Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến dạy tiếng Anh

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Dương Thị Hằng THPT Ba Bể - Bắc Kạn
A- ®Æt vÊn ®Ò
TiÕng Anh lµ mét ng«n ng÷ th«ng dông nhÊt thÕ giíi. Nã kh«ng chØ cÇn thiÕt cho
mét sè ngêi lµm kinh doanh , du lÞch... Mµ ®ßi hái mçi mét häc sinh ®ang ngåi trªn
ghÕ nhµ trêng cÇn ph¶i cã mét tr×nh ®é tiÕng Anh nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× vËy tiÕng Anh
lµ mét trong nh÷ng m«n häc trong trêng phæ th«ng vµ còng lµ mét trong nh÷ng m«n
thi b¾t buéc trong c¸c kú thi cuèi cÊp cña häc sinh.
ë c¸c trêng PTTH miÒn nói d¹y tiÕng Anh ®· vµ ®ang lµ mét vÉn ®Ò ®îc quan
t©m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
Trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ ®äc lµ mét trong nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n rÊt
®îc chó träng. §äc võa lµ môc ®Ých võa lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu vµ cÇn thiÕt cho häc
sinh cã thÓ n¾m v÷ng, cñng cè kiÕn thøc ng«n ng÷, më réng vèn tõ vùng còng nh
hiÓu s©u thªm v¨n phong, c¸ch sö ng«n ng÷ m×nh ®ang häc. ë trêng PTTH hiÖn nay
tµi liÖu chÝnh ®Ó d¹y mét bµi ®äc hiÓu lµ c¸c bµi ®äc trong s¸ch gi¸o khoa. C¸c bµi
®äc ®ã ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc hiÓu cña
häc sinh. ThËt ®¸ng tiÕc khi d¹y mét bµi ®äc hiÓu mét sè gi¸o viªn chØ dõng l¹i ë
viÖc gi¶i thÝch tõ míi, dÞch sang tiÕng ViÖt. V× vËy nã kh«ng gióp cho häc sinh ph¸t
triÓn ®îc kü n¨ng ®Ó ®äc mét bµi ®äc hiÓu.
Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë trêng PTTH Ba BÓ, t«i thÊy c¸c em tiÕp cËn mét bµi ®äc
rÊt khã kh¨n. V× thÕ t«i ®· ¸p dông mét sè ký n¨ng ®Ó gióp c¸c em hiÓu ®îc vµ quan
t©m ®Õn viÖc häc mét bµi ®äc nhiÒu h¬n. §Ó d¹y mét bµi ®äc nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt vµ
sö dông nh÷ng kü n¨ng nµo lµ hiÖu qu¶ nhÊt. §ã chÝnh lµ mèi quan t©m lín nhÊt cña
t«i. Qua bµi kiÓm tra chÊt lîng ®Çu n¨m vÒ phÇn ®äc hiÓu vµ phiÕu ®iÒu tra cña häc
sinh líp 12C,12D,12E t«i ®· ph©n lo¹i chÊt lîng cña häc sinh vµ t×m hiÓu nguyªn
nh©n, tõ ®ã ¸p dông kü n¨ng thÝch hîp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mét bµi ®äc hiÓu ë
líp 12.
Néi dung bµi viÕt nµy gåm c¸c phÇn sau:
* Thùc tr¹ng vÒ viÖc d¹y mét bµi ®äc hiÓu thêng gÆp cña häc sinh trong
trêng PTTH Ba BÓ.
* Nguyªn nh©n.
* BiÖn ph¸p tiÕn hµnh rÌn luyÖn ký n¨ng d¹y bµi ®äc.
* KÕt qu¶ cô thÓ.
Suy nghÜ vÒ vÉn ®Ò nµy t«i ®· sö dông mét sè s¸ch tham kh¶o sau ®©y:
+ S¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh líp 12.
+ Tµi híng dÊn gi¶ng d¹y tiÕng Anh líp 12.
+ Tµi liÖu Tcaching English cña t¸c gi¶ A.Drian Doff.
+ S¸ch tham kh¶o vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiÕng Anh.
BNéi Dung
1) Thùc tr¹ng vÒ viÖc d¹y bµi ®äc trong trêng PTTH Ba BÓ:

