Ktl-icon-tai-lieu

REPORTED SPEECH WITH INFINITVE AND GERUND

Được đăng lên bởi lethingoan1998
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân
REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE:
1. ask + O + to V // order + O + to V
: bảo ai làm việc gì
2. advise + O + to V
: khuyên ai làm việc gì
3. invite + O + to V
: mời ai làm gi
4. remind + O + to V
: nhắc nhở ai làm gì
5. promise + to V
: hứa với ai sẽ làm gì
6. urge + O + to V
: kêu gọi ai làm gì
7. warn + O + (not) to V
: cảnh báo ai không được làm gì
REPORTED SPEECH WITH GERUND:
1. dream of + V-ing
: mơ về…………
2. deny + V-ing
: phủ nhận làm việc gì
3. look forward to + V-ing
: mong đợi…………..
4. accuse + O + V-ing
: buộc tội ai làm gì
5. Insist on + V-ing
: khăng khăng làm việc gì
6. prevent + O + from + V-ing
: ngăn cản ai làm gì
7. Congratulate + O + on + V-ing
: chúc mừng ai về việc gì
8. apology (to O) + for + V-ing
: xin lỗi ai vì việc gì
9. admit + V-ing
: thừa nhận đã làm gì
10. suggest + V-ing
: đề nghị làm gì
ĐỔI TRẠNG TỪ TRONG CÂU TƯỜNG THUẬT:
today
---> that day
next week ---> the week after/ the following week
tonight ---> that night
now ---> then
tomorrow ---> the day after/ the following day
ago
---> before
yesterday
---> the day before/ the previous day
this
---> that
these ---> those
last week ---> the week before
here
--->there the previous week
GợI Ý CÁCH LÀM BÀI:
Bước 1: Đọc kỹ câu trực tiếp, xác định NGÔI, THÌ và TRẠNG TỪ (để có thay
đổi phù hợp).
Bước 2: Xác định động từ tường thuật và giới từ theo sau (nếu có) (giới từ có thể theo ngay sau động từ tường
thuật hoặc sau túc từ).
Bước 3: Xác định động từ cần thêm – TO hoặc ING, đặt túc từ (người/vật được tường thuật) vào sau động từ
tường thuật (nếu có).
Bước 4: Đặt động từ chính thêm TO hoặc - ING (sau động từ tường thuật hoặc giới từ).
_ Công thức chung khi đổi sang câu tường thuật với To
S + V (+ O) + to V
_ Công thức chung khi đổi sang câu tường thuật với V-ing:
S + V (+ O) (+ prep) + V-ing
EXERCISE
1. “Please type this letter for me” The director said to his secretary.
………………………………………………………………………….
2. “Lie down on the floor” The robbers said to everybody at the bank.
…………………………………………………………………………
3. “If I were you, I wouldn’t buy that second-hand car.” Said John.
…………………………………………………………………………
4. “Would you like to go out for dinner with me?” said Mary.
………………………………………………………………………….
5. “Don’t forget to come to the meeting tomorrow.” Said the manager.
……………………………………………………………………………
6. “I’ll try my best to look for that book for you” Jim promised.
……………………………………………………………………………
7. “We really must stay together.” Said the Trade Union Officer.
…………………………………………...
Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân
REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE:
1. ask + O + to V // order + O + to V : bảo ai làm việc gì
2. advise + O + to V : khuyên ai làm việc gì
3. invite + O + to V : mời aim gi
4. remind + O + to V : nhắc nhở ai làm gì
5. promise + to V : hứa với ai sẽ làm gì
6. urge + O + to V : kêu gọi ai làm gì
7. warn + O + (not) to V : cảnh báo ai kng được làm
REPORTED SPEECH WITH GERUND:
1. dream of + V-ing : mơ về…………
2. deny + V-ing : phủ nhận làm việc gì
3. look forward to + V-ing : mong đợi…………..
4. accuse + O + V-ing : buộc tội ai làm gì
5. Insist on + V-ing : khăng khăngm việc gì
6. prevent + O + from + V-ing : ngăn cản ai làm
7. Congratulate + O + on + V-ing : chúc mừng ai về việc
8. apology (to O) + for + V-ing : xin lỗi aiviệc
9. admit + V-ing : thừa nhận đã làm
10. suggest + V-ing : đề nghị làm gì
ĐỔI TRẠNG TỪ TRONG CÂU TƯỜNG THUẬT:
today ---> that day next week ---> the week after/ the following week
tonight ---> that night now ---> then tomorrow ---> the day after/ the following day
ago ---> before yesterday ---> the day before/ the previous day
this ---> that these ---> those
last week ---> the week before here --->there the previous week
GợI Ý CÁCH LÀM BÀI:
Bước 1: Đọc kỹ câu trực tiếp, xác định NGÔI, THÌ và TRẠNG TỪ (để có thay
đổi phù hợp).
Bước 2: c định động từ tường thuật giới từ theo sau (nếu có) (giới từ có thể theo ngay sau động từ tường
thuật hoặc sau túc từ).
Bước 3: c định động từ cần tm – TO hoặc ING, đặt túc từ (người/vật được tường thuật) vào sau động từ
tường thuật (nếu).
Bước 4: Đặt động từ chính tm TO hoặc - ING (sau động từ tường thuật hoặc giới từ).
_ Công thức chung khi đổi sang u tường thuật với To
S + V (+ O) + to V
_ Công thức chung khi đổi sang u tường thuật với V-ing:
S + V (+ O) (+ prep) + V-ing
EXERCISE
1. “Please type this letter for me” The director said to his secretary.
………………………………………………………………………….
2. “Lie down on the floor” The robbers said to everybody at the bank.
…………………………………………………………………………
3. “If I were you, I wouldn’t buy that second-hand car.” Said John.
…………………………………………………………………………
4. “Would you like to go out for dinner with me?” said Mary.
………………………………………………………………………….
5. “Don’t forget to come to the meeting tomorrow.” Said the manager.
……………………………………………………………………………
6. “I’ll try my best to look for that book for you” Jim promised.
……………………………………………………………………………
7. “We really must stay together.” Said the Trade Union Officer.
…………………………………………………………………………….
8. “Don’t touch that wire with your wet hand.” said the teacher.
……………………………………………………………………………
REPORTED SPEECH WITH INFINITVE AND GERUND - Trang 2
REPORTED SPEECH WITH INFINITVE AND GERUND - Người đăng: lethingoan1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
REPORTED SPEECH WITH INFINITVE AND GERUND 9 10 361