Ktl-icon-tai-lieu

Tactics for listening

Được đăng lên bởi saytolove
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4786 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Over to You: Guess what's wrong
Work in pairs. Take turns. One person acts out a health problem. The other person
guesses what it is. Use the health problems below or use your own ideas.

a headache
a toothache

a cold
an earache

the flu
a sore throat

a backache
a sore knee

a stomachache

r--•. -- - -~-~ -- ~- ----- ~.- .- - ~-- -.- - - ~-1

\

i

l
I
!
\

I

'

~ . .'

Work in pairs. List five tips to stay healthy. Share them with another pair.
1.
2.
3.

4.
5.

Unit 24

97

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tactics for listening - Người đăng: saytolove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Tactics for listening 9 10 707