Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu học phát âm

Được đăng lên bởi nguyetnta1608-gmail-com
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NHAØ SAÙCH DOREÂMOÂN
Seû Chia Tri Thöùc
Vaøo Google Goõ “ Nhaø Saùch Doremon”
Click Vaøo Trang Ñaàu Tieân Ñeå Ñeán Website :
Nha-sach-doremon.blogspot.com
Yahoo: Nhanvien_kinhdoanh2
Phone/SMS 24/7: 01646191643
0909308691

CONTACT

55

65

60

45

GIAO HAØNG

Mua saùch vaø löïa choïn tröïc tieáp:
Ngaõ ba Xoâ Vieát Ngheä Tænh vaø D5(ñeán thì phone)
Mieãn phí giao haøng khi ñôn haøng >=170K
(taïi TP HCM). <170 K : Phí vaän chuyeãn 5k/1laàn
Nhaän haøng trong voøng 36h

KHUYEÁN MAÕI

Taëng 1 boä Ngöõ phaùp Toeic khi ñôn haøng > 160K

55

Mua chung: mua töø 400K trôû leân, giaûm ngay 5K moãi cuoán

Tieát kieäm ñöôïc hôn 40K

50

50

55

55

50

45

50

50

50

50

75

55

20

55

45

50

60

45

70

...
45
55 65 60 45
55
50 55 55 50 50
45
50
20
50 5550 5050 60 70
NHAØ SAÙCH DOREÂMOÂN
Seû Chia Tri Thöùc
CONTACT
Vaøo Google Goõ “ Nhaø Saùch Doremon”
Click Vaøo Trang Ñaàu Tieân Ñeå Ñeán Website :
Nha-sach-doremon.blogspot.com
Yahoo: Nhanvien_kinhdoanh2
Phone/SMS 24/7: 01646191643
0909308691
GIAO HAØNG
Mua saùch vaø löïa choïn tröïc tieáp:
Ngaõ ba Xoâ Vieát Ngheä Tænh vaø D5(ñeán thì phone)
Mieãn phí giao haøng khi ñôn haøng >=170K
(taïi TP HCM). <170 K : Phí vaän chuyeãn 5k/1laàn
Nhaän haøng trong voøng 36h
KHUYEÁN MAÕI
Taëng 1 boä Ngöõ phaùp Toeic khi ñôn haøng > 160K
Mua chung: trôû leân, giaûm ngay moãi cuoán
ñöôïc hôn
mua töø 400K 5K
Tieát kieäm 40K
45
75
55
tài liệu học phát âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu học phát âm - Người đăng: nguyetnta1608-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
tài liệu học phát âm 9 10 283