Ktl-icon-tai-lieu

reported speech

Được đăng lên bởi foreverlove11515
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHPL

REPORTED SPEECH

nguồn violet

(Câu gián tiếp)

Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai
chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần
phải dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
A. STATEMENTS (Câu trần thuật): Cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
Cấu tạo:
S + said
(that) + S + V (lùi 1 thì)
S + told + O (that) + S + V (lùi 1 thì)
Đổi động từ ở mệnh đề chính doäng töø say to (said to) ñoåi thaønh tell (told). Tuy nhieân, neáu sau say
(said) khoâng coù tuùc töø (object) thì khi ñoåi sang caâu giaùn tieáp ta coù theå giöõ nguyeân ñoäng töø say (said).
Đổi các đại từ, tính từ sở hữu: nhaát chuû, nhi
- Ngoâi thöù nhaát (I, me, my, mine, we, us, our, ours) cuøng ngoâi vôùi chuû ngöõ (subject) cuûa ñoäng
töø töôøng thuaät.
- Ngoâi thöù hai (you, your, yours) cuøng ngoâi vôùi taân ngöõ (object).
- Ngoâi thöù ba (he, him, his, she, her, hers, they, them, their, theirs) khoâng thay ñoåi.
1. Các đại từ, tính từ sở hữu:
Chủ ngữ
I
You
He
She
It
We
You
They

Tân ngữ
me
you
him
her
it
us
you
them

Tính từ sở hữu
my
your
his
her
its
our
your
their

Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:
 Đại từ nhân xưng
Chủ ngữ :
Trực tiếp
He, Tom, she, Mary …………..
I
They, Children…
we
You
Tân ngữ
Trực tiếp
Me
us
you

gián tiếp
Him/ her
Them
Them/ him/ her

Trực tiếp
my

Gián tiếp
His/ her
1

Tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs

Gián tiếp
He, she
they
They/ he/ she/ I

NHPL

nguồn violet
our
your

Their
Their/ his/her/ my

Trực tiếp
mine
ours
yours

Gián tiếp
Him/ hers
Theirs
Theirs/ his/ hers

Đại từ sở hữu

2. Đổi thì động từ
Direct speech
Simple present ( V(s/es))
Simple past ( V2/ed)
Simple future ( will/ shall + V0 )
Present continuous (am/is/are + V-ing)
Past continuous (was/were + V-ing)
Future continuous (will + be + V-ing)
Present perfect (have/has + V3/ed)
Past perfect (had + V3/ed)
Future perfect (will + have + V3/ed)
can
must


ôû
ôû
ta

Reported speech
 Simple past ( V2/ed )
 Past perfect ( had + V3/ed )
 Future in the past ( would/ should + V0 )
 Past continuous ( was/ were + V-ing )
 Past perfect continuous / past continuous
 Future continuous in...
NHPL nguồn violet
REPORTED S PEECH
(Câu gián tiếp)
Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai
chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần
phải dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
A. STATEMENTS (Câu trần thuật): Cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
Cấu tạo:
S + said (that) + S + V (lùi 1 thì)
S + told + O (that) + S + V (lùi 1 thì)
Đổi động từ ở mệnh đề chính doäng töø say to (said to) ñoåi thaønh tell (told). Tuy nhieân, neáu sau say
(said) khoâng coù tuùc töø (object) thì khi ñoåi sang caâu giaùn tieáp ta coù theå giöõ nguyeân ñoäng töø say (said).
Đổi các đại từ, tính từ sở hữu: nhaát chuû, nhi
- Ngoâi thöù nhaát (I, me, my, mine, we, us, our, ours) cuøng ngoâi vôùi chuû ngöõ (subject) cuûa ñoäng
töø töôøng thuaät.
- Ngoâi thöù hai (you, your, yours) cuøng ngoâi vôùi taân ngöõ (object).
- Ngoâi thöù ba (he, him, his, she, her, hers, they, them, their, theirs) khoâng thay ñoåi.
1. Các đại từ, tính từ sở hữu:
Chủ ngữ Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
I me my mine
You you your yours
He him his his
She her her hers
It it its its
We us our ours
You you your yours
They them their theirs
Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:
Đại từ nhân xưng
Chủ ngữ :
He, Tom, she, Mary …………..
They, Children…
Tân ngữ
Trực tiếp gián tiếp
Me Him/ her
us Them
you Them/ him/ her
Tính từ sở hữu
Trực tiếp Gián tiếp
my His/ her
Trực tiếp Gián tiếp
I He, she
we they
You They/ he/ she/ I
1
reported speech - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
reported speech - Người đăng: foreverlove11515
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
reported speech 9 10 227