Ktl-icon-tai-lieu

Reported Speech Full

Được đăng lên bởi Lương Tiếu Đường
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 4 lần
REPORTED SPEECH
I. Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải
dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về
quá khứ (các thì xuống cấp):
DIRECT SPEECH

REPORTED SPEECH

1. Present Simple:V1

1. Past Simple:V2/ed

2. Present Progressive: am/is/are +Ving

2. Past Progressive:was/were+Ving

3. Present Perfect: has/have + V3/ed

3. Past Perfect: had + V3/ed

4. Past Simple: V2/ed

4. Past Perfect: had + V3/ed

5. Past Progressive: was/were + V-ing

5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive

6. Past Perfect: had + V3/ed

6. Past Perfect: had + V3/ed

7. Future Simple: will +V without to (V0)

7. would + V without to ( Vo)

8. can

8. could

9. may

9. might

10. must

10. must/ had to

 Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành
hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
 He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.
- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong
câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
 My teacher said (that) the sun rises in the East.
-1-

He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’.
 He said (that) his father always drinks coffee after dinner.
- Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và
trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên
Eg: He said, “ I will come to your house tomorrow”.
 He said (that) he will come to my house tomorrow.
- Câu trực tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:
Eg: He said; “If I knew her address, I would write to her”.
 He said that he would write to her If he knew her address
Eg: She said, “If I had enough money, I would buy a new bic...
REPORTED SPEECH
I. Denition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải
dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chunglùi về
quá khứ (các thì xuống cấp):
DIRECT SPEECH REPORTED SPEECH
1. Present Simple:V1
2. Present Progressive: am/is/are +Ving
3. Present Perfect: has/have + V3/ed
4. Past Simple: V2/ed
5. Past Progressive: was/were + V-ing
6. Past Perfect: had + V3/ed
7. Future Simple: will +V without to (V0)
8. can
9. may
10. must
1. Past Simple:V2/ed
2. Past Progressive:was/were+Ving
3. Past Perfect: had + V3/ed
4. Past Perfect: had + V3/ed
5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
6. Past Perfect: had + V3/ed
7. would + V without to ( Vo)
8. could
9. might
10. must/ had to
Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ mệnh đề giới thiệu được dùng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành
hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.
- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong
câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
My teacher said (that) the sun rises in the East.
-1-
Reported Speech Full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Reported Speech Full - Người đăng: Lương Tiếu Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Reported Speech Full 9 10 11