1

Dương Thị Hằng THPT Ba Bể - Bắc Kạn
Qua c¸c bµi kiÓm tra vÒ kü n¨ng ®äc hiÓu chóng t«i thÊy häc sinh cßn biÓu hiÖn
non yÕu vÒ kiÕn thøc ng«n ng÷, kü n...
Dương Thị Hằng THPT Ba Bể - Bắc Kạn
A- ®Æt vÊn ®Ò
TiÕng Anh lµ mét ng«n ng÷ th«ng dông nhÊt thÕ giíi.kh«ng chØ cÇn thiÕt cho
mét ngêi lµm kinh doanh , du lÞch... ®ßi hái mçi mét häc sinh ®ang ngåi trªn
ghÕ nhµ trêng cÇn ph¶i mét tr×nh ®é tiÕng Anh nhÊt ®Þnh. ChÝnh vËy tiÕng Anh
mét trong nh÷ng m«n häc trong trêng pth«ng còng mét trong nh÷ng m«n
thi b¾t buéc trong c¸c kú thi cuèi cÊp cña häc sinh.
ë c¸c trêng PTTH miÒn nói d¹y tiÕng Anh ®· ®ang mét vÉn ®Ò ®îc quan
t©m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
Trong qu¸ tr×nh d¹y häc ngo¹i ng÷ ®äc mét trong nh÷ng kü n¨ngb¶n rÊt
®îc chó träng. §äc võa môc ®Ých võa ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu cÇn thiÕt cho häc
sinh thÓ n¾m v÷ng, cñng kiÕn thøc ng«n ng÷, më réng vèn vùng còng nh
hiÓu u thªm v¨n phong, c¸ch ng«n ng÷ m×nh ®ang häc. ë trêng PTTH hiÖn nay
tµi liÖu chÝnh ®Ó d¹y mét bµi ®äc hiÓu c¸c bµi ®äc trong s¸ch gi¸o khoa. C¸c bµi
®äc ®ã ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn n¨ng ®äc hiÓu cña
häc sinh. ThËt ®¸ng tiÕc khi d¹y mét bµi ®äc hiÓu mét gi¸o viªn chØ dõng l¹i ë
viÖc gi¶i thÝch míi, dÞch sang tiÕng ViÖt. vËy kh«ng gióp cho häc sinh ph¸t
triÓn ®îc kü n¨ng ®Ó ®äc mét bµi ®äc hiÓu.
Qua thùc gi¶ng d¹y ë trêng PTTH Ba BÓ, t«i thÊy c¸c em tiÕp cËn mét bµi ®äc
rÊt khã kh¨n. thÕ t«i ®· ¸p dông mét n¨ng ®Ó gióp c¸c em hiÓu ®îc vµ quan
t©m ®Õn viÖc häc mét bµi ®äc nhiÒu h¬n. §Ó d¹y mét bµi ®äc nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt vµ
dông nh÷ng n¨ng nµo hiÖu qu¶ nhÊt. §ã chÝnh mèi quan t©m lín nhÊt cña
t«i. Qua bµi kiÓm tra chÊt lîng ®Çu n¨m phÇn ®äc hiÓu phiÕu ®iÒu tra cña häc
sinh líp 12C,12D,12E t«i ®· ph©n lo¹i chÊt lîng cña häc sinh t×m hiÓu nguyªn
nh©n, ®ã ¸p dông kü n¨ng thÝch hîp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mét bµi ®äc hiÓu ë
líp 12.
Néi dung bµi viÕt nµy gåm c¸c phÇn sau:
* Thùc tr¹ng vÒ viÖc d¹y mét bµi ®äc hiÓu thêng gÆp cña häc sinh trong
trêng PTTH Ba BÓ.
* Nguyªn nh©n.
* BiÖn ph¸p tiÕn hµnh rÌn luyÖn ký n¨ng d¹y bµi ®äc.
* KÕt qu¶ cô thÓ.
Suy nghÜ vÒ vÉn ®Ò nµy t«i ®· sö dông mét sè s¸ch tham kh¶o sau ®©y:
+ S¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh líp 12.
+ Tµi híng dÊn gi¶ng d¹y tiÕng Anh líp 12.
+ Tµi liÖu Tcaching English cña t¸c gi¶ A.Drian Doff.
+ S¸ch tham kh¶o vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiÕng Anh.
B- Néi Dung
1) Thùc tr¹ng vÒ viÖc d¹y bµi ®äc trong trêng PTTH Ba BÓ:
1
Sáng kiến dạy tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến dạy tiếng Anh - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sáng kiến dạy tiếng Anh 9 10 326