Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc nối âm trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NUỐT ÂM (U12)
Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc
một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ
định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.
comfortable / 'kʌmfətəbl / / 'kʌmftəbl /
fifth

/ fifθ /

/ fiθ /

him

/ him /

/ im /

chocolate

/ 't∫ɒkələt /

/ 't∫ɒklət /

vegetable

/ 'vedʒətəbl /

/ 'vedʒtəbl /

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự
nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:
word/combination
asked

no elision
[ɑ:skt]

elision
[ɑ:st]

lecture

[ˈlɛktʃə]

[ˈlɛkʃə]

desktop

[ˈdɛskˌtɒp]

[ˈdɛsˌtɒp]

hard disk

[ˌhɑ:dˈdɪsk]

[ˌhɑ:ˈdɪsk]

kept quiet

[ˌkɛptˈkwaɪət]

[ˌkɛpˈkwaɪət]

kept calling

[ˌkɛptˈko:lɪŋ]

[ˌkɛpˈko:lɪŋ]

kept talking

[ˌkɛptˈto:kɪŋ]

[ˌkɛpˈto:kɪŋ]

at least twice

[əˌtli:stˈtwaɪs]

[əˌtli:sˈtwaɪs]

straight towards

[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz]

[ˌstɹeɪˈtʊwo:dz]

next to

[ˈnɛkstˌtʊ]

[ˈnɛksˌtʊ]

want to

[ˈwɒntˌtʊ]

[ˈwɒnˌtʊ]

seemed not to notice

[ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs]

[ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs]

for the first time

[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm]

[fəðəˌfɜ:sˈtaɪm]

Chú ý:
Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:
- Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.
Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).
Potato / pə'teitəʊ / => / p'teitəʊ /
Tomato / tə'mɑ:təʊ / => / t'mɑ:təʊ /
Canary / kə'neəri / => /k'neəri /
- Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp
Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /
Acts / ækts / => / æks /
1. Nhiều phụ âm đi liền với nhau
Word

Origin

Elision

handsome

/ˈhændsəm/

/ˈhænsəm/

postman

/ˈpəʊstmən/

/ˈpəʊsmən/

hard disk

/hɑːd dɪsk/

/hɑːdɪsk/

kept quiet

/kɛptˈkwaɪət/

/kɛpˈkwaɪət/

next to

/ˈnɛkst tʊ/

/nɛkstʊ/

2. Chữ of /əv/ được lược bỏ thành /ə/
fond of books / ’fɒnd ə bʊks /
3. Lược bỏ âm yếu đằng sau phụ âm /p/, /t/, /k/
garden /ˈgɑːdn/

tomato /tˈmeɪtəʊ/

chocolate /ˈtʃɒklət/

comfortable /ˈkʌmftbl ̩/

4. Phụ âm đứng giữa nhóm phụ âm phức tạp
castle /ˈkɑːsl ̩/

acts /æks/

Pronunciation
RHYTHM(U10)
Nhịp điệu trong tiếng Anh
Như ta đã biết, những từ trong tiếng Anh có từ hai âm tiết trở lên sẽ có trọng âm. Có những âm tiết được nhấn
mạnh hơn các âm khác, có những âm tiết được phát âm dài hơn các âm khác.
Đối với cụm từ và câu cũng vậy. Có những từ trong câu được phát âm mạnh hơn, dài hơn, có những từ được
phát âm nhẹ hơn, ngắn hơn. Chính điều này đã tạo...
NUỐT ÂM (U12)
Nuốt âm sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc
một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ
định nhưng cũng thể sự cân nhắc.
comfortable
/ 'kʌmfətəbl / / 'kʌmftəbl /
fifth / fifθ / / fiθ /
him / him / / im /
chocolate
/ 't∫ɒkələt / / 't∫ɒklət /
vegetable
/ 'vedʒətəbl / / 'vedʒtəbl /
Khi hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, s xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. những trường hợp s
nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:
word/combination no elision elision
asked
[ɑ:skt] [ɑ:st]
lecture
[ˈlɛktʃə] [ˈlɛkʃə]
desktop
[ˈdɛskˌtɒp] [ˈdɛsˌtɒp]
hard disk
[ˌhɑ:dˈdɪsk] [ˌhɑ:ˈdɪsk]
kept quiet
[ˌkɛptˈkwaɪət] [ˌkɛpˈkwaɪət]
kept calling
[ˌkɛptˈko:lɪŋ] [ˌkɛpˈko:lɪŋ]
kept talking
[ˌkɛptˈto:kɪŋ] [ˌkɛpˈto:kɪŋ]
at least twice
ˌtli:stˈtwaɪs] ˌtli:sˈtwaɪs]
straight towards
[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz] [ˌstɹeɪˈtʊwo:dz]
next to
[ˈnɛkstˌtʊ] [ˈnɛksˌtʊ]
want to
[ˈwɒntˌtʊ] [ˈwɒnˌtʊ]
seemed not to notice
[ˈsi:mdˌnɒttəˈʊtɪs] [ˈsi:mˌnɒˈʊtɪs]
for the first time
[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm] [fəðəˌfɜ:sˈtaɪm]
Chú ý:
Trong tiếng Anh, một số âm thường được lược bỏ:
- Phụ âm “v” trong “of” khi đứng trước phụ âm.
dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /
Quy tắc nối âm trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc nối âm trong Tiếng Anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy tắc nối âm trong Tiếng Anh 9 10 818