Ktl-icon-tai-lieu

So sánh của tính từ

Được đăng lên bởi Vũ Trang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ
1/ SO SÁNH HƠN
a/ Với tính từ ngắn
form: S + Be ( is/am/are ) + adj_er + than + O. ( có thể có " than "
hoặc không )
VD: I'm taller than my younger brother.
The shorter girl is my elder sister.
b/ Với tính từ dài
form: S + be ( am/is/are ) + more + adj + than + O. ( có thể có " than
" hoặc không )
VD: She is more beutiful than me.
Life is more comfortable now.
2/SO SÁNH NHẤT
a/ Với tính từ ngắn
form: S + be ( am/is/are ) + the adj_est + O ( in / of... ).
VD: I'm the youngest in my family.
Today was the hottest day of the month.
b/ Với tính từ dài
form: S + be ( is/am/are ) + the most + adi + O ( in/of... ).
VD: Who is the most intelligent in your class?
This exercise is the most difficult in my homework.
3/ SO SÁNH NGANG BẰNG
form: S + be/V ( + not ) + as + adj/ adv + as + O.
S + be/ V ( + not ) + the same ( + N ) + as + O.
VD: Huy's brother isn' t as handsome as him.
Nhung is the same age as Hoa.
B. SO SÁNH CỦA DANH TỪ
1/ SO SÁNH HƠN
form: S + V + more/ fewer/ less+ N(s) + than + O.
VD: Students in grade 8 have more lessons tha te ones in grade 6.
She has fewer brothers than me.

2/ SO SÁNH NHẤT
form: S + V + the most / the fewest/ the least + N(s).
VD: He earns the most money.
There are the fewest days in February.
3/SO SÁNH NGANG BẰNG
form: S + V + as + many/ much/ little/ few + N + as + O.
VD: They have as few class as we.
Before pay-day, I have as little money as my brother.

...
A. SO SÁNH C A TÍNH T
1/ SO SÁNH H Ơ N
a/ Vi tính t ngn
form: S + Be ( is/am/are ) + adj_er + than + O. ( có th có " than "
hoc không )
VD: I'm taller than my younger brother.
The shorter girl is my elder sister.
b/ Vi tính t dài
form: S + be ( am/is/are ) + more + adj + than + O. ( có th có " than
" hoc không )
VD: She is more beutiful than me.
Life is more comfortable now.
2/SO SÁNH NH T
a/ Vi tính t ngn
form: S + be ( am/is/are ) + the adj_est + O ( in / of... ).
VD: I'm the youngest in my family.
Today was the hottest day of the month.
b/ Vi tính t dài
form: S + be ( is/am/are ) + the most + adi + O ( in/of... ).
VD: Who is the most intelligent in your class?
This exercise is the most difficult in my homework.
3/ SO SÁNH NGANG B NG
form: S + be/V ( + not ) + as + adj/ adv + as + O.
S + be/ V ( + not ) + the same ( + N ) + as + O.
VD: Huy's brother isn' t as handsome as him.
Nhung is the same age as Hoa.
B. SO SÁNH C A DANH T
1/ SO SÁNH H Ơ N
form: S + V + more/ fewer/ less+ N(s) + than + O.
VD: Students in grade 8 have more lessons tha te ones in grade 6.
She has fewer brothers than me.
So sánh của tính từ - Trang 2
So sánh của tính từ - Người đăng: Vũ Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
So sánh của tính từ 9 10 151