Ktl-icon-tai-lieu

Research method

Được đăng lên bởi Thanh Thương
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những ví dụ sau được dùng để hiện thực hóa các điểm nói trên:

– diễn đạt tầm quan trọng:

Ex. X is an important component in the climate system, and plays a key role in Y.

– diễn đạt tầm quan trọng có nêu thời gian:

Ex. Recent developments in the field of X have led to a renewed interest in…

– nhấn mạnh một vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu:

Ex. Despite its long clinical success, X has a number of problems in use.

– nêu được trình trạng tranh cãi đề tài nghiên cứu:

Ex. The issue of X has been a controversial and much disputed subject within the field of…

– nêu được một khoảng trống tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu:

Ex. Most studies in X have only been carried out in a small number of areas.

– nêu được mục đích nghiên cứu

Ex. The purpose of this paper is to review recent research into the…

– chỉ ra được những đóng góp hoặc ứng dụng có thể từ đề tài nghiên cứu:

Ex. Both of the factors under investigation in this study may be of importance in explaining the regular
occurrence of the disease.

4. Mô hình CARS của Swales trong PGT của một bài báo NCKH

Dựa vào việc phân tích một số văn bản từ nhiều chuyên ngành, Swales (1990) đưa ra một cấu trúc gồm 3
Phân đoạn văn bản (Moves)1 cho PGT của một bài báo NCKH: 1) thiết lập một lãnh thổ (Establishing a
territory) 2) tạo ra một khoảng trống/lỗ hổng (Establishing a Niche) 3) lấp khoảng trống/lỗ hổng đó
(Occupying the Niche).

Phân đoạn văn bản 1: Thiết lập một lãnh thổ, gồm 3 bước (Steps):

Bước 1: Khẳng định tầm quan trọng và/hoặc

Bước 2: Khái quát hóa đề tài nghiên cứu và/hoặc

Bước 3: Điểm lại các công trình nghiên cứu trước đó.

Phân đoạn văn bản 2: Thiết lập/tạo một lỗ hổng, gồm 4 Bước gọi là “Bước1A”, “Bước1B”,…

Bước 1A: Phản bác sự khẳng định.

Bước 1B: Chỉ ra một khoảng trống (về công trình nghiên cứu trước đó).

Bước 1C: Nêu một vấn đề (về nghiên cứu trước đó).

Bước 1D: Tiếp bước truyền thống.

Phân đoạn văn bản 3: Lấp lỗ hổng đó (Occupying the Niche), gồm những Bước sau:

Bước 1A: Phát thảo các mục đích (tại sao?).

Bước 1B: Công bố công trình nghiên cứu hiện nay (cái gì? như thế nào?).

Bước 2: Công bố các kết quả nghiên cứu chính.

Bước 3: Chỉ ra cấu trúc của bài báo.

________________________________________________

Bước 4: Đánh giá kết quả nghiên cứu*

* Một nghiên cứu của Anthony (1999) về PGT của một bài báo nghiên cứu thuộc lĩnh vực ứng dụng
phần mền (solfware engineering) cho thấy rằng mô hình CARS không lý giải được một số đặc trưng quan
trọng ở PGT như sự có mặt các định nghĩa ...

 !"#
$%&'())()**+*,*-(+,.*,)+*/&
 !"#0
$%&1****+)(**2*+)3'*+*)**4***5
6 768)+9:
$%&;*(*+)++*-'<*)3()<+**&
= >8?:
$%&@**)3'<**))*+(*<A*4*2*+)35
7.)BC:)+9:
$%&D)*'*)+,<***)++<*)3*&
:
$%&@*(()*)3((*)**4****)*5
E()F:G8?:
Research method - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Research method - Người đăng: Thanh Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Research method 9 10 887