Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Không Có Tên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TẮC TRỌNG ÂM
1. Trọng âm rơi vào âm trước nó
-ence
-ance
-ical
-tion
-sion
-ity
-acy
-ish
-logy
-graphy
-ic/ics
-id
-idle
-ian
-ious
-eous
-ial
-itive
-ible
-ium
-imum
-cial
2. Trọng âm rơi vào chính nó
sist
cur
test
tain
tract

vent
self
ease
ense
erve
3. Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính hậu
tố đó
-ee (Ngoại trừ: coffee, committee, employee)
-eer
-ese
-ique
-esque
-ain (Dùng cho Verb)
-aire
-entary
-ental
4. Những từ 2 âm tiết bắt đầu bằng a thì trọng âm rơi
vào âm tiết thứ 2
5. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên có tận
cùng
-ate
-ary
-al
-y (đọc là /i/ không đọc là /ai/) (-cy, -ty, -phy, -gy)
6. Danh từ và tính từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết
thứ nhất

Ngoại lệ: police, mistake, machine, polite, museum, advice,
guitar, defense, amused, amazing,… và những danh từ, tính
từ có âm đầu là “a”.
7. Động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2
Ngoại lệ: answer, open, happen, visit, borrow, listen,
happen, offer, enter, finish, vanish, carry, marry.
8. Danh từ ghép và danh từ riêng trọng âm thường rơi
vào âm tiết thứ nhất
David, hotdog, iceland,…
9. Tính từ ghép trọng âm thường rơi vào âm tiết của từ
thứ 2
- adj=adj/adv + PII
well-known, short-sighted, understand
- Trường hợp khác
homesick, carsick
10. Trạng từ ghép và động từ ghép trọng âm thường rơi
vào âm tiết thứ 2
upstair, North-East, downstair, understand
11. Giới từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Inside, among, beyond
12. Phrasal verbs trọng âm rơi vào giới từ
set up, get at, ...
13. Một số từ vừa là động từ vừa là danh từ trọng âm
không thay đổi.

visit, travel, promise, divorce
14. Những hậu tố sau thì trọng âm chính không thay đổi
-ment
-ship
-ness
-er/or
-hood
-ing
-en
-ful
-able
-ous
-less
-ly
-ed
-ise/ize
15. Những tiền tố thêm vào trọng âm không thay đổi
-un
-im
-en
-dis
-re
-under
-over
*Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm
Ngoại lệ: underpass, underlay

...
QUY TẮC TRỌNG ÂM
1. Trọng âm rơi vào âm trước nó
-ence
-ance
-ical
-tion
-sion
-ity
-acy
-ish
-logy
-graphy
-ic/ics
-id
-idle
-ian
-ious
-eous
-ial
-itive
-ible
-ium
-imum
-cial
2. Trọng âm rơi vào chính nó
sist
cur
test
tain
tract
Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh - Trang 2
Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh - Người đăng: Không Có Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh 9 10 568