),
a’rithmetic (số học)

‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học)

8. C¸c tõ kÕt thóc b»ng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy nÕu 2 vÇn th× träng ©m nhÊn vµo tõ thø 1. NÕu 3 vÇn hoÆc
trªn 3 vÇn th×...
QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
1. §a sè c¸c ®éng tõ 2 ©m tiÕt th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt thø 2 :
Example :
En’joy co’llect es’cape de’stroy en’joy re’peat A’llow as’sist ac’cept re’lax
a’ttract a’ccent Ex’plain de’scend for’get a’llow main’tain con’sent .....
Ngo¹i trõ : ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow...
2. §a sè c¸c danh tõ vµ tÝnh tõ 2 ©m tiÕt th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt thø 1
Example : ‘mountain ‘evening ‘butcher ‘carpet ‘busy ‘village ‘summer
‘birthday ‘porter ‘pretty ‘morning ‘winter ‘beggar ‘table ‘handsome .....
Ngo¹i trõ : ma’chine mis’take a’lone a’sleep .....
3. Danh tõ ghÐp thuêng cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo ©m tiÕt 1 :
Example :
‘raincoat ‘tea- cup ‘film- maker ‘shorthand ‘bookshop ‘footpath
shortlist ‘airline ‘bedroom ‘typewriter ‘snowstorm ‘suitcase
airport ‘dishwasher ‘passport ‘hot- dog ‘bathroom ‘speed limit ‘sunrise
4. TÝnh tõ ghÐp thuêng cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo tõ thø 1, nhng nÕu tÝnh tõ ghÐp mµ tõ ®Çu tiªn lµ tÝnh
tõ hay tr¹ng tõ (Adjective or adverb) hoÆc kÕt thóc b»ng ®u«i - ED th× träng ©m chÝnh l¹i nhÊn ë tõ thø 2 .
Tu¬ng tù ®éng tõ ghÐp vµ tr¹ng tõ ghÐp cã träng ©m chÝnh nhÊn vµo tõ thø 2 :
Example :
‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,
Nhưng :
bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs
well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream
well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...
5. C¸c tõ kÕt thóc b»ng c¸c ®u«i : how, what, where, .... th× träng ©m chÝnh nhÊn vµo vÇn 1 :
‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....
6. C¸c tõ 2 ©m tiÕt b¾t ®Çu b»ng A th× träng ©m nhÊn vµo ©m tiÕt thø 2 :
A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like
A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid
7. C¸c tõ tËn cïng b»ng c¸c ®u«i , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm
- ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum ,
th× träng ©m nhÊn vµo ©m tiÕt ngay tru íc nã :
de’cis ion dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial
su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient
Ngo¹i trõ : cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học)
a’rithmetic (số học)
8. C¸c tõ kÕt thóc b»ng ate, - cy*, -ty, -phy, -gy nÕu 2 vÇn th× träng ©m nhÊn vµo tõ thø 1. NÕu 3 vÇn hoÆc
trªn 3 vÇn th× träng ©m nhÊn vµo vÇn thø 3 tõ cuåi lªn.
Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate
‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy
Ngoại trừ: ‘Accuracy
9. C¸c tõ tËn cïng b»ng ®u«i - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain ( chỉ động từ ), -esque,- isque,
-aire ,-mental, -ever, - self th× träng ©m nhÊn ë chÝnh c¸c ®u«i nµy :
QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM - Trang 2
QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM - Người đăng: tientrung9-98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM 9 10 647