Ktl-icon-tai-lieu

Sưu tầm hình động Power Point

Được đăng lên bởi tranluan2912
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Su tÇm h×nh ®éng

07:05:03 PM
07:05:03 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

Bây giờ Hugo mờ
i các anh chị x
em
fim nhé.
(Nhấn chuột vào dòng chữ trên ->
chọn OK )

07:05:03 PM
07:05:03 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:04 PM
07:05:04 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:04 PM
07:05:04 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

Slide tu lieu soan bai giang

Tieáp tuïc

?
07:05:04 PM
07:05:04 PM

???
???

Giáo viên: Lê Văn Bình
Tổ: Văn, Sử, Địa, GDCD

Các anh chị
thảo luận BT 2
nhanh lên rồi
bày cho em với.
Sắp hết tiết 1
rồi!

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

1+

07:05:05 PM
07:05:05 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

1
07:05:06 PM
07:05:06 PM

2

3

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:06 PM
07:05:06 PM

1

2

3

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh


Tác hại
Thuốc lá.

Th¶o luËn
forward

back

Tieáp tuïc
07:05:06 PM
07:05:06 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

CHAÂN THAØNH CAÛM
ÔN.

07:05:07 PM
07:05:07 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

XIN TRÁN TROÜNG CAÍM
ÅN
QUYÏ THÁÖY CÄ.
CHUÏC CAÏC EM HOÜC
TÄÚT
07:05:07 PM
07:05:07 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:07 PM
07:05:07 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

Hi! Hi! Hi!
Rất tiếc!

07:05:08 PM
07:05:08 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

Hoan hô!
Bạn đã
đúng !

07:05:08 PM
07:05:08 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

04/19/15
07:05:12 PM

15

04/19/15
07:05:13 PM

16

04/19/15
07:05:13 PM

17

04/19/15
07:05:13 PM

18

04/19/15
07:05:14 PM

19

04/19/15
07:05:14 PM

20

04/19/15
07:05:15 PM

21

04/19/15
07:05:15 PM

22

Next Steps
• Summarize any actions required of your
audience
• Summarize any follow up action items
required of you

04/19/15
07:05:15 PM

23

07:05:16 PM
07:05:16 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:16 PM
07:05:16 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:17 PM
07:05:17 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:17 PM
07:05:17 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:18 PM
07:05:18 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

Chúc mừngbạn !

Ồ ! Tiếc quá.

07:05:18 PM
07:05:18 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:19 PM
07:05:19 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:19 PM
07:05:19 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:19 PM
07:05:19 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:20 PM
07:05:20 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:20 PM
07:05:20 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:20 PM
07:05:20 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:20 PM
07:05:20 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:21 PM
07:05:21 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:21 PM
07:05:21 PM

Giao an Van 7, Le Van Bi
nh

07:05:21 PM
07:05:2...
07:05:03 PM
07:05:03 PM
Giao an Van 7, Le Van Bi
nh
S u tÇm h×nh ®éng
Sưu tầm hình động Power Point - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sưu tầm hình động Power Point - Người đăng: tranluan2912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Sưu tầm hình động Power Point 9 10 479