Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ min map trọng âm tiếng anh

Được đăng lên bởi kiencoi93
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copyright 2014


04 6670 0022 – 0916 876 836

Sơ Đồ MindMap Trọng Âm Tiếng Anh
Ver 01

Được đọc với giọng
cao, to và dài hơn so
với âm không được
nhấn trọng âm, tất
nhiên không bằng
trọng âm chính

Cách trọng âm
chính 1 âm tiết

Động từ
Có thể có nhiều trọng âm
phụ trong 1 từ

Tính từ
Được nhấn trọng âm

Trọng Âm Chính

Trạng từ

Từ để hỏi

Trọng Âm Phụ

Trợ động từ
phủ định

TRỌNG ÂM
TIẾNG ANH

Trọng Âm Từ

Đọc với giọng cao, to, dài và nhấn mạnh

Âm quan trọng
nhất- Được đọc
với giọng cao, to
và dài hơn so với
các âm khác

Danh từ

Học viện Nghiên cứu & Đào tạo
Đánh vần tiếng Anh

Từ chỉ định

Trọng Âm Câu
Mạo từ

Đọc với giọng nhỏ,
nhẹ và lướt

Âm Không Được Nhấn
Trọng Âm

Quy Tắc Xác Định Trọng
Âm

Giới từ
I + p.âm + al
(trừ ival)

Trọng âm rơi vào âm
tiết ngay trước âm i

Đại từ

eer, ee, e + p.âm + e,
ental, ival, ain, ique, aire

Trọng âm rơi vào
chính hậu tố

Không được
Hậu Tố

ate, ise, ize, ator, ous

Ia,ien, io, iu, ity, ify, ish, logy, ic,
ual, graphy, lysis, pathy, ulu, ula

Trọng âm rơi vào âm tiết
cách hậu tố 1 âm tiết

Trọng âm rơi vào âm tiết ngay
trước hậu tố

Quy Tắc Khác

Từ 2 âm tiết dạng:
(a,I,o) + phụ âm + le

Trọng âm rơi vào
âm tiết đầu tiên

i + 1 phụ âm + ent (hoặc ence)

Trọng âm rơi vào
âm tiết ngay trước
âm i

nhấn trọng âm
Liên từ

Trợ động từ

Động từ tobe

Nhẹ, lướt, thường đọc dưới dạng yếu của từ...
Trng Âm T
Trọng Âm Chính Trọng Âm Ph
Cách trọng âm
cnh 1 âm tiết
thcó nhiều trọng âm
phụ trong 1 từ
Âm Không Được Nhấn
Trọng Âm
Quy Tắc Xác Định Trọng
Âm
Hậu T Quy Tắc Khác
Từ 2 âm tiết dng:
(a,I,o) + ph âm + le
i + 1 ph âm + ent (hoc ence)
I + p.âm + al
(trừ ival)
TRỌNG ÂM
TIẾNG ANH
Trọng âm i vào
cnh hu t
Ia,ien, io, iu, ity, ify, ish, logy, ic,
ual, graphy, lysis, pathy, ulu, ula
Trọng âm i vào âm tiết ngay
trước hu tố
ate, ise, ize, ator, ous
Trọng âm i vào âm tiết
cách hậu tố 1 âm tiết
Hc viện Nghiên cứu & Đào tạo
Đánh vần tiếng Anh
www.danhvantienganh.com
Trng Âm Câu
Được nhấn trọng âm
Không được
nhấn trọng âm
Mạo từ
Gii từ
Đại t
Ln từ
Trợ động t
Động từ tobe
Danh từ
Đng từ
Tính t
Trạng t
Từ để hỏi
Từ chỉ định
Trợ động t
phủ định
Đc với giọng cao
, to, dài và nhấn mnh
Nh, lưt, thường đọc dưới dạng yếu của từ
Copyright 2014
www.danhvantienganh.com
www.facebook.com/danhvantienganh
04 6670 0022 0916 876 836
Đồ MindMap Trọng Âm Tiếng Anh
Ver 01
Âm quan trọng
nhất- Được đọc
với ging cao, to
và i hơn so với
các âm khác
Trọng âm i vào
âm tiết ngay trước
âm i
Trọng âm i vào âm
tiết ngay trước âm i
Trọng âm i vào
âm tiết đầu tn
eer, ee, e + p.âm + e,
ental, ival, ain, ique, aire
Được đọc với giọng
cao, to và dài n so
với âm không được
nhấn trọng âm, tất
nhiên không bng
trọng âm cnh
Đọc với giọng nhỏ,
nhẹ và lướt
Sơ đồ min map trọng âm tiếng anh - Người đăng: kiencoi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sơ đồ min map trọng âm tiếng anh 9 10 915