Ktl-icon-tai-lieu

SENTENCE TRANSFORMATION

Được đăng lên bởi Ánh Ngọc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SENTENCE TRANSFORMATION


TO_INF + BE + ADJ...

→

IT + BE + ADJ + TO_INF

IT + BE + ADJ + G
HOW + ADJ + (IT + BE) + TO_INF
To sit here with you is so nice. → It’s so nice to sit here with you.
→ It’s so nice sitting here with you. → How nice (it is) to sit here with you.
(Ngồi đây với bạn thật tuyệt)


TO_INF ...+ BE + ADJ/N

→

S + V + IT + ADJ/N + TO_INF

To be there on time is important. → I find it important to be there on time.
(Tôi nhận thấy có mặt ở đó đúng giờ thì rất quan trọng)


THAT CLAUSE + BE + ADJ

→ S + V + IT + ADJ + THAT CLAUSE

That we should keep calm is important → I think it important that we should keep calm.
(Quan trọng là chúng ta phải giữ bình tĩnh)


TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF

→

...SO + ADJ + THAT

...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT


The tea was too hot for me to drink. (Trà nóng quá tôi không thể uống)

→ The tea was so hot that I couldn’t drink it. (Trà nóng đến nỗi tôi không thể uống được)
→ It was such hot tea that I couldn’t drink it. (Đõ là một tách trà nóng đến nỗi tôi k thể uống đc)


ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF

→

...SO + ADJ + THAT

...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT


This song is simple enough for all of us to sing. (Bài hát này đủ đơn giản để tất cả chúng ta
hát)

→ This song is so simple that all of us can sing it.
(Bài hát này đơn giản đến nỗi tất cả chúng ta đều hát được)
→ It is such a simple song that all of us can sing it.


...SO + ADJ + THAT

→

...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT

TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF
ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF

The jacket is so small that I can’t wear it. → The jacket is too small for me to wear.


TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF

↔

ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF

The tea was too hot for her to drink. ↔ The tea was not cold enough for her to drink.


...SO + ADJ + THAT

↔ ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT

It is such lovely weather that we spend the whole day in the garden.
→ The weather is so lovely that we spend the whole day in the garden.


ALTHOUGH/THOUGH + CLAUSE ...

(Mặc dù.....nhưng....)

↔ DESPITE/ IN SPITE OF + N/V_ing/THE FACT THAT + CLAUSE


Although his leg was broken, he managed to get out of his car.

→ In spite of/ Despite his broken leg/ his leg being broken, he managed to get out of his car.
→ In spite of/ Despite the fact that his leg was broken, he managed to get out of his car.
(Dù chân gãy nhưng anh ấy vẫn ra được khỏi xe)


BECAUSE + CLAUSE

↔

BECAUSE OF + (ADJ) + N

(Bởi vì....)

Because she behaves well, everybody loves her.
↔ Because of her good behaviour, ...
SENTENCE TRANSFORMATION
TO_INF + BE + ADJ... → IT + BE + ADJ + TO_INF
IT + BE + ADJ + G
HOW + ADJ + (IT + BE) + TO_INF
To sit here with you is so nice. → It’s so nice to sit here with you.
→ It’s so nice sitting here with you. → How nice (it is) to sit here with you.
(Ngồi đây với bạn thật tuyệt)
TO_INF ...+ BE + ADJ/N → S + V + IT + ADJ/N + TO_INF
To be there on time is important. → I find it important to be there on time.
(Tôi nhận thấy có mặt ở đó đúng giờ thì rất quan trọng)
THAT CLAUSE + BE + ADJ → S + V + IT + ADJ + THAT CLAUSE
That we should keep calm is important → I think it important that we should keep calm.
(Quan trọng là chúng ta phải giữ bình tĩnh)
TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF → ...SO + ADJ + THAT
...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT
The tea was too hot for me to drink. (Trà nóng quá tôi không thể uống)
→ The tea was so hot that I couldn’t drink it. (Trà nóng đến nỗi tôi không thể uống được)
→ It was such hot tea that I couldn’t drink it. (Đõ là một tách trà nóng đến nỗi tôi k thể uống đc)
ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF → ...SO + ADJ + THAT
...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT
This song is simple enough for all of us to sing. (Bài hát này đủ đơn giản để tất cả chúng ta
hát)
→ This song is so simple that all of us can sing it.
(Bài hát này đơn giản đến nỗi tất cả chúng ta đều hát được)
→ It is such a simple song that all of us can sing it.
...SO + ADJ + THAT → TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF
...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF
The jacket is so small that I can’t wear it. → The jacket is too small for me to wear.
TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF ↔ ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF
The tea was too hot for her to drink. ↔ The tea was not cold enough for her to drink.
...SO + ADJ + THAT ↔ ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT
It is such lovely weather that we spend the whole day in the garden.
→ The weather is so lovely that we spend the whole day in the garden.
ALTHOUGH/THOUGH + CLAUSE ... (Mặc dù.....nhưng....)
↔ DESPITE/ IN SPITE OF + N/V_ing/THE FACT THAT + CLAUSE
Although his leg was broken, he managed to get out of his car.
SENTENCE TRANSFORMATION - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SENTENCE TRANSFORMATION - Người đăng: Ánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SENTENCE TRANSFORMATION 9 10 906