Ktl-icon-tai-lieu

Sinhvien FTU

Được đăng lên bởi trinh-hoang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
19/01/2013

Cổng thông tin Sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ
Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2012-2013

Họ tên: Đinh Thị Thương (1001020211)
Số học phần đã đăng ký: 7
Học
lại

Mã học
phần

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 19

Tên học phần

Số tín
Tên lớp tín chỉ
chỉ

QTR312

Quản trị chiến lược

3

QTR312(2/11213).1_LT

TMA301

Chính sách thương mại
quốc tế

3

TMA301(21213).8_LT

TMA304

Vận tải và bảo hiểm trong
ngoại thương

3

TMA304(2/11213).2_LT

TMA306

Thương mại điện tử

3

TMA306(2/11213).2_LT

TAN302.CS Tiếng anh cơ sở 6

1

TAN302.CN Tiếng anh chuyên ngành 2

3

PPH101

Phát triển kỹ năng

Xác nhận của Cố vấn học tập

tinchi.ftu.edu.vn/wfrmDangKyLopTinChiB3In.aspx

3

TAN302.CS(2/11213).22_LT
TAN302.CN(2/11213).8_LT
PPH101(2/11213).6_LT

Tổng số tiền học phí phải nộp:
Lịch học

14/01/13-29/03/13
Thứ 4(T4-6)
Thứ 2(T1-3)
15/04/13-09/06/13
Thứ 3(T4-6)
Thứ 5(T1-3)
14/01/13-29/03/13
Thứ 2(T4-6)
Thứ 4(T1-3)
15/04/13-09/06/13
Thứ 3(T1-3)
Thứ 5(T4-6)
15/01/13-31/03/13
Thứ 6(T4-6)
15/01/13-09/06/13
Thứ 4(T10-12)
15/04/13-09/06/13
Thứ 2(T1-3)
Thứ 4(T4-6)

Giáo viên

Phòng Số tiền học
học
phí
Nhà
B0510

0

Nhà
B0508

0

Nhà
B0309

0

Nhà
G401

0

Nhà
B0503
Nhà
A0501
Nhà
B0509

0
0
0

Xác nhận của sinh viên

1/1

...
19/01/2013
Cổng thông tin Sinh viên
tinchi.ftu.edu.vn/wfrmDangKyLopTinChiB3In.aspx
1/1
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Cộng H Hội Chủ Nghĩa Vit Nam
Độc lp - T do - Hạnh phúc
KẾT QU ĐĂNG KÝ HỌC PHN TÍN CH
Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2012-2013
Họ tên: Đinh Th Thương (1001020211)
Số học phần đã đăng ký: 7 Tổng s tín chỉ đã đăng ký: 19 Tổng s tiền học p phải nộp:
Học
li
học
phần
n học phần
Sốn
chỉ
n lớp tín chỉ Lịch học Giáo viên
Phòng
học
Số tin học
phí
QTR312 Quản trị chiến c 3
QTR312(2/1-
1213).1_LT
14/01/13-29/03/13
Th 4(T4-6)
Th 2(T1-3)
N
B0510
0
TMA301
Cnh sách thương mại
quốc tế
3
TMA301(2-
1213).8_LT
15/04/13-09/06/13
Th 3(T4-6)
Th 5(T1-3)
N
B0508
0
TMA304
Vận tải và bảo hiểm trong
ngoại thương
3
TMA304(2/1-
1213).2_LT
14/01/13-29/03/13
Th 2(T4-6)
Th 4(T1-3)
N
B0309
0
TMA306 Thương mại điện t 3
TMA306(2/1-
1213).2_LT
15/04/13-09/06/13
Th 3(T1-3)
Th 5(T4-6)
N
G401
0
TAN302.CS Tiếng anh cơ s 6 1
TAN302.CS(2/1-
1213).22_LT
15/01/13-31/03/13
Th 6(T4-6)
N
B0503
0
TAN302.CN Tiếng anh chuyên ngành 2 3
TAN302.CN(2/1-
1213).8_LT
15/01/13-09/06/13
Th 4(T10-12)
N
A0501
0
PPH101 Phát triển k năng 3
PPH101(2/1-
1213).6_LT
15/04/13-09/06/13
Th 2(T1-3)
Th 4(T4-6)
N
B0509
0
c nhận của Cố vn học tập c nhận của sinh viên
Sinhvien FTU - Người đăng: trinh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sinhvien FTU 9 10 105