Ktl-icon-tai-lieu

Re: SkypeEnglish Lập hội skype chat tiếng anh. Các bác cmt tên nich e add vào nhóm :D

Được đăng lên bởi quyentrantb94
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 1 lần




















































1

a, an indefinite article
abandon v.
abandoned adj.
ability n.
able adj.
unable adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
absence n.
absent adj.
absolute adj.
absolutely adv.
absorb v.
abuse n., v.
academic adj.
accent n.
accept v.
acceptable adj.
unacceptable adj.
access n.
accident n.
by accident
accidental adj.
accidentally adv.
accommodation n.
accompany v.
according to prep.
account n., v.
accurate adj.
accurately adv.
accuse v.
achieve v.
achievement n.
acid n.
acknowledge v.
acquire v.
across adv., prep.
act n., v.
action n.
take action
active adj.
actively adv.
activity n.
actor, actress n.
actual adj.
actually adv.
ad advertisement
adapt v.
add v.
addition n.






















































in addition (to)
additional adj.
address n., v.
adequate adj.
adequately adv.
adjust v.
admiration n.
admire v.
admit v.
adopt v.
adult n., adj.
advance n., v.
advanced adj.
in advance
advantage n.
take advantage of
adventure n.
advertise v.
advertising n.
advertisement (also ad,
advert) n.
advice n.
advise v.
affair n.
affect v.
affection n.
afford v.
afraid adj.
after prep., conj., adv.
afternoon n.
afterwards (especially
BrE; NAmE usually
afterward) adv.
again adv.
against prep.
age n.
aged adj.
agency n.
agent n.
aggressive adj.
ago adv.
agree v.
agreement n.
ahead adv.
aid n., v.
aim n., v.
air n.
aircraft n.
airport n.
alarm n., v.
alarming adj.
alarmed adj.
alcohol n.
alcoholic adj., n.




















































alive adj.
all det., pron., adv.
allow v.
all right adj., adv.,
exclamation
ally n., v.
allied adj.
almost adv.
alone adj., adv.
along prep., adv.
alongside prep., adv.
aloud adv.
alphabet n.
alphabetical adj.
alphabetically adv.
already adv.
also adv.
alter v.
alternative n., adj.
alternatively adv.
although conj.
altogether adv.
always adv.
a.m. (NAmE also A.M.)
abbr.
amaze v.
amazing adj.
amazed adj.
ambition n.
ambulance n.
among (also amongst)
prep.
amount n., v.
amuse v.
amusing adj.
amused adj.
an a, an
analyse (BrE) (NAmE
analyze) v.
analysis n.
ancient adj.
and conj.
anger n.
angle n.
angry adj.
angrily adv.
animal n.
ankle n.
anniversary n.
announce v.
annoy v.
annoying adj.
annoyed adj.
annual adj.
KênhSinhViên.Net































...
1
KênhSinhViên.Net
a, an indefinite article
abandon v.
abandoned adj.
ability n.
able adj.
unable adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
absence n.
absent adj.
absolute adj.
absolutely adv.
absorb v.
abuse n., v.
academic adj.
accent n.
accept v.
acceptable adj.
unacceptable adj.
access n.
accident n.
by accident
accidental adj.
accidentally adv.
accommodation n.
accompany v.
according to prep.
account n., v.
accurate adj.
accurately adv.
accuse v.
achieve v.
achievement n.
acid n.
acknowledge v.
acquire v.
across adv., prep.
act n., v.
action n.
take action
active adj.
actively adv.
activity n.
actor, actress n.
actual adj.
actually adv.
ad advertisement
adapt v.
add v.
addition n.
in addition (to)
additional adj.
address n., v.
adequate adj.
adequately adv.
adjust v.
admiration n.
admire v.
admit v.
adopt v.
adult n., adj.
advance n., v.
advanced adj.
in advance
advantage n.
take advantage of
adventure n.
advertise v.
advertising n.
advertisement (also ad,
advert) n.
advice n.
advise v.
affair n.
affect v.
affection n.
afford v.
afraid adj.
after prep., conj., adv.
afternoon n.
afterwards (especially
BrE; NAmE usually
afterward) adv.
again adv.
against prep.
age n.
aged adj.
agency n.
agent n.
aggressive adj.
ago adv.
agree v.
agreement n.
ahead adv.
aid n., v.
aim n., v.
air n.
aircraft n.
airport n.
alarm n., v.
alarming adj.
alarmed adj.
alcohol n.
alcoholic adj., n.
alive adj.
all det., pron., adv.
allow v.
all right adj., adv.,
exclamation
ally n., v.
allied adj.
almost adv.
alone adj., adv.
along prep., adv.
alongside prep., adv.
aloud adv.
alphabet n.
alphabetical adj.
alphabetically adv.
already adv.
also adv.
alter v.
alternative n., adj.
alternatively adv.
although conj.
altogether adv.
always adv.
a.m. (NAmE also A.M.)
abbr.
amaze v.
amazing adj.
amazed adj.
ambition n.
ambulance n.
among (also amongst)
prep.
amount n., v.
amuse v.
amusing adj.
amused adj.
an a, an
analyse (BrE) (NAmE
analyze) v.
analysis n.
ancient adj.
and conj.
anger n.
angle n.
angry adj.
angrily adv.
animal n.
ankle n.
anniversary n.
announce v.
annoy v.
annoying adj.
annoyed adj.
annual adj.
Re: SkypeEnglish Lập hội skype chat tiếng anh. Các bác cmt tên nich e add vào nhóm :D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Re: SkypeEnglish Lập hội skype chat tiếng anh. Các bác cmt tên nich e add vào nhóm :D - Người đăng: quyentrantb94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Re: SkypeEnglish Lập hội skype chat tiếng anh. Các bác cmt tên nich e add vào nhóm :D 9 10 43