Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu biến đổi câu cô Mai phương

Được đăng lên bởi Trang Vu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI	  LIỆU	  ÔN	  TẬP	  PHẦN	  BIẾN	  ĐỐI	  CÂU	  –	  SENTENCE	  TRANSFORMATION	  –	  CÔ	  MAI	  PHƯƠNG	  <3	  

I/ - SENTENCE BUILDINGS (CÁC CẤU TRÚC CÂU HAY THI)
S + BE + ADJ + TO_INF...............
I am happy to see you here.
S + BE + ADJ + CLAUSE.
I’m sorry (that) you can’t come. (Tôi rất tiếc là bạn không thể đến được.)
S + BE/V + TOO + ADJ/ADV + (FOR + O) + TO_INF...........
(...quá ...nên không thể...)
S + BE/V + ADJ/ADV + ENOUGH + (FOR + O) + TO_INF.........
(...đủ......để làm gì...)
Tom is old enough to go to school. (Tom đủ tuổi để đi học)
IT + BE + ADJ + (FOR + O) + TO_INF...........
It is important for everybody to know English.
(Mọi người biết Tiếng Anh thì rất quan trọng)
IT + BE + ADJ + THAT _ CLAUSE.
It is splendid that you passed the exam.
IT + BE + ADJ + OF + O + TO_INF...........
It’s kind of you to help me. (Bạn thật tử tế khi đã giúp tôi)
IT + BE + ADJ + THAT + S + (SHOULD) + BARE INF..........
It’s necessary that we (should) study English regularly.
(Thật là cần thiết khi chúng ta học tiếng Anh thường xuyên)
IT WAS NOT UNTIL..............THAT..... (Mãi cho đến.......mới.....)
It was not until midnight that the noise next door stopped.
(Mãi đến nửa đêm tiếng ồn trước nhà mới hết)
S + BE/GET + USED TO + N/V_ing (Quen với)
I am used to staying up late.
I am used to the heat because I have been living here for a long time.
S + USED TO + BARE INF
(...đã từng...)
He used to have a long hair. (Anh ấy từng để tóc dài)
IT + TAKES/TOOK/WILL TAKE/ HAS TAKEN + (O) + TIME + TO_INF
(Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì)
It takes him thirty minutes to write a letter.
It took me two hours to repair the computer last night.
S + HAVE/GET + O(st) + PP........... (Nhờ ai đó làm việc gì)
S + HAVE + O(so) + BARE INF..... = S + GET + O(so) + TO_INF
We are going to have/get our car repaired next week.
(Chúng tôi sẽ nhờ người sửa xe cho chúng tôi)
I have my brother repair my bike/ I get my brother to repair my bike.
(Tôi nhờ anh tôi sửa xe đạp cho tôi)
....SO + ADJ/ADV + THAT......... = ....SUCH + (A/AN) + ADJ + N + THAT.........
(.....quá .......đến nỗi....)
The film was so good that I saw it three times. (bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)
It was such a hard cake that he couldn’t eat it.
(Đó là một cái bánh rắn đến nỗi anh ấy không thể ăn được)
AFTER + S1 + PAST PERFECT + S2 + SIMPLE PAST
After I had entered the house, it began to rain. (Sau khi tôi vào nhà thì trời bắt đầu mưa)
S1 + V + THAT + S2 + (SHOULD) + BARE INF.....
We insis...
TÀI$LIỆU$ÔN$TẬP$PHẦN$BIẾN$ĐỐI$CÂU$–$SENTENCE$TRANSFORMATION$–$CÔ$MAI$PHƯƠNG$<3$
HỌC$TIẾNG$ANH$CÙNG$CÔ$MAI$PHƯƠNG$TẠI$MOON.VN$
1"
I/ - SENTENCE BUILDINGS (CÁC CU TRÚC CÂU HAY THI)
S + BE + ADJ + TO_INF...............
I am happy to see you here.
S + BE + ADJ + CLAUSE.
I’m sorry (that) you can’t come. (Tôi rt tiếc là bn không th đến đưc.)
S + BE/V + TOO + ADJ/ADV + (FOR + O) + TO_INF...........
(...quá ...nên không th...)
S + BE/V + ADJ/ADV + ENOUGH + (FOR + O) + TO_INF.........
(...đ......đ m gì...)
Tom is old enough to go to school. (Tom đ tui đ đi hc)
IT + BE + ADJ + (FOR + O) + TO_INF...........
It is important for everybody to know English.
(Mi ngưi biết Tiếng Anh thì rt quan trng)
IT + BE + ADJ + THAT _ CLAUSE.
It is splendid that you passed the exam.
IT + BE + ADJ + OF + O + TO_INF...........
It’s kind of you to help me. (Bn tht t tế khi đã giúp tôi)
IT + BE + ADJ + THAT + S + (SHOULD) + BARE INF..........
It’s necessary that we (should) study English regularly.
(Tht là cn thiết khi chúng ta hc tiếng Anh thưng xuyên)
IT WAS NOT UNTIL..............THAT..... (Mãi cho đến.......mi.....)
It was not until midnight that the noise next door stopped.
(Mãi đến na đêm tiếng n trưc nhà mi hết)
S + BE/GET + USED TO + N/V_ing (Quen vi)
I am used to staying up late.
I am used to the heat because I have been living here for a long time.
S + USED TO + BARE INF (...đã tng...)
He used to have a long hair. (Anh y tng đ tóc dài)
IT + TAKES/TOOK/WILL TAKE/ HAS TAKEN + (O) + TIME + TO_INF
(Ai đó mt bao nhiêu thi gian đ làm gì)
It takes him thirty minutes to write a letter.
It took me two hours to repair the computer last night.
S + HAVE/GET + O(st) + PP........... (Nh ai đó làm vic gì)
S + HAVE + O(so) + BARE INF..... = S + GET + O(so) + TO_INF
We are going to have/get our car repaired next week.
(Chúng tôi s nh ngưi sa xe cho chúng tôi)
I have my brother repair my bike/ I get my brother to repair my bike.
(Tôi nh anh tôi sa xe đp cho tôi)
....SO + ADJ/ADV + THAT......... = ....SUCH + (A/AN) + ADJ + N + THAT.........
(.....quá .......đến ni....)
The film was so good that I saw it three times. (b phim hay đến ni tôi đã xem nó 3 ln)
It was such a hard cake that he couldn’t eat it.
(Đó là mt cái bánh rn đến ni anh y không th ăn đưc)
AFTER + S1 + PAST PERFECT + S2 + SIMPLE PAST
After I had entered the house, it began to rain. (Sau khi tôi vào nhà thì tri bt đu mưa)
S1 + V + THAT + S2 + (SHOULD) + BARE INF.....
We insist that a meeting (should) be held as soon as possible.
tài liệu biến đổi câu cô Mai phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu biến đổi câu cô Mai phương - Người đăng: Trang Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tài liệu biến đổi câu cô Mai phương 9 10 344