Ktl-icon-tai-lieu

Rút gọn MĐQH trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi luongtrang1997
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rút gọn mệnh đề quan hệ –
Relative Clauses
Người đăng bài: Admin
Chức vụ: Administrator
Chuyên đề: Relative Clause

Rút gọn mệnh đề quan hệ – Relative Clauses
(Mệnh

đề

liên

hệ

rút

gọn)

Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc.
1. Mệnh đề phụ bắt buộc.
- Là loại mệnh đề bắt buộc phải có mặt ở trong câu, nếu bỏ đi câu sẽ mất ý nghĩa
ban đầu.
- Nên dùng that làm chủ ngữ cho loại câu này mặc dù which vẫn được chấp nhận
- Câu phụ thường đứng xen vào giữa câu chính hoặc nối liền với câu chính và không
tách rời khỏi nó bởi bất cứ dấu phảy nào.
Ex: Weeds that float to the surface should be removed before they decay.
2) Mệnh đề phụ không bắt buộc
- Là loại mệnh đề mang thông tin phụ trong câu, nếu bỏ nó đi câu không mất
nghĩa ban đầu.
-Không được dùng that làm chủ ngữ mà phải dùng which, cho dù which có là tân
ngữ của mệnh đề phụ cũng không được phép bỏ nó đi.
- Câu phụ thường đứng chen vào giữa câu chính và bắt buộc phải tách khỏi câu
chính bằng 2 dấu phẩy.
- Không dùng that thay cho which trong dạng mệnh đề này.
Ex1: My car, which is very large, uses too much gasoline.
Ex2: This rum, which I bought in the Virgin Islands, is very smooth.
3. Tầm quan trọng của việc sử dụng dấu phẩy(,) đối với mệnh đề phụ
- Ở những mệnh đề phụ bắt buộc, khi không dùng dấu phẩy(,) tức là có sự giới hạn
của mệnh đề phụ đối với danh từ đằng trước (trong tiếng Việt: chỉ có)
Ex: The travelers who knew about the flood took another road.
(Chỉ có các lữ khách nào mà biết về lũ lụt thì đi con dường khác)
Ex: The wine that was stored in the cellar was ruined.
(Chỉ có rượu vang để dưới hầm mới bị…)
- Đối với những mệnh đề phụ không bắt buộc, khi có dấu phẩy ngăn cách thì nó
không xác định hoặc giới hạn danh từ đứng trước nó. (trong tiếng Việt: tất cả).
Ex: The travelers, who knew about the flood, took another road.

(Tất cả lữ khách…)
Ex: The wine, which was stored in the cellar, was ruined.
(Tất cả rượu vang…)

Mệnh đề quan hệ rút gọn
1/ Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng participle phrases
a/ Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng present
participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động
từ chính về nguyên mẫu rồi thêm đuôi ING)
EX1: The man (who is) sitting next to you is my uncle
b/Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past
participle phrase (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng V3)
EX1: The books (which were) written by To Hoai are interesting.
2/ Mệnh đề quan hệ c...
Rút g n m nh đ quan h
Relative Clauses
Người đăng bài: Admin
Chc v: Administrator
Chuyên đ: Relative Clause
Rút gn mnh đ quan h – Relative Clauses
(Mnh đ liên h rút gn)
Mnh đ ph bt buc và không bt buc.
1. Mnh đ ph bt buc.
- loi mnh đ bt buc phi mt trong câu, nếu b đi câu s mt ý nghĩa
ban đu.
- Nên dùng that làm ch ng cho loi câu này mc dù which vn được chp nhn
- Câu ph thường đng xen vào gia câu chính hoc ni lin vi câu chính và không
tách ri khi nó bi bt c du phy nào.
Ex: Weeds that oat to the surface should be removed before they decay.
2) Mnh đ ph không bt buc
- loi mnh đ mang thông tin ph trong câu, nếu b đi câu không mt
nghĩa ban đu.
-Không được dùng that làm ch ng phi dùng which, cho which tân
ng ca mnh đ ph cũng không được phép b nó đi.
- Câu ph thưng đng chen vào gia câu chính và bt buc phi tách khi câu
chính bng 2 du phy.
- Không dùng that thay cho which trong dng mnh đ này.
Ex1: My car, which is very large, uses too much gasoline.
Ex2: This rum, which I bought in the Virgin Islands, is very smooth.
3. Tm quan trng ca vic s dng du phy(,) đi vi mnh đ ph
- nhng mnh đ ph bt buc, khi không dùng du phy(,) tc s gii hn
ca mnh đ ph đi vi danh t đng trước (trong tiếng Vit: ch có)
Ex: The travelers who knew about the ood took another road.
(Ch có các l khách nào mà biết v lũ lt thì đi con dường khác)
Ex: The wine that was stored in the cellar was ruined.
(Ch có rượu vang đ dưới hm mi b…)
- Đi vi nhng mnh đ ph không bt buc, khi du phy ngăn cách thì
không xác đnh hoc gii hn danh t đng trước nó. (trong tiếng Vit: tt c).
Ex: The travelers, who knew about the 6ood, took another road.
Rút gọn MĐQH trong tiếng Anh - Trang 2
Rút gọn MĐQH trong tiếng Anh - Người đăng: luongtrang1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Rút gọn MĐQH trong tiếng Anh 9 10 41