Ktl-icon-tai-lieu

Shapes and trace

Được đăng lên bởi Ngoãn Trần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

CLAP

CLAP

CLAP

CLAP

……………………………………………………...

………………………………………………………

clap

clap

clap

clap

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 1 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

HOP

HOP

HOP

HOP

……………………………………………………...

………………………………………………………

hop

hop

hop

hop

………………………………………………………

……………………………………………………..
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 2 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

JUMP

JUMP

JUMP

JUMP

……………………………………………………...

………………………………………………………

jump

jump

jump

jump

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 3 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

RUN

RUN

RUN

RUN

……………………………………………………...

………………………………………………………

run

run

run

run

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 4 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

SIT DOWN

SIT DOWN

SIT DOWN

……………………………………………………...

………………………………………………………

sit down

sit down

sit down

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 5 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

STAND UP

STAND UP

STAND UP

……………………………………………………...

………………………………………………………

stand up

stand up

stand up

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 6 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

STOP

STOP

STOP

STOP

……………………………………………………...

………………………………………………………

stop

stop

stop

stop

………………………………………………………

………………………………………………………
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 7 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

SWIM

SWIM

SWIM

SWIM

……………………………………………………...

………………………………………………………

swim

swim

swim

swim

………………………………………………………

……………………………………………………….
--------------------------------TiengAnh123.com

----------------------Page 8 of 9

Letter Trace & Coloring
-----------------------------------

WALK

WALK

WALK

WALK

……………………………………………………...

………………………………………………………

walk

walk

walk

walk

………………………………………………………

……………………………………...
Letter Trace & Coloring
-----------------------------------
--------------------------------- -----------------------
TiengAnh123.com Page 1 of 9
CLAP CLAP CLAP CLAP
……………………………………………………...
………………………………………………………
clap clap clap clap
………………………………………………………
………………………………………………………
Shapes and trace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Shapes and trace - Người đăng: Ngoãn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Shapes and trace 9 10 511